Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 01. 30

Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (I.30.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Zók Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24.§-a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozottak szerint, a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. tv.-ben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembe vételével, az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat képviselő testületére és a közösen fenntartott intézményekre.

2.§.

 1. Az Áht. 15.§.(1,2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő–testület állapítja meg a  címrendet .

A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.Az önkormányzat bevételei és kiadásai


3.§


 1. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését


                       49.471.000.-Ft összes bevétellel

Ebből:               Működési  célú támogatások államháztartáson belülről:   33.480.000.-Ft

                          Termékek és szolgáltatások adói :                                      5.000.000.-Ft   

                          Közhatalmi bevételek :                                                            80.000.-Ft

                          Működési bevételek                                                               848.000.- Ft

                          Működési célú átvett pénzeszközök                                      663.000.- Ft  

                          Előző évi pénzmaradvány                                                  9.400.000.- Ft    


                       49.471.000.- Ft  összes kiadással

Ezen belül:

                 24.282.800.-Ft   K1 Személyi juttatással

                    3.720.500-Ft   K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

            10.170.300.-Ft  K3  Dologi  kiadások  

              1.960.000.-Ft  K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

              4.414.300.-Ft  K5 Egyéb működési célú kiadások

              3.423.100.-Ft  K5 Tartalék

              1.500.000.- Ft K6 Beruházások


állapítja meg a 2.sz.mellékletben foglaltak szerint.


4.§


Zók Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2014. évben 20 főben állapítja meg az alábbiak szerint.

                                

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége:                                                                 1 fő

Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások:                1 fő

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás                           1 fő

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                             17 fő

Mindösszesen                                                                      20 fő                             

                        

5.§

                                

            A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 101 500.- Ft / hó.


6.§


A költségvetés végrehajtásának szabályai  1. Az önkormányzat az éves költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését önkormányzati rendeletmódosítással, testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - a költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormányzati előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
 2. Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve más költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatót adni.
 3. Az önkormányzat költségvetési szervei az éves jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.
 4. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételeit, a felügyeletet ellátó szerv tájékoztatása mellett, a tényleges többletnek megfelelő összegű testületi hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel.
 5. A részben önálló gazdálkodó költségvetési szerveknek a kiemelt előirányzatoknál módosítási jogosítványuk nincs. A változtatás kezdeményezése írásban történik, amelyet a Körjegyzőség felülvizsgál és indokolt esetben azt a képviselő-testület elé terjeszti.
 6. Év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület a polgármester előterjesztésében dönt.


7.§


 1. A költségvetési szerv vezetője éven túli kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.
 2. A költségvetés végrehajtása során pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában az intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtást nem kezdeményezhet.
 3. Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök intézményi számlán történő jóváírása megelőzze a kifizetési határidőt.
 4. A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 5%-nál nagyobb mértékű eltéréséért az intézmény vezetője a felelős.
 5. Az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. 


Átruházott hatáskörök


8. §


A képviselő-testület az Ámr.68.§ alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2014. december 31-ig terjedő időszakra, a polgármesterre ruházza át.


Záró rendelkezések


9. §


A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.


E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv., az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) módosított Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.10. §


Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2014. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.            Nagy Gábor                                                                      Magdó Szilárd

            polgármester                                                                        jegyzőZáradék: A rendeletet a képviselőtestület 2014. január 29-én tartott ülésén fogadta el, kihirdetésére 2014. január 30-án került sor.


                                                                                                     Magdó Szilárd

                                                                                                          jegyző

1. számú melléklet


Zók Község Önkormányzata


CÍMRENDJE


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

Tevékenysége.

011220 Adó vám és jövedéki igazgatás

013320 Köztemető - fenntartás és működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz

kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,

Átrakása

063010 vízügy igazgatása

064010 Közvilágítás

06610 Zöldterület - kezelés

066020 Város, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

072311 Fogorvosi alapellátás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

076010 Egészségügy igazgatása

082010 Kultúra igazgatása

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

107055 falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ( nem

Szociális bérlakás)

041 232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatásKormányzati funció

Rovatszám

Rovat megnevezés

Összeg

18010

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 508 000


B113

Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 775 100pénzbeli és szociális ellátásokhoz hozzájárulás

438 900Családsegítés

118 100Falugondnoki szolgálat

2 500 000gyermekjóléti szolgálat

118 100kistelepülések szociális feladatinak támogatása

600 000


B1

Működési célú támogatások államháztartáson belül

12 283 100


B114

Települési Önkormányzat kulturális támogatása

340 900


B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

20 856 000


B34

Vagyoni típusú adók

1 300 000


B351

Értékesítési és forgalmi adók

2 700 000


B354

Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része 60%

600 000


B354

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető rész 40%

400 000


B36

Egyéb közhatalmi bevételek

80 000


B402

Szolgáltatások ellenértéke

798 000


B408

Kamat bevételek

50 000


B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

663 000


B8131

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

9 400 000Össz bevétel:

49 471 000


Kormányzati funció

Rovatszám

Rovat megnevezés

Összeg

11130

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 218 000


K1108

Ruházati költségtérítés

30 000


K1107

Béren kívüli juttatások

96 000


K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

1 344 000


K121

választott tisztségviselők juttatásai

1 140 000


K12

Külső személyi juttatások

1 140 000


K1

Személyi juttatások

2 484 000


K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

362 000


K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése
élelmiszerek

500 000Irodaszer, nyomtatványok

50 000hajtó és kenőanyagK313

Árubeszerzés

150 000


K31

Készletbeszerzés

700 000


K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

155 000


K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

480 000


K32

Kommunikációs szolgáltatások

635 000


K331

Közüzemi díjak
Víz

30 000Gáz

100 000Áram

75 000


K333

Bérleti és lízing díjakK334

Karbantartás, kisjavítás

50 000


K337

Egyéb szolgáltatások

150 000


K33

Szolgáltatási kiadások

405 000


K342

Reklám és propaganda

100 000


K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

100 000


K351

Műk.célu előz.felsz. ÁFA

722 300


K353

KamatkiadásokK355

Egyéb dologi kiadás

835 000


K35

Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 557 300


K3

Dologi kiadások

3 397 300


K512

Tartalékok

3 423 100


K506

Gk.adó 60 %

600 000


K71

Ingatlanok felújítása (vis maior)

1 500 000Összesen:

11 766 400

18010

K506

Egyéb működésű célú támogatások államháztartáson belülre
KÖH

1 716 000Óvoda

1 308 000Étkezés – Óvoda

186 100Iskola

368 000Szoc. Gyermekjóléti

118 100házi segítségnyújtás

118 100Összesen:

3 814 300

66020

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 416 000


K1107

Béren kívüli juttatások

96 000


K1108

Ruházati költségtérítés

30 000


K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

1 542 000


K1

Személyi juttatások

1 542 000


K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

416 000


K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

200 000


K313

Árubeszerzés

200 000


K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

85 000


K334

Karbantartás, kisjavítás

300 000


K351,

Fizetendő ÁFA

212 000


K3

Dologi kiadások összesen

997 000Összesen:

2 955 000

13320

K331

Közüzemi díjak
víz

4 000áram

6 000


K351

Fizetendő ÁFA

3 000


K3

Dologi kiadások összesen

13 000

64010

K331

Közüzemi díjak
áram

420 000


K351

Fizetendő ÁFA

113 400Összesen:

533 400

72112

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

300 000

72210

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

40 000

74011

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

40 000

107055

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 416 000


K1107

Béren kívüli juttatások

96 000


K1108

Ruházati költségtérítés

30 000


K1

Személyi juttatások

1 542 000


K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

416 000


K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

400 000


K334

Karbantartás, kisjavítás

100 000


K337

Egyéb szolgáltatások

202 000


K352

Fizetendő ÁFA

216 600


K355

Egyéb dologi kiadás

100 000


K3

Dologi kiadások

1 018 600Összesen:

2 976 600

105010

K48

Egyéb nem intézményi ellátások
Rendszeres szoc. Segély

330 000

107060

K48

Átmeneti segély

100 000

103010

K48

Temetési segély

60 000

107060

K48

köztemetés

200 000Önkormányzat saját hatáskörében megállapított juttatás

60 000Összesen:

260 000

105010

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Fogl. Hely. Támogatás

860 000

106020

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások
Lakásfenntartási támogatás

350 000

82091


Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztéseK331

Közüzemi díjak
gáz

80 000áram

30 000vízK351

Fizetendő ÁFA

30 000Összesen:

140 000

82042


Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartásaK322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

30 000


K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

30 000


K331

Közüzemi díjak
gáz

80 000áram

30 000


K351

Fizetendő ÁFA

46 000Összesen:

216 000

51030

K337

Egyéb szolgáltatások

105 000


K351

Fizetendő ÁFA

29 000Összesen:

134 000

41233

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

18 714 800


K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 526 500


K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 753 800


K313

Árubeszerzés

876 900


K351

Fizetendő ÁFA

710 300Összesen:

24 582 300Kiadások összes:

49 471 000


KIADÁSOKRovat szám

                  Rovat megnevezése

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Összesen


K1

Személyi juttatások

24 282 800


24 282 800


K2

Munkaadókat terhelőjárulékok és szociális hozzájárulási adó

3 720 500


3 720 500


K3

Dologi kiadások

10 170 300


10 170 300


K4

Elátottak pénzbeli juttatásai

1 960 000


1 960 000


K5

Egyéb működési célú kiadások

4 414 300


4 414 300


K5

Tartalék

3 423 100


3 423 100


K6

Beruházások


1 500 000

1 500 000Összes Kiadás

47 971 000

1 500 000

49 471 000

Mellékletek