Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 3/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 29

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 3/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendelet módosításáról

2022.05.27.

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint, Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, a 2021. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja:

1. § A Zók Község Önkormányzat 1/2021. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat című Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.15..) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Zók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat, valamint a közösen fenntartott intézmények 2021. évi költségvetését 129.262.145.-Ft összes bevétellel Ezen belül: B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 82.522.199.- Ft B3 Közhatalmi bevételek: 4.650.000.-Ft B4 Működési bevételek: 3.621.000.-Ft B16 Működési célú átvett pénzeszközök: 120.000.- Ft B8 Finanszírozási bevételek: 38.348.946.- Ft 129.262.145.- Ft összes kiadással Ezen belül: 20.825.740.-Ft K1 Személyi juttatással 2.210.070.-Ft K2 Munkaadót terhelő adó 17.341.606.-Ft K3 Dologi jellegű kiadással 3.070.000,-Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.479.380.-Ft K5 Egyéb működési célú kiadások 80.513.757.-Ft K6 Beruházás és Felújítás 821.592.-Ft K9 Finanszírozási kiadással állapítja meg. ”

2. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.