Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.3.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 03

Zók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2013.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Zók Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24.§-a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 35.§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozottak szerint, valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 ( XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013.évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1.§


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


2.§


A címrendet az 1.sz.melléklet tartalmazza.


3.§Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013.évi költségvetésének teljesítése 1. Az Önkormányzat

Bevételi főösszegét: 51 283.000.-Ft

Kiadási főösszegét:  46 300 000.-Ft-ban állapítja meg. 1. Kiadási főösszegen belül a

Személyi jellegű kiadás           23.748.000.-Ft

Munkaadót terhelő járulékok     4.151.000.-Ft

Dologi kiadások                        9.236.000.-Ft

Speciális célú támogatás           9.341.000.-Ft

Átfutó kiadás                                -989.000.-Ft

Felhalmozási kiadás                     813.000.-Ft


4.§


A képviselő testület az Önkormányzat teljesített előirányzatát szakfeladatonként a következők szerint hagyja jóvá: igazgatási szakfeladat • Személyi jellegű kiadások       2.573.000 .- Ft
 • Munkaadót terhelő járulékok     325.000 .- Ft
 • Dologi jellegű kiadások          7.285.000 .- Ft
 • Felhalmozási kiadás                   140.000.-FtAz Önkormányzat 2013.évi teljesített költségvetési bevételének részletezését a 2. számú melléklet, működési kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.


5.§


Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 813.000.- Ft.


A Mérleget a 8. számú melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 9. számú melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 10. számú melléklet  tartalmazza.


6.§


A Képviselő – testület az Önkormányzat létszámkeretét 24 főben állapítja meg.


7.§


Záró rendelkezések


 1. Ezen rendelkezés a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Nagy Gábor                                                                             Magdó Szilárd

polgármester                                                                                    jegyzőA rendeletet a képviselő-testület a 2014. április 2-án megtartott ülésén tárgyalta, a rendelet kihirdetve: 2014. április 3-án.
                                                                                                       Magdó Szilárd

                                                                                                                jegyző


Zók Önkormányzat 2013.évi költségvetési


CIMRENDJE 1. Önkormányzati igazgatás kiadásai

Ezen belül: igazgatási tevékenységek (polgármester és a képviselő testület juttatásai, költségei)

 1. Város és községgazdálkodás
 • Társadalmi szervezetek támogatása
 • Közvilágítás
 • Köztisztasági feladatok
 • Zöldterületek karbantartása
 • Vízelvezetés
 • Köztemető fenntartása
 • Önkormányzatok elszámolása
 1. Pénzbeli ellátások
 • Rendszeres pénzbeli ellátás
 • Eseti ellátás
 1. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás
 2. Védőnői szolgálat
 3. Fogorvosi szolgálat
 4. Járó beteg ellátás
 5. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
 • Felújítások
 • Felhalmozások

10. Általános tartalék


Mellékletek