Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete

Zók község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015.(IV.16.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2015. 05. 01- 2016. 02. 09

Zók község Önkormányzata Képviselőtestületének

4/2015.(IV.16.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról


Zók község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az 1997. évi XXXI. Tv. 148.§-a és a 133/1997.(VII.29.) Kormányrendelet 1-8. §-ai és 11.§-a a 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet 9.§-a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1.§


(1) E rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bicsérdi Általános Iskola Tagintézmény és Szentlőrinci Kistérségi Óvoda Tagintézményben, a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért, valamint az intézmény által a bicsérdi Faluházban biztosított étkeztetésért 2015. május 01-i hatállyal az alábbi térítési díjakat állapítja meg:


Gyermekétkeztetés:

  1. Napközi (tízórai, ebéd uzsonna):       440 Ft
  2. Menza (csak ebéd):                            280 Ft
  3. Tízórai:                                               100 Ft
  4. Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna):         320 Ft.


(2) A térítési díj összege gyermekélelmezésben a nyersanyagnorma ÁFÁ-val megemelt összege.


2.§


(1) A gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetés térítési díja:


  1. Nyugdíjas étkezés                                               580 Ft
  2. Szociális étkeztetés                                            290 Ft
  3. Alkalmazotti étkezés                                           590 Ft
  4. Külsős ebéd:                                                        610 Ft
  5. Vendég ebéd:                                                      735 Ft
  6. Vendégétkezés-ünnepi menü                           2.800 Ft


(2) A térítési díj összege egyedi menü és megrendelés alapján nyersanyagnorma + 120%-os nyersanyagdíj rezsiköltségként + ÁFA-val megemelt összege.


3.§


(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. május 01. utáni térítési díjak megfizetésénél kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Zók Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007.(IX.20.) számú és az azt módosító 5/2008.(IV.03.), 2/2009.(I.27.), 9/2009.(X.08), 2/2011.(I.27.), 6/2012.(IV.17.), 7/2012.(VI.01.), 9/2013.(XI.14.) számú rendeletek hatályukat vesztik.
Nagy Gábor                                                                                                                       Magdó Szilárd

polgármester                                                                                                                           jegyzőZáradék: Jelen rendeletet a Képviselőtestület 2015. április 15-én megtartott ülésén fogadta el, kihirdetésre került: 2015. április 16.
                                                                                                                                                            Magdó Szilárd

                                                                                                                                                                     jegyző