Zók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Zók Község Önkormányzat Polgármestere 4/2021.(V.31.) számú rendelete az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Zók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Zók Község Önkormányzat Polgármestere 4/2021.(V.31.) számú rendelete az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Zók Község Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdése alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 24. §-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020.évi költségvetésének teljesítése

(1) Zók Községi Önkormányzat

Bevételi főösszegét: 89.861.559.-Ft

Kiadási főösszegét: 51.512.613,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Kiadási főösszegen belül, a

Személyi jellegű kiadás: 22.234.674,-Ft

Munkaadót terhelő járulékok: 2.039.059.-Ft

Dologi kiadások: 12.398.251.-Ft

Ellátottak juttatása: 1.905.802.-Ft

Egyéb működési célú kiadás: 3.940.064,-Ft

Felhalmozási kiadás: 8.180.036,-Ft

ÁHB megelőlegezés visszafizetése: 814.727,-Ft

4. § (1) A költségvetési kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési bevételeket a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Zók Községi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 8.180.036,- Ft.

(2) A Mérleget a 4. számú melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az 5. számú melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Zók Községi Önkormányzat az Önkormányzat létszámkeretét 12 főben állapítja meg.

7. §

Záró rendelkezések

(1) Ezen rendelkezés a kihirdetés napján, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

8. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Zók Önkormányzat 2020.évi költségvetési

CIMRENDJE

1. Önkormányzati igazgatás kiadásai
Ezen belül: igazgatási tevékenységek (polgármester és a képviselő testület juttatásai, költségei)

2. Város és községgazdálkodás
- Társadalmi szervezetek támogatása
- Közvilágítás
- Köztisztasági feladatok
- Zöldterületek karbantartása
- Vízelvezetés
- Köztemető fenntartása
- Önkormányzatok elszámolása

3. Pénzbeli ellátások
- Rendszeres pénzbeli ellátás
- Eseti ellátás

4. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás

5. Védőnői szolgálat

6. Fogorvosi szolgálat

7. Járó beteg ellátás

8. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
- Felújítások
- Felhalmozások

9. Általános tartalék

2. melléklet

üres címkép: /download/2434/resources/EJR_1754653-SKM_C22721052709400_0001.jpgkép: /download/2434/resources/EJR_1754668-SKM_C22721052709400_0002.jpgkép: /download/2434/resources/EJR_1754677-SKM_C22721052709400_0003.jpg

3. melléklet

üres címkép: /download/2434/resources/EJR_1761731-SKM_C22721052709500_0001.jpgkép: /download/2434/resources/EJR_1761735-SKM_C22721052709500_0002.jpgkép: /download/2434/resources/EJR_1761742-SKM_C22721052709500_0003.jpg

4. melléklet

üres címkép: /download/2434/resources/EJR_1761746-SKM_C22721052709510_0001.jpgkép: /download/2434/resources/EJR_1761748-SKM_C22721052709510_0002.jpgkép: /download/2434/resources/EJR_1765404-SKM_C22721052709510_0003.jpg

5. melléklet

üres címkép: /download/2434/resources/EJR_1766640-zok_5_0001.jpgkép: /download/2434/resources/EJR_1766642-zok_5_0002.jpg

6. melléklet

üres címkép: /download/2434/resources/EJR_1766650-zok_6.jpg