Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 5/2004.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30- 2023. 06. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 5/2004.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.30.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 5/2004. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester a települési polgárőrség bevonásával rendszeres területbejárást végez, illetve lakossági bejelentés alapján deríti fel a településen az elhagyott hulladékot.

(2) Az elhagyott hulladék felderítője helyszíni szemle keretében meghatározza a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát.”

(2) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 5/2004. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az elhagyott hulladék pontos helyének beazonosítását követően megállapítható, hogy a hulladék magántulajdonban álló ingatlanon található, a felderítő a rendelkezésre álló adatok megküldésével haladéktalanul eljárást kezdeményez a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál az elhagyott hulladék felszámolása érdekében.

(4) Nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok esetében a felderítő a hulladék pontos helyének beazonosítását követően a rendelkezésre álló adatok megküldésével értesíti az ingatlan tulajdonosát.

(5) A felderítő az elhagyott hulladék fellelésének helyszíneiről nyilvántartást vezet és az engedély nélküli hulladék-elhelyezéssel leginkább érintett helyszíneket rendszeresen ellenőrzi.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.