Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zók Községi Önkormányzat 4/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27
Zók Községi Önkormányzat 4/2022.(V.26.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz
Általános Indokolás és BESZÁMOLÓ Zók község Önkormányzatának 2021 évi gazdálkodásáról
Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
Zók Önkormányzata 2021-ben is teljesítette a kötelező és szabadon vállalt feladatait, és ebben az évben sem került az ÖNHIKI-s települések közé, a folyamatos működés egész évben biztosított volt, működési támogatás kiegészítésére nem volt szükség. Az új önkormányzati törvényben, a Mötv-ben meghatározott kötelező feladatoknak Bicsérd, Boda Bükkösd, Cserdi és Dinnyeberki községgel kötött társulási formában tesz eleget Zók. Ez a társulás a következő öt esztendőben is megmarad, a választást követő 60 napon belül van lehetősége az önkormányzatoknak a KÖH-ből való kiválásra és csatlakozásra, alakításra. A Bicsérdi KÖH hat település egyike sem kívánt változtatni a jelenlegi társuláson.
Alapfokú oktatási, és egészségügyi intézmény Bicsérden van, fogászati körzet szintén Bicsérdi rendelővel működik.
A közigazgatási feladatokat a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el 2013.01.01.-től - folyamatosan. Ez egy új társulási forma. Bicsérd a székhely-központ, Bodán és Bükkösdön Kirendeltség működik. Összesen 14 fő a létszám, a három hivatalban. Szintén 2013-tól alakultak meg a járási hivatalok. Zók a Szentlőrinci járási hivatalhoz tartozik. Az Önkormányzat a családsegítés és a gyermekjóléti feladatokat a Bicsérdi KÖH-ön keresztül Szentlőrinc Város Önkormányzatával oldja meg.
Január 1-től kerül bevezetésre az ún. ASP rendszer, amely egy olyan integrált kormányzati rendszer, amely országosan egységesíti az Önkormányzatok operatív – mindennapi munkáját. HÉT keretrendszerből áll: elsőként 2017. január 1-től az Önkormányzatok gazdálkodása, és az adórendszer került alkalmazásra, majd idén január 1-től indult az ingatlan-vagyon rendszer, az iratkezelés, a hagyatéki rendszer, az ipar-kereskedelem, és az önkormányzati települési portál rendszer, amely egyfajta elektronikus ügyintézési felületet jelent.
A kötelező feladatok közül az oktatási feladatok ellátása 2013-tól a KLIK-hez került, Szentlőrinci tankerületi központtal, amely idén összevonásra került a Szigetvári, Sellyei, Sásdi tankerületekkel, és most Szigetvári Tankerületi Központként működik – Bognár László vezetésével. Negyedik éve a köznevelési feladatokat az állam látja el, az oktatási intézmény átadása megtörtént a tulajdon maradt az önkormányzatnál a vagyonkezelői jog került átadásra.
Az óvodai feladatok ellátása továbbra is önkormányzati társulási formában történik. Az Óvodai és az iskolai intézményi étkezési feladat ellátásában szervezeti változás következett be. A Bicsérdi KÖH-be került az étkeztetés, gyakorlati változás nem történt.
Bevételek alakulása:
Az Önkormányzat – feladatai ellátásához október 31-ei könyvelési állapot szerint 97.902, -eFt bevétellel rendelkezett, mely összegből pénzmaradványa 38.349 e Ft volt.
2020 évben a COVID19 miatt a gépjármű adó bevételt teljes összegben elvették tőlünk, ami cc. 400e Ft bevétel kiesést jelentett. 2021-ben ezt az adónemet már teljes egészében az állami adóhatóság, a NAV kezeli. A helyi adókból származó bevétel: kommunális adó: 1.405, -eFt – iparűzési adó bevétele 2.700, -eFt-al (még 2020 évet érintően) teljesült október 31-ig, mivel elvették 2021 évre már ezt a bevételi forrást. 2021-ben csak kompenzálást kaptunk, ami 943,-eFt.
Kiadások alakulása:
Az Önkormányzati feladatok ellátásában elsődlegesen az intézmények fenntartása és működtetése nyert prioritást.
A közmunkaprogram 8.599, -eFt-tal teljesült (dologi és személyi kiadások) október végéig.
Az óvoda költségvetését továbbra is ki kell egészíteni, Zók a Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Társulásnak összesen 0 Ft-ot utalt, mivel annyival több hozzájárulást fizettünk 2020 év során. A házi segítségnyújtás feladatát a Szentlőrinc Önkormányzat látja el, a költségekhez itt is hozzá kell járulnunk, 962,-eFt utaltunk ezen a jogcímen. A Falugondnoki szolgálat éves (személyi kiadás és dologi) állami normatíva 4.572, -eFt. Jelenleg teljesült kiadás 3.455 Ft. Szociális ellátásokra 1.196eFt-ot fordított az Önkormányzat (temetési segély, iskolakezdési támogatás, rászoruló gyermekek szünidei étkezése). A kiadások alakulása a többi szakfeladaton a tervezettnek megfelelő volt.
Idei évben építés, beruházás nem történt, a benyújtott pályázatok közül a FALUHÁZ bővítése pályázatunk nyert, támogatást kaptunk a Faluház új épületrész építésére 25,-MFt értékben.
Zók, 2022. május 16. Nagy Gábor polgármester
Magdó Szilárd – jegyző