Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.26.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 180.947.347 Ft bevétellel, 146.398.436 Ft kiadással,34.548.911 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

a) Személyi jellegű kiadások: 41.865.261 Ft

b) Munkaadót terhelő kiadások: 3.535.863 Ft

c) Dologi kiadások: 31.752.477 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.039.222 Ft

e) Egyéb működési támogatások 54.073.603 Ft

f) Beruházások, felújítások 5.721.284 Ft

g) Finanszírozási kiadások 3.410.726 Ft

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § Az önkormányzat a mérlegét 2. melléklete szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 3. melléklet szerint engedélyezi.

4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

2022.tényadatok

Működési támogatás

92.286.051

100.774.230

100.774.230

Átvett pénzeszközök

14.054.293

26.738.493

26.738.493

Közhatalmi bevételek

9.014.461

10.594.358

10.594.358

Működési bevételek

313.860

12.314.314

12.314.315

Felhalmozási bevételek

0

2.510.000

2.510.000

ÁH-n belüli megelőlegezés

0

3.845.364

3.845.364

Előző évi pénzmaradvány

24.170.587

24.170.587

24.170.587

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

139.839.252

180.947.346

180.947.347

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás

2022.tényadatok

Személyi juttatások

29.280.000

54.790.738

41.865.261

Munkaadókat terhelő járulékok

3.558.000

3.578.268

3.535.863

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2.390.000

18.009.777

7.520.574

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

460.000

566.100

523.253

Közüzemi díj

6.029.000

4.958.089

4.958.089

Vásárolt élelmezés

0

5.170.980

5.170.980

Karbantartás

3.974.000

3.970.372

2.520.402

Szakmai tev.segítő szolgáltatás

28.000

134.427

119.309

Egyéb szolgáltatások

3.164.000

4.535.940

4.535.940

Kiküldetések

1.270.000

1.114.835

1.102.205

Áfa

4.535.463

5.935.895

4.932.333

Egyéb dologi kiadások

600.000

369.392

369.392

Dologi kiadások összesen

22.450.463

44.765.807

31.752.477

Ellátottak pénzbeli jutt.

6.124.000

6.039.222

6.039.222

Egyéb működési támogatások

77.322.789

62.641.301

54.073.603

Beruházások, felújítások

1.104.000

5.721.284

5.721.284

ÁH-n belüli megelőlegezés

0

3.410.726

3.410.726

Finanszírozás

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

139.839.252

180.947.346

146.398.436

2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat mérlege

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

266.709

731.190

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

266.709

731.190

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

241.377.774

235.857.734

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9.680.601

8.050.882

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

251.058.375

243.908.616

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

1.977.630

1.977.630

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

1.977.630

1.977.630

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 977 630

1 977 630

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

253.302.714

246.617.436

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

96.465

81.165

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

96.465

81.165

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

24.502.563

34.986.065

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

24.502.563

34.986.065

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

24.599.028

35.067.230

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3.315.549

715.591

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

397.490

353.621

70

D/I/3e-ebbőlköltségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2.802.711

208.203

71

d/i/3f-ebből költségvetési évbenesedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre

115.748

153.767

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

389.750

389 750

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

75

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

306.890

306 890

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

82.860

82 860

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3.705.689

1.105.341

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

51.168

0

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

51.168

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

260 000

260 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

311.168

260.000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4.016.867

1.365.341

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

281.918.609

283.050.007

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

240 503 048

240 503 048

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 096 764

5 096 764

183

G/IV Felhalmozott eredmény

38.776.077

28.866.276

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-9.909.801

-590.561

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

274.466.088

273.875.527

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3.410.726

3.845.364

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3.410.726

3.845.364

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3.410.726

3.845.364

237

H/III/1 Kapott előlegek

739.609

778.319

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

739.609

778.319

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4.150.335

4.623.683

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3.302.186

4.550.797

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3.302.186

4.550.797

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

281.918.609

283.050.007

3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

152.931.396

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

142.987.710

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

9.943.686

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

28.015.951

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

3.410.726

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

24.605.225

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

34.548.911

15

C) Összes maradvány (=A+B)

34.548.911

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

34.548.911

4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás - 2022

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

253.302.714

246.617.436

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

266.709

731.190

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

266.709

731.190

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

266.709

731.190

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

251.058.375

243.908.616

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

241.377.774

235.857.734

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

74.823.461

71.143.877

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

156.708.322

154.910.418

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

9.845.991

9.803.439

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

9.680.601

8.050.882

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

59.685

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

9.459.983

7.935.794

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

160.933

115.088

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1.977.630

1.977.630

1. Tartós részesedések

A/III/1

1.977.630

1.977.630

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

1.977.630

1.977.630

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

24.599.028

35.067.230

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

96.465

81.165

III. Forintszámlák

C/III

24.502.563

34.986.065

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

4.016.867

1.365.341

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3.705.699

1.105.341

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

311.168

260000

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

281.918.609

283.050.007

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

274.466.088

273.875.527

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

240.503.048

240.503.048

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

5.096.764

5.096.764

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

38.776.077

28.866.276

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-9.909.801

-590.561

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

4.150.335

4.623.683

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

3.410.726

3.845.364

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

739.609

778.319

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

3.302.186

4.550.797

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+…J

281.918.609

283.050.007

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

15.457.599

16.230.911

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

4.678.140

5.253.964

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

1.979.121

-1.979.121

Függő kötelezettségek

L/7

-873.420

-873.420

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8