Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2017 (III.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 07- 2018. 12. 30

Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 111 945 000 forintban állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                            22 024 000 Ft

/ab) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                           69 351 000 Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                       69 351 000 Ft

     bb) többcélú kistérségi társulástól,                                                      0 Ft

     származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      4 510 000 Ft

d) előző évi pénzmaradvány                                                                         16 060 000 Ft

     ebből:

     ea) működési célra történő felhasználása:                           16 060 000 Ft

     eb) felhalmozási célra történő felhasználása :                                      0 Ft


4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                    97 364 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                              59 012 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     7 586 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  22 951 000 Ft

      ad) ellátottak juttatásai:                                                          4 909 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         2 906 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                               14 290 000 Ft

       ba) beruházás, felújítás                                                        14 290 000 Ft        

     c) hitel visszafizetés                                                                                                291 000 Ft

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a)...................----.............. fejlesztési cél,

b) ..................----.............. fejlesztési cél.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:   0 Ft.


5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 0  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0  fő.

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata    54 fő.


6. § . Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft.


 7 § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselőtestület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselőtestület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


8. §. A képviselőtestület a köztisztviselők 2017. évi illetményalapját 50.000,- Ft-ban állapítja meg.


9.§. (1) A köztisztviselő az illetményének fizetési számlára történő átutalása esetén évi bruttó 12.000 forint összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, amelyet a munkáltató legkésőbb a 2017. november havi illetmény kifizetésével egyidejűleg köteles megfizetni.

(2) A közszolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén az (1) bekezdéstől eltérően, a bankszámla-hozzájárulás időarányos összegét a jogviszonnyal kapcsolatos elszámolás keretében is utalhatja a munkáltató.

(3) Az időarányos összeg számításakor a bankszámla-hozzájárulás alapjául szolgáló közszolgálati jogviszony minden megkezdett hónapját kell figyelembe venni.


10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Kelt: Csertő, 2017. február hó 22. nap
                             

               Fleckistánné Csöme Edit                                       Dr. Szilas Tamás

                        polgármester                                                           jegyző

Mellékletek