Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Zók Község Önkormányzat 1/2023. (II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 14

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Zók Község Önkormányzat 1/2023. (II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetésről

2023.02.14.

Zók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 27. §-ban szabályozottak szerint Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11.a.) pontja az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontja) szerinti feladatkörét gyakorolva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat képviselő testületére és a közösen fenntartott intézményekre.

2. § [ Címrend]

Az Áht. 15. § (1,2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő–testület állapítja meg a címrendet. A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

3. § [Az önkormányzat bevételei és kiadásai]

Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 69.584.749.-Ft összes bevétellel Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 27.899.929.-Ft, Közhatalmi bevételek: 3.000.000.-Ft Működési bevételek 3.010.000.- Ft, Működési célú átvett pénzeszközök 0.- Ft, Előző évi pénzmaradvány 35.674.820,- Ft, 69.584.749.- Ft összes kiadással. Ezen belül: 17.290.000.-Ft K1 Személyi juttatással, 2.143.700-Ft K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 24.639.657.-Ft K3 Dologi kiadások, 3.670.000.-Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai, 8.975.843.-Ft K5 Egyéb működési célú kiadások, 11.865.549,- Ft K6 Beruházás állapítja meg a a 2. mellékletben, és a 3. mellékletben foglaltak szerint.

4. § [ Létszám]

Zók Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2023. évben 11 főben állapítja meg az alábbiak szerint. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 1 fő Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások: 1 fő Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás: 1 fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 8 fő Mindösszesen: 11 fő.

5. § [ Illetmény]

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 232.000.- Ft/hó, garantált bérminimum: 296.400, -Ft, a köztisztviselői illetményalap 46.380, -Ft. Személyi illetmény a Kttv. 235. §-a alapján kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Tárgyévet megelőző átlagkereset összege 510.500, -Ft. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

6. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzat az éves költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését önkormányzati rendeletmódosítással, testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - a költségvetési törvényben felsorolt – illetve a Kormányzati előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve más költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatót adni.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételeit, a felügyeletet ellátó szerv tájékoztatása mellett, a tényleges többletnek megfelelő összegű testületi hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(5) A részben önálló gazdálkodó költségvetési szerveknek a kiemelt előirányzatoknál módosítási jogosítványuk nincs. A változtatás kezdeményezése írásban történik, amelyet a Körjegyzőség felülvizsgál és indokolt esetben azt a képviselő-testület elé terjeszti.

(6) Év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület a polgármester előterjesztésében dönt.

7. § [ Kötelezettségvállalás]

(1) A költségvetési szerv vezetője éven túli kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

(2) A költségvetés végrehajtása során pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában az intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtást nem kezdeményezhet.

(3) Többletbevételek terhére kötelezettséget csak oly módon lehet vállalni, hogy a pénzeszközök intézményi számlán történő jóváírása megelőzze a kifizetési határidőt.

(4) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 5%-nál nagyobb mértékű eltéréséért az intézmény vezetője a felelős.

(5) Az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növelésért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

8. § [Átruházott hatáskörök]

A képviselő-testület az Ávr. 34. § (2) alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra, a polgármesterre ruházza át.

9. § [Záró rendelkezések]

(1) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

(2) E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

10. § [ Kihirdetés]

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 2023. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

11. § [ Hatálybalépés]

Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zók Község Önkormányzata CÍMRENDJE

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. 011220 Adó vám és jövedéki igazgatás

3. 013320 Köztemető - fenntartás és működtetés

4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz

6. Kapcsolódó tevékenységek

7. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

8. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

9. 045120 Út, autópálya építése

10. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása

11. 063010 vízügy igazgatása

12. 064010 Közvilágítás

13. 06610 Zöldterület -kezelés

14. 066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

16. 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

17. 072311 Fogorvosi alapellátás

18. 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

19. 076010 Egészségügy igazgatása

20. 082010 Kultúra igazgatása

21. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

22. 082044 Könyvtári szolgáltatások

23. 107055 falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

24. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások

25. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)

