Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 4/2023.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 04. 27

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Zók Községi Önkormányzat 4/2023.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.04.27.

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 24.§-a, és a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27.§-ában szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § [Címrend]

A címrendet az az 1. melléklet tartalmazza.

3. § [Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022.évi költségvetésének teljesítése]

(1) Zók Községi Önkormányzat Bevételi főösszegét: 112.879.351.-Ft Kiadási főösszegét: 76.942.331,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Kiadási főösszegen belül, a Személyi jellegű kiadás: 23.726.364,-Ft Munkaadót terhelő járulékok: 2.315.572.-Ft Dologi kiadások: 14.282.685.-Ft Ellátottak juttatása: 3.190.361.-Ft Egyéb működési célú kiadás: 122.414,-Ft Felhalmozási kiadás: 32.371.209,-Ft ÁHB megelőlegezés visszafizetése: 933.726,-Ft.

4. § [Kiadás, bevétel]

(1) A költségvetési kiadásokat a a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

5. § [Mérleg, tárgyi eszköz és pénzmaradvány]

(1) Zók Községi Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 32.371.209,- Ft.

(2) A Mérleget a a 4. melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az az 5. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a a 6. melléklet tartalmazza.

6. § [Létszám]

Zók Községi Önkormányzat az Önkormányzat létszámkeretét 14 főben állapítja meg.

7. § [Záró rendelkezések]

Ezen rendelkezés a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

8. § [Hatálybalépés]

Ez a rendelet 2023. április 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Címrend

1. Önkormányzati igazgatás kiadásai: Ezen belül: igazgatási tevékenységek (polgármester és a képviselő testület juttatásai, költségei).

2. Város és községgazdálkodás: Társadalmi szervezetek támogatása, Közvilágítás, Köztisztasági feladatok, Zöldterületek karbantartása, Vízelvezetés, Köztemető fenntartása, Önkormányzatok elszámolása.

3. Pénzbeli ellátások: Rendszeres pénzbeli ellátás, Eseti ellátás.

4. Egyéb szórakoztató és kulturális ellátás.

5. Védőnői szolgálat.

6. Fogorvosi szolgálat.

7. Járó beteg ellátás.

8. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás: Felújítások, Felhalmozások, Általános tartalék, Cím Alcím Jogcím Megjegyzés

I. 1. 1. Zók Községi Önkormányzat

9. 2. Önállóan működő költségvetési szervek

2/1 -

2. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 440 000

19 361 716

0

19 334 219

29 200 000

0

19 334 219

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

200 000

0

176 065

0

0

176 065

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

90 000

90 000

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

33 000

0

22 334

0

0

22 334

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 530 000

19 684 716

0

19 532 618

29 200 000

0

19 532 618

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 500 000

3 900 000

0

3 739 000

0

0

3 739 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

550 000

0

454 746

0

0

454 746

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 500 000

4 450 000

0

4 193 746

0

0

4 193 746

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

13 030 000

24 134 716

0

23 726 364

29 200 000

0

23 726 364

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 602 900

2 602 900

0

2 315 572

3 420 000

0

2 315 572

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

2 315 572

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 900 000

21 340 043

0

3 753 563

0

0

3 753 563

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 900 000

21 340 043

0

3 753 563

0

0

3 753 563

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

600 000

600 000

0

0

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200 000

700 000

0

453 134

0

0

453 134

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

800 000

1 300 000

0

453 134

0

0

453 134

35

Közüzemi díjak (K331)

1 900 000

2 400 000

300 000

2 080 704

3 796 402

0

2 080 704

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

500 000

500 000

0

206 779

0

0

206 779

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 500 000

1 500 000

0

862 124

0

0

862 124

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

50 000

0

42 690

0

0

42 690

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 040 000

1 640 000

0

1 579 480

0

0

1 579 480

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 500 000

2 820 000

0

2 563 308

0

0

2 563 308

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

141 103

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

7 440 000

8 910 000

300 000

7 335 085

3 796 402

0

7 335 085

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

200 000

200 000

0

0

0

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

200 000

200 000

0

0

0

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 905 500

2 905 500

81 557

2 650 569

837 108

0

2 650 569

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

50 000

50 000

0

30 263

0

0

30 263

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

0

0

0

263

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

116 000

116 000

0

60 071

0

0

60 071

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 071 500

3 071 500

81 557

2 740 903

837 108

0

2 740 903

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

14 411 500

34 821 543

381 557

14 282 685

4 633 510

0

14 282 685

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

3 670 000

3 670 000

0

3 190 361

0

0

3 190 361

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

1 332 380

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

75 610

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

706 377

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

3 670 000

3 670 000

0

3 190 361

0

0

3 190 361

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

17 346

0

17 346

0

0

17 346

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

17 346

0

17 346

0

0

17 346

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

5 164 783

5 164 783

0

105 068

0

0

105 068

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

105 068

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

5 164 783

5 182 129

0

122 414

0

0

122 414

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

9 460 000

0

9 460 000

0

0

9 460 000

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

14 688 168

0

72 365

0

0

72 365

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

4 815 409

0

2 033 735

0

0

2 033 735

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

0

28 963 577

0

11 566 100

0

0

11 566 100

202

Ingatlanok felújítása (K71)

