Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 4/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 4/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.27.

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. §-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Zók Községi Önkormányzat Bevételi főösszegét: 127.276.085.-Ft, Kiadási főösszegét: 68.535.176,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Kiadási főösszegen belül, a Személyi jellegű kiadás: 20.793.839,-Ft, Munkaadót terhelő járulékok: 1.992.544.-Ft, Dologi kiadások: 12.532.878.-Ft, Ellátottak juttatása: 1.879.174.-Ft, Egyéb működési célú kiadás: 4.439.120,-Ft, Felhalmozási kiadás: 26.076.029,-Ft, ÁHB megelőlegezés visszafizetése: 821.592,-Ft.

4. § (1) A költségvetési kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési bevételeket a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Zók Községi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 8.180.036,- Ft.

(2) A Mérleget a 4. számú melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az 5. számú melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. § Zók Községi Önkormányzat az Önkormányzat 2021 évi létszámkeretét 14 főben állapítja meg.

7. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Zók Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 4/2022. (V.26.) számú önkormányzati rendelethez CÍMRENDJE

1. Önkormányzati igazgatás kiadásai

Ezen belül: igazgatási tevékenységek (polgármester és a képviselő testület juttatásai, költségei)

2. Város és községgazdálkodás

- Társadalmi szervezetek támogatása
- Közvilágítás
- Köztisztasági feladatok
- Zöldterületek karbantartása
- Vízelvezetés
- Köztemető fenntartása
- Önkormányzatok elszámolása

3. Pénzbeli ellátások

- Rendszeres pénzbeli ellátás
- Eseti ellátás

4. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás

5. Védőnői szolgálat

6. Fogorvosi szolgálat

7. Járó beteg ellátás

8. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

- Felújítások
- Felhalmozások

9. Általános tartalék

Cím Alcím Jogcím Megjegyzés 1. 1. Zók Községi Önkormányzat 2. Önállóan működő költségvetési szervek

2. melléklet

2021. évi Kiadások

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

16 329 134

1 649 502

0

0

0

9 231 890

0

0

2 887 208

0

0

0

2 700

0

0

0

0

2 557 834

0

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

271 575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271 575

0

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

45 113

45 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

118 099

13 739

0

0

0

14 954

0

0

11 706

0

0

0

2 700

0

0

0

0

75 000

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

16 763 921

1 708 354

0

0

0

9 246 844

0

0

2 898 914

0

0

0

5 400

0

0

0

0

2 904 409

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 402 256

2 402 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 562 102

328 996

0

0

0

59 959

0

0

513 945

0

0

0

202 790

177 764

0

0

0

128 648

150 000

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

65 560

0

0

0

0

0

0

0

65 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 029 918

2 731 252

0

0

0

59 959

0

0

579 505

0

0

0

202 790

177 764

0

0

0

128 648

150 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

20 793 839

4 439 606

0

0

0

9 306 803

0

0

3 478 419

0

0

0

208 190

177 764

0

0

0

3 033 057

150 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 992 544

481 135

0

0

0

652 079

0

0

393 592

0

0

0

25 110

22 761

0

2 790

0

415 077

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

1 975 624

464 215

0

0

0

652 079

0

0

393 592

0

0

0

25 110

22 761

0

2 790

0

415 077

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

16 920

16 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

386 586

131 031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255 555

0

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 293 054

106 333

0

0

0

1 044 183

0

0

1 524 457

0

28 000

0

0

387 454

467 273

0

0

408 350

327 004

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 679 640

237 364

0

0

0

1 044 183

0

0

1 524 457

0

28 000

255 555

0

387 454

467 273

0

0

408 350

327 004

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

462 847

238 079

0

0

0

0

0

0

19 318

0

0

0

0

205 450

0

0

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

462 847

238 079

0

0

0

0

0

0

19 318

0

0

0

0

205 450

0

0

0

0

0

35

Közüzemi díjak (K331)

