Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zók Községi Önkormányzat 5/2022.(VIII.31.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Zók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
Zók Községi Önkormányzat 5/2022.(VIII.31.) számú rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) számú rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Általános indoklás – Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának indoklása.
Meghatározásra került, hogy a képviselő-testület költségvetési rendeletét – a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, illetve az egyéb forrásból származó bevétel növekedés miatt – szükség szerint, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja, valamint a képviselő-testület a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok – a szociális ellátásra jóváhagyott kiadási előirányzatok kivételével –, közötti átcsoportosításról való döntés jogát átruházza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester -a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépést követő negyvenötödik napig- benyújtja a képviselő testületnek.
A költségvetési főösszeg meghatározásakor, a kiadások és bevételek bontásban a rendelet 2.3. számú mellékletei tartalmaznak. A főösszeg nem tartalmaz külső finanszírozású működési és felhalmozási hiányt. A képviselő-testület a költségvetési rendeletében az általános tartalék mértékét 500.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési rendeletben meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet. jogszabályban foglalt előírásoknak. Kormányzati engedélyre nincs szükség, mivel a megkötni kívánt szerződés a tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál. Meghatározásra kerül az engedélyezett létszám, valamint a köztisztviselői illetmény alap. A jóváhagyott bevételi előirányzaton felül keletkezett többletbevétel felhasználásáról, előirányzat módosításáról 500.000.-Ft összeghatárig a polgármester, az ezen felüli bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a zárszámadási rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt.