Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 3/2023.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 27- 2023. 04. 27

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 3/2023.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) számú rendelet módosításáról

2023.04.27.

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 24.§-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában szabályozottak szerint, Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével, a 2022. évi költségvetéséről az alábbi módosító rendeletet alkotja.

1. § A Zók Község Önkormányzat rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését 125.933.275.-Ft összes bevétellel állapítja meg a 2. számú melléklet szerint. Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 50.511.399.-Ft Közhatalmi bevételek: 3.789.077.-Ft Működési bevételek 4.662.300.- Ft Működési célú átvett pénzeszközök 45.420.- Ft Előző évi pénzmaradvány 20.916.142,- Ft 125.933.275.- Ft összes kiadással állapítja meg a 3. számú melléklet szerint. Ezen belül: 24.134.716.-Ft K1 Személyi juttatással 2.602.900-Ft K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34.821.543.-Ft K3 Dologi kiadások 3.670.000.-Ft K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.182.129.-Ft K5 Egyéb működési célú kiadások 28.963.577- Ft K6 Beruházás 25.624.684,-Ft K7 Felújítás 933.726,-Ft K9 Finanszírozási kiadás. ”

2. § Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.