Zók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 18

Zók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú rendelet módosításáról

1. §

2. § A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete című Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12..) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1) bekezdése, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdése, a 48. § (4) bekezdése, 92. § (2) bekezdése, 115. § (3) bekezdése és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontja alapján a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.12.) számú rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:”

3. § A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete című Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12..) önkormányzati rendelete I. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. FEJEZET Általános rendelkezése”

4. § A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete című Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12..) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Nincs szükség igazolásra, azon adatok tekintetében, amelyek a közös hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. (Ákr.) törvény lép. foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.”

5. § A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete című Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12..) önkormányzati rendelete 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. (Ákr.) törvény lép. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

6. § A Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete című Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12..) önkormányzati rendelete 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A Polgármester rendkívüli temetési települési támogatást nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott

  • a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
  • b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,

és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembevételével számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő esetén annak 400 %-át nem éri el, és aki nem részesül a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV tv. alapján temetési hozzájárulásban.

(2) A rendkívüli temetési települési támogatás összege 25.000 Ft.”

7. § Hatályát veszti a Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete című Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12..) önkormányzati rendelete

  • a) „I.1. A rendelet célja” alcím címe,
  • b) 1. §-a,
  • c) 5. § (4) bekezdése,
  • d) 16. § (1) bekezdése,

8. § Ez a rendelet 2021. augusztus 18-án lép hatályba.