Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 5/2022.(VIII.31.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 5/2022.(VIII.31.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) számú rendelet módosításáról

2022.09.01.

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában szabályozottak szerint, Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, a 2022. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja:

1. § A Zók Község Önkormányzat rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 132.591.071.-Ft összes bevétellel állapítja meg a 2. számú melléklet szerint. Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 62.979.569.-Ft Közhatalmi bevételek: 3.096.000.-Ft Működési bevételek 3.031.000.- Ft Működési célú átvett pénzeszközök 0.- Ft Előző évi pénzmaradvány 20.916.142,- Ft 132.591.071.- Ft összes kiadással állapítja meg a 3. számú melléklet szerint. Ezen belül: 15.248.860.-Ft K1 Személyi juttatással 2.602.900-Ft K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50.382.541.-Ft K3 Dologi kiadások 3.670.000.-Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.164.783.-Ft K5 Egyéb működési célú kiadások 31.563.577- Ft K6 Beruházás 23.024.684,-Ft K7 Felújítás 933.726,-Ft K9 Finanszírozási kiadás. ”

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.