Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 7/2016 (XII.5.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Hatályos: 2016. 12. 06

Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésé a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya kiterjed Csertő község közigazgatás területét ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


Az alapellátás körzetei


2.§


Csertő község lakossága a Mozsgói vegyes háziorvosi (felnőtt, gyermek)  körzethez tartozik.

 A Háziorvosi körzet székhelye: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 16.


3.§


Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 7900 Szigetvár, Szt. István ltp. 7.


4.§


A település a Mozsgói védőnői körzethez tartozik.

A körzet székhelye: 7932 Mozsgó, Batthyány u. 13.


5.§


Csertő Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 7900 Szigetvár, Szt. István ltp. 7.


6.§


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvosi és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 7932 Mozsgó, Batthyány u. 16. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


           Záró rendelkezések         


7.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2002.(VII.01.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzethatárok megállapításáról.
Csertő, 2016. november 23.
Fleckistánné Csöme Edit                                               Dr. Szilas Tamás                               

       polgármester                                                                  jegyző