Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013 (XII.10.) önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

Hatályos: 2014. 01. 01- 2015. 02. 27

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete


A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL


Csertő Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §- ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 37. § (1) bekezdés d) pontjában a 37/A § (3) bekezdésében, a 38. § (9) bekezdésében, a 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 47. § (2a) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

A rendelet célja

1. §


A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza Csertő Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által biztosított szociális és személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, az ellátásokra való eljárási és jogosultsági feltételeket, igénybevételének rendjét, valamint érvényesítésének garanciáit.


II. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet hatálya

2. §


(1) A rendelet hatálya Csertő község közigazgatási területére, valamint az Szt. 3. § (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.


 (2) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 6. §-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybe vételekor nyilatkozatában Csertő község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte.


(3) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra.


III. FEJEZET

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIEljárási rendelkezések

3.§


A szociális igazgatási eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Eljárási cselekmények elektronikus úton nem végezhetők.


A kérelem benyújtása

4. §


 1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása és a szociális alapszolgáltatások igénybe vétele iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerinti illetékes polgármesteri hivatalban vagy a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az egyes ellátási formáknál meghatározott igazolások, nyilatkozatok becsatolásával. A megállapítás iránti kérelem tartalmazza az ellátást igénylő személynek az Szt. 18. §-ában szereplő adatokat, valamint az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat. Nincs szükség külön igazolásra olyan adatok esetében, amelyek a Hivatal hivatalos nyilvántartásában fellelhetők, valamint ha a Ket. 36.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint az adat vagy igazolás beszerezhető.


(2) A kérelem benyújtásakor - amennyiben a jogosultság vagy a térítési díj megállapításához a kérelmező vagyoni, jövedelmi viszonyainak igazolása szükséges - a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a külföldről származó jövedelméről, illetve a nem Magyarország területén lévő vagyonáról. A nem forintban megszerzett jövedelmet a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani, és a jogosultságot az így átszámított jövedelem figyelembe vételével kell elbírálni


(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához kérelmező köteles maga vagy a jogszabályban meghatározott körben családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A jövedelem igazolásához csatolni kell:

 1. a havi rendszerességgel járó, nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről (átlagkeresetéről) szóló munkáltatói igazolást;
 2. a munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást;
 3. a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot vagy az ellátást megállapító határozatot;
 4. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló nyilatkozatot, NAV igazolást a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról;
 5. egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet szerinti formában tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelméről.

Környezettanulmány

5. §(1) A Hivatal közszolgálati tisztviselője ügyintézője az aktív korúak ellátása, a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj megállapítására, valamint szükség esetén az önkormányzati segélyre irányuló kérelem elbírálásához környezettanulmányt készíthet.


(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező életkörülményeiről a Hivatal közszolgálati tisztviselője bármely más ügy kapcsán részletes információkkal rendelkezik és feltételezhető, hogy a tudomásszerzés óta lényeges változás nem következett be.


Az ellátások folyósítása

6. §


(1) A rendszeres ellátások (aktív korúak ellátása, ápolási díj) folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, a nem rendszeres ellátások (önkormányzati segély) kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül történik


(2) Az ellátások kifizetése történhet készpénzben pénztári kifizetéssel, külön kérelem esetén lakossági folyószámlára való utalással vagy postautalványon, közüzemi gazdasági társaságokhoz, intézményekhez történő utalással, természetben.


(3) A házipénztárból történő, döntést követő azonnali kifizetés létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében történhet.


Az ellátások felülvizsgálata

7. §


(1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát a jogszabályi előírásoknak megfelelően felül kell vizsgálni. Ha a felülvizsgálat során megállapítható, hogy a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani.


 (2) A kérelmező vagy családja körülményeiben bekövetkezett változások jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók.


(3) Ha az eset összes körülményei alapján megállapítható, hogy a készpénz segélyt a jogosult nem a rendeltetésének megfelelően használja fel, akkor azt a határozat alapján a szociális gondozó vagy a családsegítő szolgálat gondozója részére kell kifizetni, amely személy jogosult a felvett készpénzsegélyen a jogosult részére élelmiszert, ruhaneműt, tisztítószereket, a háztartás viteléhez szükséges egyéb dolgokat, tüzelőt vásárolni vagy kifizetni a közüzemi díjakat. A felvett összeg felhasználásáról 15 (tizenöt) napon belül számlákkal köteles elszámolni az önkormányzat felé.

Fellebbezés

8. §


(1) A polgármesterre átruházott döntések ellen a határozat közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.


(2) A fellebbezést a polgármester a jegyző közreműködésével és a döntéshez szükséges iratok csatolásával a képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszti. A képviselő-testület köteles elbírálni a fellebbezést.

IV. FEJEZET

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK ÉS KÖZFOGLALKOZTATÁS


Pénzbeli ellátások

9. §


Az önkormányzat a költségvetésében az alábbi pénzbeli ellátások fedezetét biztosítja:

a) rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás

c) lakásfenntartási támogatás;

d) méltányossági ápolási díj;

e) önkormányzati segély.


