Kistamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete

Kistamási Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022 (X.20.) rendelete a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Kistamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (X. 20.) önkormányzati rendelete

Kistamási Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022 (X.20.) rendelete a helyi iparűzési adóról

2023.01.01.

Kistamási Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában valamint a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § [ A rendelet hatálya]

Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén az 1990. évi C. tv. 35. §-ában foglalt vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységére terjed ki.

2. § [ Az adó mértéke]

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) A vállalkozó ideiglenes jelleggel végzett tevékenysége esetén az adó mértéke naptári naponként, ha:

a) építőipari tevékenységet folytat, illetve természeti erőforrást tár fel, vagy kutat, 5.000 Ft,

b) bármely a) pontba nem sorolható tevékenységet folytat, 1.000 Ft.

3. § [ Záró rendelkezések]

(1) E rendelet a 2023. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. § [ .]

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.