Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Kislippó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § b) és c) pontjában és 6. § -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Kislippó község közigazgatási területére terjed ki.

2. Adónemek

2. § Kislippó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) magánszemély kommunális adója

b) helyi iparűzési adó

c) idegenforgalmi adó.

3. Magánszemély kommunális adója

3. § (1) Az adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24. §-ában meghatározott adóalany.

(2) Az adó tárgya a Htv. 11. és 17. §-ában foglalt adótárgy.

4. § A magánszemély kommunális adójának éves mértéke adótárgyanként:

a) lakóingatlan és lakásbérleti jogonként 15.000 Ft/év

b) beépítetlen földterület esetén 1.700 Ft/év.

5. § (1) Az adóalanyt 50% adókedvezmény illeti meg, ha egyedülálló nyugdíjas, és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(2) A kedvezmény megállapítása kérelemre történik. A kérelemhez csatolni kell az elmúlt havi jövedelem igazolását.

(3) A kedvezmény akkor illeti meg az adózót, ha a kérelem elbírálásakor a helyi adók tekintetében nincs adóhátraléka.

6. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-ában foglaltak az irányadók.

7. § Az adófelfüggesztésre a Htv. 26/A. §-ában foglaltak az irányadók.

4. Helyi iparűzési adó

8. § (1) Az helyi iparűzési adó alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott adóalany.

(2) Adóköteles a Htv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység.

9. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. §-ában foglaltak az irányadók.

10. § A helyi iparűzési adó alapját a Htv. 39-39/B. §-ában rögzítettek szerint kell megállapítani.

11. § A helyi iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. szerinti adóalap 2%-a.

12. § A települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel. A települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható.

13. § A helyi iparűzési adó csökkentésére a Htv. 40/A. §-ában foglaltak az irányadók.

14. § A képviselő-testület a Htv. 39/C § szerinti mentességet nem állapít meg.

5. Idegenforgalmi adó

15. § Az idegenforgalmi adó alanya e rendelet alkalmazásában a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személyek.

16. § Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 200 Ft.

17. § Az adómentességre a Htv. 31. §-ában foglaltak az irányadók.

18. § Az adó beszedésére és megfizetésére a Htv. 34. §-ában meghatározott személy köteles.

6. Záró rendelkezések

19. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 11/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet.

20. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.