Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.15.

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 60.313.473 .- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 60.313.473- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás: 118.973.629.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 118.973.629.- forint, melyből a személyi juttatások 13.012.000.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.721.560.- forint, a dologi kiadások 25.212.080.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.300.000.- forint, az egyéb működési kiadások 77.727.989.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 0.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány: 59.390.495.- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 59.390.495.- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 59.390.495.- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 730.339.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a saját közalkalmazottai részére cafetéria juttatás keretében, összesen nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Kislippó Községi Önkormányzat

Kislippó, Kossuth u. 70

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 318 988

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 104 485

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai

18 693 473

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

1 200 000

Értékesítési és forgalmi adók

40 000 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

41 200 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

41 200 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

420 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

420 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

60 313 473

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

59 390 495

Maradvány igénybevétele összesen

59 390 495

119 703 968

3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 966 800

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

250 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 216 800

Választott tisztségviselők juttatásai

1 795 200

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

1 795 200

Személyi juttatások összesen

13 012 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 721 560

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 050 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

6 550 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

270 000

Kommunikációs szolgáltatások

270 000

Közüzemi díjak

4 120 000

Vásárolt élelmezés

1 345 000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

120 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

6 469 000

Szolgáltatási kiadások

12 054 000

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 338 080

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 338 080

Dologi kiadások összesen

25 212 080

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1 300 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

Tartalékok

77 627 989

Egyéb működési célú kiadások

77 727 989

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

0

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

118 973 629

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

730 339

Finanszírozási kiadások összesen

730 339

119 703 968

4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

60 313 473

2

Működési költségvetési kiadás

41 245 640

3

Müködési többlet/hiány

59 390 495

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

0

,

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Általános tartalék

77 727 989

8

Finanszírozási kiadás

730 339

9

Összesen

60 313 473

119 703 968

0

59 390 495

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

59 390 495

59 390 495

12

Belső forrás összesen:

59 390 495

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés

2024

2025

2026

Összesen

6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

BERUHÁZÁSOK

Sporteszközök beszerzése

Összesen

0

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2024. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés Összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

18 693 473

Személyi juttatások

13 012 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 721 560

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

25 212 080

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

Termékek és szolgáltatások adói

41 200 000

Egyéb működési célú kiadások

77 727 989

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Beruházások

0

Működési bevételek

420 000

Felújítások

0

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

60 313 473

0

0

Költségvetési kiadások összesen

118 973 629

0

0

Finanszírozási bevételek

59 390 495

Finanszírozási kiadások

730 339

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

119 703 968

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 703 968

0

0

8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

18 693 473

18 693 473

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

1 795 200

233 376

2 028 576

0

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

4 156 000

555 280

15 064 930

100 000

19 876 210

420 000

420 000

4

Közművelődés

1 720 400

223 652

6 300 000

8 244 052

0

5

Egyéb szociális támogatás

1 570 000

1 300 000

2 870 000

0

6

Közfoglalkoztatás

0

0

7

Intézményen kívüli étkeztetés

57 150

57 150

0

8

Falugondnoki szolgálat

5 340 400

709 252

2 220 000

8 269 652

0

9

Tartalék

0

0

10

Vállalkozási tevékenység

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

41 200 000

41 200 000

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

78 358 328

78 358 328

59 390 495

59 390 495

13

0

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

13 012 000

1 721 560

25 212 080

1 400 000

0

78 358 328

119 703 968

18 693 473

420 000

41 200 000

0

59 390 495

119 703 968

15

Állami feladat

16

0

0

0

17

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Önként vállalt feladatok

19

Civil szervezetek támogatása

100 000

0

100 000

0

21

0

0

22

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

23

Mindösszesen:

13 012 000

1 721 560

25 212 080

1 500 000

0

78 358 328

119 803 968

18 693 473

420 000

41 200 000

0

59 390 495

119 703 968

9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

18 693 473

2 243 217

1 495 478

1 495 478

1 495 478

1 495 478

1 495 478

1 495 478

1 495 478

1 495 478

1 495 478

1 495 478

1 495 477

18 693 473

Műk.tám. államháztartáson belülről

0

Vagyoni típusú adók

1 200 000

600 000

600 000

1 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

40 000 000

20 000 000

20 000 000

40 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

420 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

420 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

60 313 473

2 278 217

1 530 478

22 130 478

1 530 478

1 530 478

1 530 478

1 530 478

1 530 478

22 130 478

1 530 478

1 530 478

1 530 477

60 313 473

Finanszírozási bevételek

59 390 495

1 589 919

1 707 319

2 147 318

2 457 318

2 757 319

2 907 320

2 457 318

1 057 318

847 319

41 462 027

59 390 495

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

119 703 968

3 868 136

3 237 797

22 130 478

3 677 796

3 987 796

4 287 797

4 437 798

3 987 796

22 130 478

2 587 796

2 377 797

42 992 504

119 703 968

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

13 012 000

1 084 333

1 084 333

1 084 333

1 084 333

1 084 333

1 084 333

1 084 335

1 084 333

1 084 333

1 084 333

1 084 334

1 084 333

13 012 000

Munkaadót terhelő járulékok

1 721 560

143 463

143 463

143 463

143 463

143 463

143 464

143 463

143 463

143 464

143 463

143 463

143 464

1 721 560

Dologi kiadások

25 212 080

1 800 000

1 900 000

1 900 000

2 340 000

2 650 000

2 950 000

3 100 000

2 650 000

2 650 000

1 250 000

1 050 000

972 080

25 212 080

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

100 000

100 000

1 300 000

Egyéb működési célú kiadások

77 727 989

18 892 682

18 142 681

40 692 626

77 727 989

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen

118 973 629

3 137 797

3 237 797

22 130 478

3 677 796

3 987 796

4 287 797

4 437 798

3 987 796

22 130 478

2 587 796

2 377 797

42 992 503

118 973 629

Finanszírozási kiadások

730 339

730 339

730 339

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 703 968

3 868 136

3 237 797

22 130 478

3 677 796

3 987 796

4 287 797

4 437 798

3 987 796

22 130 478

2 587 796

2 377 797

42 992 503

119 703 968

10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ssz.

Megnevezés

Tárgyév

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Összesen

1

Helyi adók

40 000 000

44 000 000

48 400 000

53 240 000

58 564 000

64 420 400

70 862 440

77 948 684

457 435 524

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

570 000

627 000

689 700

758 670

834 537

917 991

1 009 790

1 110 769

6 518 456

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

40 570 000

44 627 000

49 089 700

53 998 670

59 398 537

65 338 391

71 872 230

79 059 453

463 953 980

9

Saját bevételek 50 %-a

20 285 000

22 313 500

24 544 850

26 999 335

29 699 269

32 669 195

35 936 115

39 529 726

231 976 990

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

20 285 000

22 313 500

24 544 850

26 999 335

29 699 269

32 669 195

35 936 115

39 529 726

231 976 990

11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

100 000

3

Alapítványok támogatása

100 000

4

5

ÁH-n belüli támogatások

-

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

-

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

8

9

Társulások működési célú támogatása

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

12

13

Működési célú támogatás összesen:

100 000

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0