Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II.14.) számú rendelete a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és személyi illetményről

Hatályos: 2023. 02. 14- 2024. 02. 08

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II.14.) számú rendelete a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és személyi illetményről

2023.02.14.

Zók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatkörét gyakorolva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § E rendelet hatálya a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: KÖH) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében 2023. év január hó 01. napjától a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft.

3. § A KÖH köztisztviselője 2023. év január hó 01. napjától a felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának a középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

4. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint a Személyi illetmény a 235. § (1) a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester jóváhagyásával - a jegyző.

(2) Személyi illetmény, minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra.

5. § (1) Ezen rendelet 2023. január 01-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a Kttv. illetménykiegészítés módosításától kell alkalmazni az adott tárgyévre vonatkozóan.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.

(3) Jelen rendelet kihirdetése napján a Bicsérdi KÖH-ben foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 2/2022. (II.10.) számú rendelete hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba.