Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 05. 01- 2014. 12. 30

Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeleteAZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓLCsertő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr.) alapján valamint az államháztartás szervezete beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben foglalt beszámoló készítési kötelezettségének eleget téve, a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

                              

1. §  1. Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet 2., a 3. és a 8. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően


87.199 ezer Ft tényleges bevétellel és

78.827 ezer Ft tényleges kiadással


az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét


                                                            511.358 ezer Ft mérleg-főösszeggel,


az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást


                                         9.099 ezer Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal          

                                         9.099 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal,


jóváhagyja.


A kiadáson belül


                                                34.313 ezer Ft személyi jellegű kiadással,

                                                  5.665 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

                                                16.402 ezer Ft dologi jellegű kiadással,

   9.495 ezer Ft egyéb működési kiadással,

 10.285 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,

          0 ezer Ft felújítási kiadással,

  2.000  ezer Ft beruházási kiadással,

          0 ezer Ft hiteltörlesztés és részesedéssel,


elfogadja.  1. Az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


  1. A címrendben szereplő gazdálkodó szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését szakfeladatonként a rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


  1. Az önkormányzat beruházási kiadásait célonként, valamint a felújítási kiadásait feladatonként részletezve a 4/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.Záró rendelkezések

2.§


A rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.


      Csertő, 2014. április 17.


  Fleckistánné Csöme Edit                                                                 Dr. Borsos Kinga

     polgármester                                                                                        jegyzőKihirdetési záradék:Csertő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletét 2014. április… 30-án a helyben szokásos módon kihirdettem.                                                                                        Dr. Borsos Kinga

                                                                                                jegyző