Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2013. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 05. 01- 2014. 12. 30

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeleteAZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

1/2013. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

 MÓDOSÍTÁSÁRÓLCsertő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.


1.§


(1) Az alaprendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép (adatok ezer forintban):


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének


a) tárgyévi költségvetési bevétele:                                                        72746

aa) működési költségvetési bevétele                                                    72746

ab) felhalmozási költségvetési bevétele                                            0


b) tárgyévi költségvetési kiadása 87351, a rendelet 2. számú mellékletében összevontan, illetve a 3. és 8. számú mellékletében levő szerkezetben és kiadási főcsoportok szerinti részletezésben állapítja meg.

Ezen belül


ba) Felhalmozási célú kiadás                                                                       2000

  • a beruházások előirányzatát                                                             2000
  • a felújítások előirányzatát                                                                       0

- Európai Uniós támogatások                                                                0

- nem Európai Uniós támogatások                                                         0

  • az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata       0


bb) Működési célú kiadás                                                                   85351, ebből

  • személyi jellegű kiadások                                                        35238
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                 5665
  • dologi jellegű kiadások                                                16622
  • az ellátottak pénzbeli juttatásai                                     13158
  • egyéb működési kiadás                                                          14668c) költségvetési hiányát/költségvetési többlet                                        0,

    ca) működési költségvetési hiány/ költségvetési többlet                                0

    cb) felhalmozási költségvetési hiány/ költségvetési többlet                0


d) előző év  pénzmaradványa                                                 11589


 da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló  pénzmaradványa  11589

 db) d.)pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványa 

e) finanszírozási célú műveletek bevétele                                                                3016

 ea) e.) pontból a működést szolgáló  finanszírozási célú műveletek bevétele 1000,

 eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló  finanszírozási célú műveletek bevétele 2016


 f) finanszírozási célú műveletek kiadása                                                          0,

 fa) f) pontból  –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása  0,

 fb)  f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0.


2.§

                                  

(1) Az alaprendelet 2.§ (10) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép (adatok ezer forintban):


 A képviselő-testület az önkormányzatnak a  2013. évi

            a) általános tartalékát                     5129

            b) működési céltartalékát                    0,

            c) felhalmozási céltartalékát                0,

                        ca) felújítási céltartalékát        0,

                        cb) beruházási céltartalékát      0,

hagyja jóvá.


3.§


A rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.


Csertő, 2014. április 17.
Fleckistánné Csöme Edit                                                              Dr. Borsos Kinga

     polgármester                                                                                    jegyző


Kihirdetési záradék:

Csertő község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 2014. április 30-án a helyben szokásos módon kihirdettem.
                                                                             Dr. Borsos Kinga

                                                                                     jegyző