Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2023. 09. 29- 2024. 04. 15

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

2023.09.29.

Kislippó Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A Belügyminisztérium Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen 960.120.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Kislippó Községi Önkormányzatát (a továbbiakban: önkormányzat).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vissza nem térítendő támogatás összegét az önkormányzat a szállítási költség és az önerő összegével kiegészíti és a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő 36 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlására fordítja.

2. § E rendelet célja, hogy Kislippó településen élők részére tűzifa támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, figyelembe véve a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit, az igénylés, odaítélés menetét és a tűzifa támogatottakhoz történő kiszállítását jelen rendeletben szabályozza.

3. § E rendelet hatálya kiterjed Kislippó közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személyekre és azok háztartására.

2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

4. § (1) Természetben nyújtható szociális célú tűzifa támogatásra elsősorban az a tűzifával fűtő kislippói lakos kérelmező élvez előnyt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra (különösen lakhatási célú támogatásra) jogosult,

b) valamint előnyt élvez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család is.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete elsősorban az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezők részére biztosít szociális célú tűzifát.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt kérelmezők a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségét nem merítik ki, úgy a kérelmek elbírálása a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkező igénylőtől kezdődően a jövedelmek növekedésének sorrendjében történik, mely esetben a képviselő-testületnek mérlegelési jogköre van a kérelmező és vele egy lakcímen élő személyek életszínvonalára, életkörülményeire tekintettel.

3. A támogatás igénylésének menete

5. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségének hivatalában (Magyarbóly, Vasút u. 15.) - a továbbiakban hivatal - kell benyújtani.

(2) A rendelet 1. mellékletét képező kérelem formanyomtatvány használata kötelező.

(3) A kérelmező köteles a kérelemben a háztartásának elmúlt havi összjövedelmét feltüntetni, a feltüntetett jövedelmekről szóló igazolásokat a kérelemhez csatolni (aktív korú ellátás és időskorúak járadéka esetén a megállapító határozat másolata is elfogadható jövedelemigazolásként).

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.

6. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtási határideje 2023. október 31.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő után érkező kérelmeket az önkormányzat érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(3) Az 1. §-ban meghatározott mennyiségű és a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő döntés eredményeképpen a teljes tűzifa mennyiség felhasználását követően a további kérelmeket a képviselő-testület elutasítja.

(4) Ingatlanonként kizárólag egy kérelem részesülhet pozitív elbírálásban. Amennyiben egy ingatlanból több személy is beadja kérelmét, úgy a jövedelemigazolások és a rendelkezésre álló információk alapján a támogatásra legrászorultabb személy kérelme élvez előnyt, a többi kérelem elutasításra kerül. Kivételt képeznek ezalól azok a háztartások, ahol egy ingatlanon kettő vagy több különálló lakásban (külön bejárattal és szoba, konyha, fürdőszobával rendelkeznek) több önálló háztartás van és ezek egymástól független fűtési berendezéssel rendelkeznek. Ennek tényét a hivatal szemlével ellenőrizheti.

4. A kérelmek elbírálásának menete, a tűzifa kiosztása

7. § (1) A kérelmek elbírálása Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A képviselő-testület a kérelmeket zárt testületi ülés keretében, legkésőbb 2023. november 17. napjáig bírálja el.

8. § Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott támogatásból vásárolt tűzifát mihamarabb, de legkésőbb 2024. február 15-ig osztja ki azon kérelmezők részére, akiknek a kérelmét a képviselő-testület pozitív elbírálásban részesítette.

9. § (1) Az önkormányzat háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa támogatást nyújthat azon személyek részére, akinek kérelmét a képviselő-testület pozitív elbírálásban részesítette.

(2) A képviselő-testület háztartásonként elsősorban 1 erdei m3 tűzifát nyújt, de a többgyermekes családok és az egyedülélő nyugdíjasok esetében háztartásonként ennél több, maximum 5 erdei m3 tűzifa támogatás is megállapítható.

(3) Az önkormányzat a támogatottaktól ellenszolgáltatást nem kér.

(4) A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult 2 példány átvételi elismervény aláírásával elismeri.

10. § A támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2024. március 31. napjáig történhet meg. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. április 15. napjáig köteles elszámolni a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. április 16-án hatályát veszti.