Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.16..) önkormányzati rendelete

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2015. 04. 16

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről


Zók Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: KTV) 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A rendelet célja és hatálya


(1) E rendelet célja Zók község környezeti állapotának javítása, az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékek, a környezet minőségének megóvása érdekében az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok alkotása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.

(2) A rendelet személyi és tárgyi hatályára a jogalkotásról szóló törvény rendelkezései az irányadók

(3) A rendelet hatálya – eltérően a (2) bekezdésben foglaltaktól – nem terjed ki Zók község közigazgatási területén a mezőgazdasági művelés alatt álló, valamint az erdőterületekre.


2. §

Értelmező rendelkezések


A rendelet alkalmazása szempontjából:

a) avar és kerti hulladék: a hasznosításra alkalmatlan fű, lomb, kaszálék, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb növényi maradványok (a továbbiakban: kerti hulladék),

b) hasznosítás: komposztálás vagy a hulladékkezelési közszolgáltatást végzővel történő elszállíttatás.

3. §


(1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot hasznosítani kell.

(2) A kerti hulladék hasznosításáról elsősorban komposztálással (komposztot talajjavító anyagként lehet felhasználni), ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni. Az elszállítás során a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállításra irányuló kötelező helyi szolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet előírásait kell betartani.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint nem hasznosítható -helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett- kerti hulladék semmisíthető meg égetéssel.

(4) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.


4. §

Az égetés szabályai

(1) A kerti hulladékot égetéssel történő ártalmatlanítása esetén előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis (maximum 1 talicskányi) adagokban történhet. Az ingatlan tulajdonosa (külön engedély nélkül) bármely zóki ingatlanán égethet kerti hulladékot, a jelen rendeletben foglalt szabályok és korlátozások betartása mellett.

(2) Belterületen, Zók lakossága és a levegő tisztasága védelme érdekében a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok esetén október 1-től május 15-ig terjedő időszakban, pénteki és szombati napokon 1000 és 1600 óra között lehetséges. Kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat.

(3) Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás (> 15 km/óra) esetén tilos az égetés, tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad.

(4) Belterületen tüzet gyújtani csak a szomszédok előzetes tájékoztatása és túlzott zavarása nélkül lehet.

(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen idegen anyagot (kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, permetszert, ezek maradékait és csomagoló anyagait, elhullott állatot).

(6) A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és környezet károsítása nélkül történhet.

(7) A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye, korom, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Tilos égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az égetés környezetében lévő zöld növényeket (pl. fát, bokrot, zöldfelületet) ne károsítsa.

(8)  A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. A helyi viszonyok alapján az önkormányzat is elrendelhet tűzgyújtási tilalmat.

(9) Külterületen az irányított égetés megkezdése előtt az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.05.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) szerinti engedélyeztetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. 

(10) A kerti hulladék égetése kizárólag az ingatlan tulajdonosának tudtával és jóváhagyásával végezhető. Az égetést kizárólag cselekvőképes nagykorú személy végezheti, aki nem áll szeszesital, vagy egyéb, a cselekvőképességet befolyásoló anyag vagy szer hatása alatt.

(11) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (pl. füst, bűz, pernye, korom, hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést végző köteles a tüzet azonnal eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

(12) A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tüzet magára hagyni tilos. Az égetés helyszínén olyan eszközöket illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, azonnal eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

(13) A helyben keletkezett kerti hulladék égetését ingatlanon belül kell végrehajtani, közterületet, vagy más ingatlanát erre a célra igénybe venni tilos.

(14) Az égetés befejezésével az égetést végző köteles a tüzet eloltani, a parázslást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - megszüntetni, a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

(15) Amennyiben a tűz elterjed, és az égetést végző azt nem tudja megfékezni, köteles haladéktalanul bejelenteni a tűz terjedését a tűzoltóságnak. Bejelentés után az égetést végző köteles az égetés helyszínén tartózkodni a tűzoltóság megérkezéséig.

(16) Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.

5. §

Korlátozó rendelkezések

(1)    Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából légszennyező, bűzös, vagy tűzveszélyes segédanyag (pl.: benzin, gázolaj, hígító) használata.

(2)    Belterületen tilos a lábon álló növényzet égetéssel történő megsemmisítése. Külterületen pedig tilos a zöld növényi részeket tartalmazó lábon álló növényzet égetése.

(3)    Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi, oktatási és gyermekintézmények, kulturális és közösségi intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az intézmény működési ideje alatt. 

(4)    Tilos a kerti hulladék égetése elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 méteres övezetén belül.

(5)    Tilos a kerti hulladék égetése a véderdők és a helyi védelem alatt álló területeken.

(6)    Tilos az égetés közút mellett, az út tengelyétől számított 20 méteren belül. Az égetés a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti, a látótávolságot nem csökkentheti.

(7)    Tilos olyan időszakban égetni, amikor az erre feljogosított szerv a község területén vízkorlátozást rendel el, vagy az égetés helyszínén a vízszolgáltatás bármely okból szünetel, vagy korlátozott.

(8)    Belterületen május 16 és szeptember 30 között a kerti hulladék égetése tilos.


6.§

Tarló és lábon álló száraz növényzet irányított égetésére vonatkozó szabályok

(1) Tarló, illetve lábon álló száraz növényzet égetését csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt az OTSZ alapján a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége adja ki.

(2) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növényegészségügyi hatóság állásfoglalását, védett, Natura 2000 vagy ökológiai hálózat területén a Nemzeti Park állásfoglalását is.             

(3) Az égetendő kerti hulladék nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt. Kommunális, ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, ezek maradékait) nem tartalmazhat, a kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető.


7. §

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


8. §

Záró rendelkezések


(1) E rendelet 2015. április 16-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Nagy Gábor                                                                                                      Magdó Szilárd

polgármester                                                                                                            jegyző
ZÁRADÉK


A rendeletet a Képviselő-testület 2015. április 15-én megtartott ülésén fogadta el. A rendelet kihirdetésre került: 2015. április 16. napján.
                                                                                                                      Magdó Szilárd

                                                                                                                              jegyző