Rendszeres szociális segély

10. §


(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján családi körülményeire (pl. súlyosan beteg gyermeket nevel, állandó felügyeletre szoruló családtaggal él közös háztartásban és ápolási díjra nem jogosult), egészségi vagy mentális állapotára tekintettel közfoglalkoztatásban nem vehet részt (orvosilag alátámasztott mentális betegséggel küzd; idegállapotára tekintettel közösségi munkavégzésre alkalmatlan) rendszeres szociális segélyre jogosult.


(2) Az (1) bekezdésben fennálló körülmények igazolhatók orvosi igazolással, kórházi zárójelentéssel, kezelési lappal vagy személyes nyilatkozattal.


Közfoglalkoztatás

11. §


(1) A közfoglalkoztatás keretében végezhető közcélú munkák köre különösen:

 1. környezetvédelmi, kommunális munka (pl. hulladék gyűjtése, kaszálás, parlagfű irtása, ároktisztítás, sövénynyírás, gallyazás, közterület fenntartás, közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok őrzése, kőműves munkák, lakatos munkák, gépjavítás, festés, mázolás, burkolás);
 2. az önkormányzat hivatalánál és intézményeinél végezhető tevékenység (pl. takarítás, kézbesítés, könyvtári kisegítés, konyhai kisegítő munka, gyermekkísérés buszon, szerelés, festés, mázolás, egyéb adminisztratív munka).


Együttműködési kötelezettség

12. §


(1) Az Szt. 37. § (1) bekezdésének b)-d) pontja szerinti esetekben a rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nyilatkozatában az e § szerinti együttműködési kötelezettséget vállal a családsegítő szolgálattal. A rendszeres szociális segélyre jogosult személy (a továbbiakban: jogosult) részére együttműködésre kijelölt intézmény: SZOCEG Nonprofit Kft. Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő) 7900 Szigetvár, József Attila u. 69-71.


(2) Az együttműködési kötelezettség előírásáról a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban vagy a segély felülvizsgálata során rendelkezni kell. Az együttműködésre kötelezett személy köteles

            a) rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Családsegítőnél nyilvántartásba vetetni magát.

            b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodást kötni és

            c) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.


(3) Megszegi az együttműködési kötelezettségét, ha

      a) az együttműködési felhívás ellenére meg nem jelent személy az akadályoztatásáról, távolmaradás okáról szóló igazolást (pl. orvosi igazolás, hivatalos ügy miatti távollétről szóló igazolás) a megjelenésére megjelölt naptól számított három munkanapon belül nem mutatja be;

      b) a segélyezett az együttműködésre kijelölt munkaügyi kirendeltséggel, családsegítő szolgálattal az első jelentkezésként megjelölt időpontig nem veszi fel a kapcsolatot, nem köt megállapodást;

      c) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság évenkénti felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmező, illetve a segélyezett az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget;

      d) a segélyben részesülő keresőtevékenysége esetén az erről szóló igazolást nem mutatja be;

      e) a jogosult a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben nem vesz részt, vagy azt önhibájából nem fejezi be.


Szociális célú tűzifa

13. §


 1. A szociális tűzifára jogosultak körét a képviselő-testület határozattal állapítja meg.


 1. Azokat a személyeket indokolt szociális célú tűzifában részesíteni, akik lakásfenntartási támogatásra, aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosultak, vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.


 1. Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.


 1. A szétosztásról a polgármester gondoskodik.Méltányossági ápolási díj

14. §


(1) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 150%-a.


(2) Az ápolást végző személy a kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre. 


(3) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.


 1. A méltányossági ápolási díj megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő –testület a polgármesterre ruházza át.


Önkormányzati segély

15. §


(1) Önkormányzati segélyben azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - betegséghez, hosszabb kórházi ápoláshoz, balesethez, tartós táppénzes állományhoz, elemi kár elhárításához, halálesethez, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.


(2) Az önkormányzati segély iránti kérelmet a Hivatalnál kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges jövedelemigazolásokat és a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában kiállított, valamint aláírt nyilatkozatokat.


(3) Betegségre, hosszabb kórházi ápolásra, balesetre, tartós táppénzes állományra, elemi kár elhárítására tekintettel nyújtott önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a.


(4) A (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel nyújtott önkormányzati segély évente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg. Az önkormányzati segély összege legalább 2.000,- (Kettőezer) Ft, legfeljebb 5.000,- (Ötezer) Ft.


(5) Halálesetre tekintettel nyújtott önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a.


(6) Az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel nyújtott önkormányzati segély összege 15.000,- (Tizenötezer) Ft. A kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 30 (harminc) napon belül lehet benyújtani a Hivatalnál.


(7) A válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartására, iskoláztatásra, a gyermek fogadásának előkészítésére, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásra, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokra, a gyermek hátrányos helyzetére tekintettel nyújtott önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a.


(8) A (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel nyújtott önkormányzati segély évente legfeljebb kettő alkalommal állapítható meg. Az önkormányzati segély összege legalább 5.000,- (Ötezer) Ft, legfeljebb 15.000,- (Tizenötezer) Ft.