26. 041 232 Start- munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

27. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

28. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

29. 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023 évi Bevételek


Kormányzati funció

Rovatszám

Rovat megnevezés

Összeg

018010

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 457 579

B113

Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Falugondnoki szolgálat

5 142 300

Szociális feladatainak egyéb támogatása

3 936 000

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

94 050

B114

Települési Önkormányzat kulturális támogatása

2 270 000

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 000 000

mezőőri szolg + közfogi

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belül

27 899 929

B34

Vagyoni tupusú adók

2 000 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

1 000 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3 000 000

lakbér 50000Ft/hó

B408

Kamat bevételek

0

B411

Egyéb bevételek

10 000

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B8131

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

35 674 820

Össz bevétel:

69 584 749

3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023 évi Kiadások


Kormányzati funció

neve

Rovatszám

Rovat megnevezés

Összeg

011130

igazgatási tev

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 000 000

K1108

Ruházati költség térítés

30 000

K1107

Béren kívüli juttatások

0

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

3 030 000

K121

választott tisztségviselők juttatásai

3 000 000

K12

Külső személyi juttatások

3 000 000

K1

Személyi juttatások

6 030 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

783 900

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 000 000

K31

Készletbeszerzés

2 000 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

600 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

600 000

K331

Közüzemi díjak

0

K333

Bérleti és lízing díjak

500 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

1 524 157

K337

Egyéb szolgáltatások

3 000 000

K33

Szolgáltatási kiadások

5 024 157

K342

Reklám és propaganda

200 000

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

200 000

K351

Műk.célu előz.felsz. ÁFA

2 058 522

K353

Kamatkiadások

50 000

K355

Egyéb dologi kiadás

244 478

K35

Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 353 000

K3

Dologi kiadások

10 177 157

Összesen:

16 991 057

018010

önk elsz. Közp költs

K506

Egyéb működésű célú támogatások államháztartáson belülre

K506

KÖH

5 230 397

K506

Óvoda

1 500 000

K506

Konyha fin.

745 446

K506

Szoc. Gyermekjóléti

1 500 000

K506

Összesen:

8 975 843

066020

Város és községgazd

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 600 000

K1107

Béren kívüli juttatások

0

K1108

Ruházati költség térítés

30 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

3 630 000

K1

Személyi juttatások

3 630 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

471 900

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

K351

Fizetendő ÁFA

0

K3

Dologi kiadások összesen

0

K71

Ingatlanok felújítása

5 000 000

K74

Ingatlanok felújítása áfa

1 865 549

K64

Beruházás eszköz

4 000 000

K67

Beruházás áfa

1 000 000

Összesen:

15 967 449

013320

Köztemető

K331

Közüzemi díjak

200 000

K351

Fizetendő ÁFA

54 000

K3

Dologi kiadások összesen

254 000

064010

Közvilágítás

K331

Közüzemi díjak

áram

5 000 000

K351

Fizetendő ÁFA

1 350 000

Összesen:

6 350 000

072112

háziorvos

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 000 000

074011

fogl egészségügy

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

100 000

107055

Falugondnoki

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 000 000

K1107

Béren kívüli juttatások

0

K1108

Ruházati költség térítés

30 000

K1

Személyi juttatások

4 030 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

523 900

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

700 000

K334

Karbantartás, kisjavítás

500 000

K352

Fizetendő ÁFA

324 000

K3

Dologi kiadások

1 524 000

Összesen:

6 077 900

105010

Temetési segély

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

1 000 000

Rendszeres szoc. Segély

170 000

107060

egyéb szoc ellátás

K48

települési támogatás

3 500 000

082044

Könyvtár

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K11

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 000 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

260 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgálatatások

200 000

K331

Közüzemi díjak

1 000 000

K337

Egyéb szolgáltatások

500 000

K351

Fizetendő ÁFA

459 000

Összesen:

4 419 000

082091

Közművelődés

Könyvtári szolgáltatás

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

500 000

K337

Egyéb szolgáltatások

1 500 000

K351

Fizetendő ÁFA

313 500

Összesen:

2 313 500

051030

hulladék gazd

K337

Egyéb szolgáltatások

600 000

K351

Fizetendő ÁFA

162 000

Összesen:

762 000

041233

közfoglalkoztatás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 600 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

104 000

Összesen:

1 704 000

Kiadások összes:

69 584 749