10 146 676

7 063 682

0

2 298 982

0

0

2 298 982

204

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

14 082 994

0

14 082 994

0

0

14 082 994

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 743 412

4 478 008

0

4 423 133

0

0

4 423 133

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

12 890 088

25 624 684

0

20 805 109

0

0

20 805 109

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

50 769 271

124 999 549

381 557

76 008 605

37 253 510

0

76 008 605

03 - K9. Finanszírozási kiadások 2. számú melléklet

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

933 726

0

933 726

0

995 997

933 726

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

0

933 726

0

933 726

0

995 997

933 726

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

0

933 726

0

933 726

0

995 997

933 726

3. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

12 304 291

13 306 561

13 306 561

0

13 306 561

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

8 737 488

9 289 188

9 289 188

0

9 289 188

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

31 350

95 190

95 190

0

95 190

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

8 768 838

9 384 378

9 384 378

0

9 384 378

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

2 894 458

2 894 458

0

2 894 458

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

23 343 129

27 855 397

27 855 397

0

27 855 397

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

2 000 000

22 656 002

10 918 785

0

10 918 785

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

10 918 785

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

25 343 129

50 511 399

38 774 182

0

38 774 182

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

4 698 173

4 698 173

0

4 698 173

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

4 698 173

4 698 173

0

4 698 173

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 500 000

2 005 000

2 002 289

0

1 548 779

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

1 548 779

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

0

1 604 077

1 604 077

0

1 216 788

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

1 216 788

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

0

1 604 077

1 604 077

0

1 216 788

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

180 000

118 431

0

39 445

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

39 445

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

1 500 000

3 789 077

3 724 797

0

2 805 012

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

3 000 000

4 600 000

4 269 993

0

4 269 993

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

2 254 377

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

50 000

49 030

0

49 030

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

0

1 300

43

0

43

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

0

1 300

43

0

43

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

10 000

11 000

10 592

0

10 592

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

10 592

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

3 010 000

4 662 300

4 329 658

0

4 329 658

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

2 490 000

2 490 000

0

2 490 000

232

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)

0

2 490 000

2 490 000

0

2 490 000

236

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

0

35 420

35 420

0

35 420

240

ebből: háztartások (B64)

0

0

0

0

35 420

258

Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)

0

35 420

35 420

0

35 420

262

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74)

0

10 000

10 000

0

10 000

266

ebből: háztartások (B74)

0

0

0

0

10 000

284

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)

0

10 000

10 000

0

10 000

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

29 853 129

66 196 369

54 062 230

0

53 142 445

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

20 916 142

58 740 909

58 740 909

0

58 740 909

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

20 916 142

58 740 909

58 740 909

0

58 740 909

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

995 997

995 997

0

995 997

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

20 916 142

59 736 906

59 736 906

0

59 736 906

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

20 916 142

59 736 906

59 736 906

0

59 736 906

4. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

800 000

0

800 000

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

800 000

0

800 000

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

198 806 936

0

226 178 121

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 851 194

0

7 909 768

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

9 325 000

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

218 983 130

0

234 087 889

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

560 016

0

560 016

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

560 016

0

560 016

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

560 016

0

560 016

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

220 343 146

0

235 447 905

49

C/II/1 Forintpénztár

127 540

0

136 125

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

127 540

0

136 125

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

58 528 369

0

35 741 895

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

58 528 369

0

35 741 895

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

58 655 909

0

35 878 020

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

919 785

0

919 785

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

453 510

0

453 510

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

387 289

0

387 289

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

78 986

0

78 986

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 112 808

0

0

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 112 808

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 032 593

0

919 785

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

85 000

0

85 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

85 000

0

85 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 117 593

0

1 004 785

176

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

137 562

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

137 562

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

281 116 648

0

272 468 272

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

230 773 000

0

230 773 000

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 424 915

0

9 424 915

182

G/IV Felhalmozott eredmény

4 926 972

0

39 702 661

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

34 775 689

0

-8 454 301

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

279 900 576

0

271 446 275

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

9 124

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

91 900

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

101 024

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

933 726

0

995 997

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

933 726

0

995 997

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

933 726

0

995 997

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

26 000

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

26 000

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 034 750

0

1 021 997

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

181 322

0

0

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

181 322

0

0

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

281 116 648

0

272 468 272

5. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Immateriális javak tárgyi eszközök

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

800 000

272 851 057

14 744 733

0

9 325 000

0

297 720 790

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

26 213 695

0

26 213 695

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

35 146 976

3 566 489

0

0

0

38 713 465

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

35 146 976

3 566 489

0

26 213 695

0

64 927 160

09

Értékesítés

0

1 569 000

5 718 026

0

0

0

7 287 026

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

35 538 695

0

35 538 695

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

1 569 000

5 718 026

0

35 538 695

0

42 825 721

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

800 000

306 429 033

12 593 196

0

0

0

319 822 229

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

74 044 121

3 893 539

0

0

0

77 937 660

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

6 206 791

789 889

0

0

0

6 996 680

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

80 250 912

4 683 428

0

0

0

84 934 340

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

80 250 912

4 683 428

0

0

0

84 934 340

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

800 000

226 178 121

7 909 768

0

0

0

234 887 889

6. melléklet a 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

53 142 445

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

76 008 605

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-22 866 160

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

59 736 906

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

933 726

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

58 803 180

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

35 937 020

15

C) Összes maradvány (=A+B)

35 937 020

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

35 937 020