Zók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendelet módosítása

Hatályos: 2021. 08. 18

Zók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendelet módosítása

Zók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint, Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, a 2021. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja:

1. §

A Zók Község Önkormányzat 1/2021. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat című Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.15..) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

73.906.561.-Ft összes bevétellel

Ebből:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 27.886.615.-Ft

Közhatalmi bevételek: 4.550.000.-Ft Működési bevételek 3.061.000.- Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 60.000.- Ft

Előző évi pénzmaradvány 38.348.946,- Ft

73.906.561.- Ft összes kiadással

Ezen belül:

15.603.421.-Ft K1 Személyi juttatással

1.710.070-Ft K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19.077.721.-Ft K3 Dologi kiadások

3.070.000.-Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.610.000.-Ft K5 Egyéb működési célú kiadások

27.908.999,- Ft K6 Beruházás

2.104.758.- Ft K7 Felújítás, beruházás

821.592,- Ft K9 Finanszírozási kiadások

állapítja meg.””

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 18-án lép hatályba.