667 687

8 910

4 229

0

0

0

0

455 498

38 587

0

0

0

0

160 463

0

0

0

0

0

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

129 480

0

0

0

0

0

129 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

128 435

0

0

0

0

0

0

0

94 035

0

0

0

0

28 000

0

0

0

6 400

0

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

64 306

44 941

0

0

0

0

0

0

19 365

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

757 475

544 600

0

0

0

0

0

0

212 875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 702 728

887 670

0

0

0

0

220 532

0

706 184

427 800

20 866

0

0

600 000

356 000

0

0

482 218

1 458

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

264 202

0

0

0

0

0

0

0

211 974

0

0

0

0

0

0

0

0

52 228

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

5 450 111

1 486 121

4 229

0

0

0

350 012

455 498

1 071 046

427 800

20 866

0

0

788 463

356 000

0

0

488 618

1 458

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 937 753

130 054

1 114

0

0

281 931

94 500

117 043

524 444

0

7 794

12 778

0

338 721

105 919

0

27 241

196 893

99 321

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

2 520

2 520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 940 280

132 574

1 114

0

0

281 931

94 500

117 043

524 444

0

7 794

12 778

0

338 721

105 919

0

27 241

196 898

99 323

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

12 532 878

2 094 138

5 343

0

0

1 326 114

444 512

572 541

3 139 265

427 800

56 660

268 333

0

1 720 088

929 192

0

27 241

1 093 866

427 785

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

1 879 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 890

0

1 778 284

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

12 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 205

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

1 716 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 716 079

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 879 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 890

0

1 778 284

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

19 380

0

0

19 380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

19 380

0

0

19 380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

4 359 740

0

0

0

4 359 740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

4 359 740

0

0

0

4 359 740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

60 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

20 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

60 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

20 000

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

4 439 120

0

0

19 380

4 359 740

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

20 000

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

540 000

540 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

10 795 926

10 709 094

0

0

0

0

0

0

86 832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 897 353

2 873 905

0

0

0

0

0

0

23 448

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

14 233 279

14 122 999

0

0

0

0

0

0

110 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

Ingatlanok felújítása (K71)

9 325 000

0

0

0

0

0

0

0

9 325 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 517 750

0

0

0

0

0

0

0

2 517 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

11 842 750

0

0

0

0

0

0

0

11 842 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

67 713 584

21 137 878

5 343

19 380

4 359 740

11 284 996

444 512

572 541

18 974 306

427 800

56 660

268 333

233 300

1 920 613

929 192

2 790

128 131

4 572 000

2 376 069

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

821 592

0

0

821 592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

821 592

0

0

821 592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

821 592

0

0

821 592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

68 535 176

21 137 878

5 343

840 972

4 359 740

11 284 996

444 512

572 541

18 974 306

427 800

56 660

268 333

233 300

1 920 613

929 192

2 790

128 131

4 572 000

2 376 069

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

13

2

0

0

0

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3. melléklet

2021. évi Bevételek

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 698 990

0

10 698 990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

7 642 514

0

7 642 514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

92 340

0

92 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

7 734 854

0

7 734 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

943 084

0

943 084

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

375 271

0

375 271

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

22 022 199

0

22 022 199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

57 417 179

45 585 398

296 146

0

441 909

9 553 726

540 000

1 000 000

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

57 417 179

45 585 398

296 146

0

441 909

9 553 726

540 000

1 000 000

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

79 439 378

45 585 398

22 318 345

0

441 909

9 553 726

540 000

1 000 000

0

0

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 404 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 404 965

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 404 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 404 965

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

2 928 609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 928 609

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

2 928 609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 928 609

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

2 928 609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 928 609

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

60 504

60 504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177

ebből: egyéb bírság (B36)

60 504

60 504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

4 394 078

60 504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 333 574

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

3 441 824

0

0

0

0

0

3 441 824

0

0

0

0

0

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

3 441 824

0

0

0

0

0

3 441 824

0

0

0

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

87 930

38 550

0

0

0

0

49 380

0

0

0

0

0

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

198

198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

198

198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

510 000

0

0

0

0

0

510 000

0

0

0

0

0

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

5

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

0

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)

4 039 957

38 748

0

0

0

0

4 001 204

1

1

1

2

0

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

120 000

70 000

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

40 000

239

ebből: háztartások (B64)

120 000

70 000

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

40 000

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

120 000

70 000

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

40 000

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

87 993 413

45 754 650

22 318 345

0

441 909

9 553 726

4 551 204

1 000 001

1

1

2

4 373 574

295

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

38 348 946

0

0

38 348 946

0

0

0

0

0

0

0

0

297

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

38 348 946

0

0

38 348 946

0

0

0

0

0

0

0

0

298

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

933 726

0

933 726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306

Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)

39 282 672

0

933 726

38 348 946

0

0

0

0

0

0

0

0

315

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

39 282 672

0

933 726

38 348 946

0

0

0

0

0

0

0

0

316

Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)

127 276 085

45 754 650

23 252 071

38 348 946

441 909

9 553 726

4 551 204

1 000 001

1

1

2

4 373 574

4. melléklet

Mérleg

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

800 000

0

800 000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

800 000

0

800 000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

169 575 803

0

198 806 936

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 212 135

0

10 851 194

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

9 325 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

171 787 938

0

218 983 130

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

560 016

0

560 016

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

560 016

0

560 016

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

560 016

0

560 016

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

34 212 715

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

34 212 715

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

34 212 715

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

207 360 669

0

220 343 146

50

C/II/1 Forintpénztár

202 670

0

127 540

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

202 670

0

127 540

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

38 061 276

0

58 528 369

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

38 061 276

0

58 528 369

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

38 263 946

0

58 655 909

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

919 785

0

919 785

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

453 510

0

453 510

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

387 289

0

387 289

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

78 986

0

78 986

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

1 112 808

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

1 112 808

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

919 785

0

2 032 593

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

85 000

0

85 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

85 000

0

85 000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 004 785

0

2 117 593

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

246 629 400

0

281 116 648

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

230 773 000

0

230 773 000

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 424 915

0

9 424 915

183

G/IV Felhalmozott eredmény

10 217 516

0

4 926 972

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-5 290 544

0

34 775 689

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

245 124 887

0

279 900 576

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

9 124

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

91 900

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

101 024

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

821 592

0

933 726

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

821 592

0

933 726

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

821 592

0

933 726

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

821 592

0

1 034 750

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

682 921

0

181 322

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

682 921

0

181 322

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

246 629 400

0

281 116 648

5. melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

800 000

226 571 643

15 940 142

0

0

45 739 414

289 051 199

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

11 408 291

0

11 408 291

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

9 325 000

0

9 325 000

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

540 000

0

0

0

0

540 000

07

Egyéb növekedés

0

45 739 414

10 709 094

0

0

0

56 448 508

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

46 279 414

10 709 094

0

20 733 291

0

77 721 799

13

Egyéb csökkenés

0

0

11 904 503

0

11 408 291

45 739 414

69 052 208

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

11 904 503

0

11 408 291

45 739 414

69 052 208

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

800 000

272 851 057

14 744 733

0

9 325 000

0

297 720 790

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

56 995 840

13 728 007

0

0

11 526 699

82 250 546

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

17 048 281

14 311 262

0

0

451 774

31 811 317

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

24 145 730

0

0

11 978 473

36 124 203

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

74 044 121

3 893 539

0

0

0

77 937 660

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

74 044 121

3 893 539

0

0

0

77 937 660

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

800 000

198 806 936

10 851 194

0

9 325 000

0

219 783 130

6. melléklet

Pénzmaradvány

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

87 993 413

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

67 713 584

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

20 279 829

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

39 282 672

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

821 592

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

38 461 080

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

58 740 909

15

C) Összes maradvány (=A+B)

58 740 909

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

58 740 909