(9) Sürgős szükség esetén (pl. elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, baleset), ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget, a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is kiutalható.


(10) Az önkormányzati segély megállapításával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.


Köztemetés

16. §


(5) A települési önkormányzat a köztemetés jogszabályban meghatározott megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül, ha az eltemettetésre köteles személy vagyonnal nem rendelkezik, rendszeres jövedelme nincs vagy a hagyaték csak hagyatéki teherből áll.


V. FEJEZET

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS


Természetben nyújtott szociális ellátások

17. §


(1) Az önkormányzat természetbeni szociális ellátásként az alábbi ellátásokat nyújthatja:

a) rendszeres szociális segély  (a jogszabályban meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén);

b) önkormányzati segély;

c) szociális célú tűzifa.


(2) A képviselő-testület az alábbi természetbeni ellátásokat állapítja meg: Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tüzelősegély, tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, gyógyszerköltség megtérítése.


(3) A természetbeni ellátások formájáról, mértékéről a határozatban rendelkezni kell.


(4) A természetbeni ellátás ellenértékét a határozat alapján közvetlenül az adott intézménynek (pl. iskola, óvoda) kell utalni, vagy egyéb természetbeni juttatás esetén (pl. tanszer) az önkormányzat nevére kiállított számlával lehet a támogatásban részesülőnek elszámolni.


(5) Védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20%-a, legfeljebb 60%-a nyújtható természetben az Szt. 47. § (2a) bekezdésének megfelelően. A természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásnál szükséges figyelembe venni a család életkörülményeit, szükségleteit. A határozatban pontosan meg kell határozni a természetbeni ellátási forma fajtáját és annak mértékét.


(6) A képviselő-testület a természetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlását átruházza a polgármesterre.


Méltányossági közgyógyellátás

18. §


(1)Kérelemre, egyedi elbírálás alapján annak is megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultsága, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. A szociális rászorultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a, egyedül élő esetén annak 200 %-a. A havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-a.


(2) A közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.


VI. FEJEZET

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások


Szociális alapszolgáltatások

19. §


(1) Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat nyújtja:

 1. falugondnoki szolgáltatás
 2. étkeztetés;
 3. házi segítségnyújtás;
 4. családsegítés.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybe vétele önkéntes.


(2) A falugondnoki szolgáltatás részletes szabályait Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést a SZOCEG Nonprofit Kft. fenntartásában működő dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény útján biztosítja.


(4) A szociális étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra való igényt az e célra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a Hivatalban, vagy a SZOCEG Nonprofit Kft-nél, vagy a szociális gondozónál.


(5) A szociális étkeztetés térítési díját a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásában erre kijelölt települési önkormányzat rendeletben fogadja el a SZOCEG Nonprofit Kft. javaslata alapján. A támogatás igénybe vételéhez egy személy csak egy ebédadag iránt nyújthat be kérelmet, a családban azonban több jogosult is igénybe veheti.


(6) A házi segítségnyújtás a községben jelenleg térítésmentes azon személyeknek, akik

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük

miatt erre rászorulnak. A házi segítségnyújtás feladatot a SZOCEG Nonprofit Kft. jelenleg díjmentesen végzi.


(7) A szociális alapszolgáltatásra való jogosultságról az intézményvezető dönt, a jövedelmi helyzetről az igazolást a jegyző adja ki.


Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások

20.§


(1) Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek napközbeni ellátása.


(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátásokat megállapodás alapján a SZOCEG Nonprofit Kft. fenntartásában működő dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény útján, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő mozsgói általános iskola és a Mozsgói Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás által fenntartott Mozsgói Óvoda és Bölcsőde, Konyha közreműködésével biztosítja.


(3) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. §-ában meghatározottak szerint a Mozsgó községben található általános iskola és óvoda keretében szervezi meg.


(4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások körébe tatozó étkeztetésért fizetendő térítési díjról a Mozsgói Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában erre kijelölt települési önkormányzat alkot rendeletet.


(5) A személyes gondoskodás igénybevétele a Gyvt. 31. §-ában meghatározott módon, az ellátást igénylő kérelmére történik.


(6) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmét a családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz, valamint az iskola vagy az óvoda vezetőjéhez nyújthatja be. A kérelem elbírálásáról a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, az iskola vagy az óvoda vezetője dönt.


VII. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Átmeneti rendelkezések

21. §


A rendelet előírásait a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Záró rendelkezések

22. §


(1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 9/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelete és a módosításáról szóló 12/2013. (XII.10.), valamint Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelete, valamint a módosításáról szóló 16/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezve.Csertő, 2013. november 27.

  Fleckistánné Csöme Edit                                                                              dr. Borsos Kinga

        polgármester                                                                                                   jegyző

Záradék:

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2013. (XII.10.) önkormányzati rendeletét 2013. december 10-én a helyben szokásos módon kihirdettem.
                                                                                                                      dr. Borsos Kinga

                                                                                                                              jegyző