Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Zók Község Önkormányzat rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 10- 2022. 08. 31

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Zók Község Önkormányzat rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.10.

Zók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 27. §-ban szabályozottak szerint, Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11.a.) pontja, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontja) szerinti feladatkörét gyakorolva a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat képviselő testületére és a közösen fenntartott intézményekre.

2. § Az Áht. 15. § (1,2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő–testület állapítja meg a címrendet. A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 50.769.271.-Ft összes bevétellel állapítja meg a 2. számú melléklet szerint. Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 25.343.129.-Ft Közhatalmi bevételek: 1.500.000.-Ft Működési bevételek 3.010.000.- Ft Működési célú átvett pénzeszközök 0.- Ft Előző évi pénzmaradvány 20.916.142,- Ft 50.769.271.- Ft összes kiadással állapítja meg a 3. számú melléklet szerint. Ezen belül: 13.030.000.-Ft K1 Személyi juttatással 1.602.900-Ft K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.411.500.-Ft K3 Dologi kiadások 3.670.000.-Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.164.783.-Ft K5 Egyéb működési célú kiadások 12.890.088,- Ft K6 Beruházás.

4. § Zók Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2022. évben 11 főben állapítja meg az alábbiak szerint. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 1 fő, Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások: 1 fő, Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás: 1 fő, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 8 fő, Mindösszesen: 11 fő.

5. § A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 200.000.- Ft/hó, garantált bérminimum: 260.000, -Ft, a köztisztviselői illetményalap 46.380, -Ft. Személyi illetmény a Kttv. 235. §-a alapján kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Tárgyévet megelőző átlagkereset összege 431.300, -Ft. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az önkormányzat az éves költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését önkormányzati rendeletmódosítással, testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - a költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormányzati előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve más költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatót adni.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételeit, a felügyeletet ellátó szerv tájékoztatása mellett, a tényleges többletnek megfelelő összegű testületi hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(5) A részben önálló gazdálkodó költségvetési szerveknek a kiemelt előirányzatoknál módosítási jogosítványuk nincs. A változtatás kezdeményezése írásban történik, amelyet a Körjegyzőség felülvizsgál és indokolt esetben azt a képviselő-testület elé terjeszti.

(6) Év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület a polgármester előterjesztésében dönt.

7. § (1) A költségvetési szerv vezetője éven túli kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(2) A költségvetés végrehajtása során pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában az intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtást nem kezdeményezhet.

(3) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök intézményi számlán történő jóváírása megelőzze a kifizetési határidőt.

(4) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 5%-nál nagyobb mértékű eltéréséért az intézmény vezetője a felelős.

(5) Az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

Átruházott hatáskörök

8. § A képviselő-testület az Ávr. 34. § (2) alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra, a polgármesterre ruházza át.

Záró rendelkezések

9. § A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

10. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2022. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

11. § Ez a rendelet 2022. február 10-én lép hatályba.

1. melléklet

Zók Község Önkormányzata CÍMRENDJE

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
Tevékenysége.
011220 Adó vám és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető - fenntartás és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz
Kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
045120 Út, autópálya építése
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
Átrakása
063010 vízügy igazgatása
064010 Közvilágítás
06610 Zöldterület -kezelés
066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072311 Fogorvosi alapellátás
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
076010 Egészségügy igazgatása
082010 Kultúra igazgatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
107055 falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem
Szociális bérlakás)
041 232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

2. melléklet

BEVÉTELEK


Kormányzati funció

Rovatszám

Rovat megnevezés

Összeg

018010

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 304 291

B113

Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Falugondnoki szolgálat

4 590 600

Szociális feladatainak egyéb támogatása

4 146 888

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

31 350

B114

Települési Önkormányzat kulturális támogatása

2 270 000

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 000 000

mezőőri szolg + közfogi

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belül

25 343 129

B34

Vagyoni tupusú adók

1 500 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

B354

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető rész 40%

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3 000 000

lakbér 50000Ft/hó

B408

Kamat bevételek

0

B411

Egyéb bevételek

10 000

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B8131

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

20 916 142

Össz bevétel:

50 769 271

3. melléklet

KIADÁSOK


Kormányzati funció

neve

Rovatszám

Rovat megnevezés

Összeg

011130

igazgatási tev

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 500 000

Kőné

K1108

Ruházati költség térítés

30 000

K1107

Béren kívüli juttatások

0

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2 530 000

K121

választott tisztségviselők juttatásai

2 500 000

K12

Külső személyi juttatások

2 500 000

K1

Személyi juttatások

5 030 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

653 900

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 000 000

K31

Készletbeszerzés

2 000 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

600 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

600 000

K331

Közüzemi díjak

0

K333

Bérleti és lízing díjak

500 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

1 000 000

K337

Egyéb szolgáltatások

1 500 000

K33

Szolgáltatási kiadások

3 000 000

K342

Reklám és propaganda

200 000

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

200 000

K351

Műk.célu előz.felsz. ÁFA

1 512 000

K353

Kamatkiadások

50 000

K355

Egyéb dologi kiadás

116 000

K35

Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 678 000

K3

Dologi kiadások

7 478 000

Összesen:

13 161 900

018010

önk elsz. Közp költs

K506

Egyéb működésű célú támogatások államháztartáson belülre

K506

KÖH

3 000 000

K506

Óvoda

1 000 000

K506

Konyha fin.

222 079

K506

Szoc. Gyermekjóléti

942 704

K506

Összesen:

5 164 783

066020

Város és községgazd

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 120 000

Mezőőr

K1107

Béren kívüli juttatások

0

K1108

Ruházati költség térítés

30 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

3 150 000

K1

Személyi juttatások

3 150 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

409 500

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

K351

Fizetendő ÁFA

0

K3

Dologi kiadások összesen

0

K71

Ingatlanok felújítása

10 146 676

K74

Ingatlanok felújítása áfa

2 743 412

K64

Beruházás eszköz

0

K67

Beruházás áfa

0

Összesen:

16 449 588

013320

Köztemető

K331

Közüzemi díjak

100 000

K351

Fizetendő ÁFA

27 000

K3

Dologi kiadások összesen

127 000

064010

Közvilágítás

K331

Közüzemi díjak

áram

1 600 000

K351

Fizetendő ÁFA

432 000

Összesen:

2 032 000

072112

háziorvos

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 000 000

074011

fogl egészségügy

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

40 000

107055

Falugondnoki

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 120 000

Garai

K1107

Béren kívüli juttatások

0

K1108

Ruházati költség térítés

30 000

K1

Személyi juttatások

3 150 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

409 500

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

700 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

500 000

K352

Fizetendő ÁFA

324 000

K3

Dologi kiadások

1 524 000

Összesen:

5 083 500

105010

munkanélküliek ellátása

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

Rendszeres szoc. Segély

170 000

107060

egyéb szoc ellátás

K48

települési támogatás

3 500 000

082044

Könyvtár

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K11

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

300 000

Könyvtáros

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

39 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgálatatások

200 000

K331

Közüzemi díjak

200 000

K337

Egyéb szolgáltatások

300 000

K351

Fizetendő ÁFA

189 000

Összesen:

1 228 000

082091

Közművelődés

Könyvtári szolgáltatás

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

200 000

K337

Egyéb szolgáltatások

300 000

K351

Fizetendő ÁFA

313 500

Összesen:

813 500

051030

hulladék gazd

K337

Egyéb szolgáltatások

400 000

K351

Fizetendő ÁFA

108 000

Összesen:

508 000

041233

közfoglalkoztatás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 400 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

91 000

Összesen:

1 491 000

Kiadások összes:

50 769 271