Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 12. 23

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2021.12.23.

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában és 83/A. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A közművelődési rendelet célja, hogy Zók lakosságának érdekeit szem előtt tartva, a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya - a település területén lakcímmel rendelkező természetes személyekre, - az önkormányzatra és szerveire,- az önkormányzat által fenntartott közművelődési színterekre és - mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve akikkel az önkormányzat közművelődési megállapodást köt.

Az Önkormányzat közművelődési feladatai

3. § (1) A képviselő-testület a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76. § (3) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások közül a következőt biztosítja: művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti, kötelezően biztosítandó alapszolgáltatáson túl lehetőségeihez mérten támogatja és segíti a következő alapszolgáltatások megvalósítását:

a) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

b) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

e) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

f) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(3) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység érdekében önként vállalt feladatkörében:

a) közösségi színtérben internet hozzáférést biztosít,

b) elősegíti a lakosság közérdekű információkhoz jutását,

c) közművelődési rendezvényeket, kiállításokat, bemutatókat szervez,

d) gondozza a helyi művelődési szokásokat,

e) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez közösségi színteret biztosít

f) nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerése, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

A közművelődési feladatok ellátása

4. § (1) Az önkormányzat a 3. § szerinti alapszolgáltatás biztosítására közösségi színteret működtet.

(2) A közösségi színtér neve, címe: FALUHÁZ, 7671 Zók, Arany János utca 13.

5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében együttműködik - a helyi és környékbeli társadalmi szervezetekkel- nemzetiségi önkormányzattal- a fenntartásában lévő nevelési intézményekkel- azon oktatási intézményekkel, melynek beiskolázási körzetéhez a település tartozik- a közművelődési feladatok ellátásában közreműködő természetes személyekkel- a közművelődési feladatokat ellátó országos, regionális, térségi és megyei intézményekkel, társadalmi szervezetekkel létrejötte esetén a helyi Közművelődési Kerekasztallal - a Csorba Győző Könyvtárral (7622 Pécs, Universitas u. 2/A.) a közművelődési tevékenységet segítő vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal.

6. § Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében együttműködési, illetve közművelődési megállapodást köthet.

7. § A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

8. § (1) Az önkormányzat közösségi színtérnek a 7671 Zók, Arany János utca 13. szám alatti közösségi színtér épületét is biztosítja.

(2) A képviselő-testület biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a színtér szolgáltatásait, ennek érdekében meghatározza és jóváhagyja a közösségi színtér használati szabályzatát.

(3) Az önkormányzat, mint fenntartó biztosítja a közösségi színtér működésének személyi és tárgyi feltételeit.

9. § (1) Az önkormányzat a települési könyvtári ellátást a Csorba Győző Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti, és Könyvtár elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet.

(2) A könyvtári szolgáltató hely: 7671 Zók, Arany János utca 13. szám alatti könyvtára.

A közművelődési feladatok finanszírozása

10. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel és a települési könyvtárral kapcsolatos feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint saját költségvetése részeként biztosítja:

a) központi közművelődési normatív támogatás,

b) saját bevételei, valamint

c) pályázati úton elnyert támogatás terhére.

(2) Az önkormányzat a közösségi színtér kulturális célú használatát térítésmentesen biztosítja

a) az önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvények,
b) nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok vállalt közösségi céljuk megvalósítása érdekében történő rendezvényei,
c) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései
céljára.
(3) Az önkormányzat a közösségi színtér kulturális célú használatát költségtérítés ellenében biztosítja
a) üzleti célú vállalkozás, termékbemutató és
b) a helyi lakosok magáncélú rendezvényei
céljára.

11. § (1) Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerint – elkülönített keretet állapíthat meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi rendezvények céljára.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az éves költségvetési rendeletében biztosított források terhére. E támogatás nem veszélyeztetheti az önkormányzati feladatok megvalósítását.

Záradék

12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zók Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatokról szóló 4/2001.(III.21.) számú önkormányzati rendelete.

13. § Ez a rendelet 2021. december 23-án lép hatályba.