Csertő Köszég Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 20- 2015. 12. 30

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet hatálya

1. §


 1. A rendelet hatálya Csertő Község Önkormányzatára, Kommunális Szennyvízüzemeltető Intézményére, valamint annak képviselő-testületére terjed ki.
 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET

A  2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐ SZÁMAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI


Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését ezer Ft-ban meghatározva az alábbiak szerint állapítja meg:


a) tárgyévi költségvetési bevétele:                                                                  43 818

aa) költségvetési működési célú bevétele                                             34 719

ab) költségvetési felhalmozási célú bevétele                                                  0

ac) finanszírozási bevétele                                                                   9 099  ebből

       aca) pénzmaradvány                                                                    9 099

       acb) egyéb finanszírozási bevétel                                              0                                                                        

b) tárgyévi költségvetési kiadása                                                                   43 818

Ezen belül


ba) Működési célú kiadás                                                                               41 810  ebből

 • személyi juttatások                                                                              14 535
 • munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó                      2 657
 • dologi kiadások                                                                                 13 049
 • ellátottak pénzbeli juttatásait                                                                 9 809
 • egyéb működési kiadás                                                                       1 760
 •   - ebből működési tartalék                                                                         0


bb) Felhalmozási célú kiadást                                                                       0   ebből

 • beruházás                                                                                                   0
 • felújítás                                                                                              0
 • az egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    0


bc) Finanszírozási kiadás                                                                                2 008


(2) A költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét, mely 43 818, a rendelet 2. számú mellékletében és az 5. számú mellékletében előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint szakfeladatonkénti részletezésben állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét, mely 43 818, a rendelet 3. számú mellékletében és a 4. számú mellékletében előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint szakfeladatonkénti részletezésben állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.


(6) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatát éves bontásban és összesítve a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási tervét rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.


(8) A költségvetési támogatást a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.


(9) A szociális jellegű támogatást a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.


(10) A képviselő-testület a címrendet a rendelet 12. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(11) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámirányzatát a rendelet 13. számú melléklete szerint állapítja meg.


(12) Az önkormányzat által alkalmazott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 14. számú melléklete mutatja.


(13) A képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 15. számú melléklete szerint állapítja meg.


(14) A tartalékkal való rendelkezés a képviselő-testület hatásköre.

Hitel felvétele, átmenetileg szabad (likvid) önkormányzati

pénzeszközök hasznosítása

3. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozásának módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől vagy pályázat benyújtása kiegészítő támogatás elnyerésére. A hitel felvételéről a képviselő-testület határozattal dönt. A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a joga a képviselő-testületet illeti meg.


(2) Az esetleges hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány vagy a lekötött pénzbetét felbontása szolgál.


(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet államilag garantált értékpapír vásárlással vagy számlavezető pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. Az önkormányzat számláin levő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről vagy államilag garantált értékpapír vásárlásáról a polgármester dönt.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott döntésekről a polgármester a képviselő-testület a  háromnegyedéves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg, továbbá az éves beszámoló MÁK-hoz történő leadási határidejét megelőzően legkésőbb a tárgyévet követő év február 5-ig tájékoztatja.


A gazdálkodás általános alapelvei

4. §


Az éves költségvetés végrehajtását

 1. a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségek mellett,
 2. a szakmai hatékonyság, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményének érvényesítésével,
 3. a gazdálkodási és számviteli előírások betartásával,
 4. ellenőrizhető módon

kell biztosítani.

A költségvetési előirányzatok módosításának általános szabályai

5. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - a jogszabályi előírások figyelembe vételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(2) A meghatározott általános tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer Ft-ig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan az általános tartalék előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.


(3) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és a létszámkeretek között átcsoportosíthat. Előirányzat módosításnak minősül az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, bevételi, támogatási kiemelt előirányzat, illetve létszám-előirányzat növelése vagy csökkentése. Előirányzat átcsoportosításnak minősül az előirányzattal rendelkező költségvetés kiadási, bevételi, illetve támogatási főösszegének változatlansága mellett, egyidejű előirányzat-csökkentéssel és – növeléssel végrehajtható módosítás.

Veszélyhelyzetben való döntés

6.§


 1. Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni.


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott esetben és jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai

7.§


A rendelet 1.§-ában meghatározott önkormányzat


 1. az egységenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,
 2. az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,
 3. az egyenként 100.000 (Százezer) Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.

III. FEJEZET

SPECIÁLIS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK


Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

8.§


 1. A költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.


 1. A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.


 1. Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.


 1. A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi támogatási megállapodások aláírására.


 1. Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2014-2015. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.


 1. A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

A nyilvánosság biztosítása

9.§


 1. A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.


 1. Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó 5.000.000,-(Ötmillió) Ft-ot elérő vagy azt meghaladó  árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.


A felhalmozási célú előirányzatok felhasználása

10.§


 1. A képviselő-testület a tulajdonában lévő, intézményi kezelésű létesítmények állagmegóvása a költségvetésben felújítási, karbantartási célú előirányzatokat különít el.


 1. A tervezett előirányzatokból a tényleges szükségletnek megfelelő ütemben, írásbeli kérelem alapján a képviselő-testület dönt.


 1. A felújítási és karbantartási feladatokkal kapcsolatos előkészítést, lebonyolítást, műszaki ellenőrzést egymással együttműködve a felújítandó (karbantartandó) tárgyi eszközt kezelő (használó) költségvetési szerv, a műszaki ellenőr és a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

IV. FEJEZET


Záró rendelkezések

11.§


(1) A rendelet 2014. március 20-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évre, január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.


(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.Csertő, 2014. március 7.

                  Fleckistánné Csöme Edit                                             dr. Borsos Kinga

                         polgármester                                                               jegyző
Kihirdetési záradék:


Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének  2/2014. (III.20.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2014. március 20-án a helyben szokásos módon kihirdettem.

                                                                                          dr. Borsos Kinga

                                                                                                         jegyző