Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2017 (V.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 23- 2017. 12. 30


  1. §.A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 111 905 000 forintban állapítja meg.


2.   §.


A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                    24 611 000 Ft


b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                 65 973 000 Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,

származik                                                                                    57 703 000 Ft

     bc) működési bevételek                                                          7 645 000 Ft

     bd) működési c. átvett pénzeszközök                                        625 000 Ft  

c) közhatalmi bevétel                                                                              6 799 000  Ft

d) előző évi pénzmaradványa                                                                13 641 000 Ft

e) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                   881 000 Ft


3.  §.


A 4.§. 1 és 2 bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                      103 534 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                           54 284 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                     7 388 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                  28 330 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                            5 761 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         7 771 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                      7 272 000 Ft

      ba) beruházás                                                                            7 272 000 Ft

c) hitel visszafizetés                                                                                      291 000 Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                     808 000 Ft

    


4.  §.


A 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:       

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 40 fő.


5. §.


A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0  Ft.


6.  §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csertő, 2017. május 17.
Fleckistánné Csöme Edit                                                      Dr.  Szilas Tamás

          polgármester                                                                       jegyző