Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 20

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.20.

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 28.681.545.- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 28.681.545.- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás:52.326.491.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 38.521.491.- forint, melyből a személyi juttatások 16.513.623.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 2.179.272.- forint, a dologi kiadások 18.113.204.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000.- forint, az egyéb működési kiadások 515.383.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 13.805.800.- forint, melyből a beruházások előirányzata 13.805.800.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány 24.700.451 .- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 24.700.451.- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 24.700.451- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.055.505.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 250.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Lapáncsa Községi Önkormányzat

Lapáncsa, Fő u. 66.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 137 317

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 980 300

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai

26 387 617

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

593 928

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

593 928

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

500 000

Értékesítési és forgalmi adók

800 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

1 300 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

1 300 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

400 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

28 681 545

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

24 700 451

Maradvány igénybevétele összesen

24 700 451

Mindösszesen:

53 381 996

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12 513 632

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

400 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

12 000

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

12 925 632

Választott tisztségviselők juttatásai

3 588 000

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

3 588 000

Személyi juttatások összesen

16 513 632

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 179 272

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

7 126 300

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

7 226 300

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

450 000

Kommunikációs szolgáltatások

450 000

Közüzemi díjak

2 030 000

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

350 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

4 306 300

Szolgáltatási kiadások

6 686 300

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 650 604

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 750 604

Dologi kiadások összesen

18 113 204

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

515 383

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások

515 383

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

13 805 000

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

13 805 000

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

52 326 491

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 055 505

Finanszírozási kiadások összesen

1 055 505

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

Működési költségvetési bevétel

28 681 545

Működési költségvetési kiadás

52 326 491

Müködési többlet/hiány

24 700 451

Felhalmozási költségvetési bevétel

,

Felhalmozási költségvetési kiadás

Felhalmozási többlet/hiány

0

Általános tartalék

0

Finanszírozási kiadás

1 055 505

Összesen

28 681 545

53 381 996

0

24 700 451

Finanszírozás belső forrásból

Tervezett költségvetési maradvány

24 700 451

24 700 451

Belső forrás összesen:

24 700 451

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2020

2021

2022

Összesen

0

0

0

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási bevételek és kiadások

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

BERUHÁZÁSOK

Falugondnoki busz beszerzése

13 805 000

Összesen

13 805 000

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 805 000

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás

Összesen

0

0

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Pénzmaradány felhalmozási célú felhasználása

13 805 000

Összesen

13 805 000

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 805 000

0

0

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

26 387 617

Személyi juttatások

16 513 632

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

593 928

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 179 272

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

18 113 204

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

1 300 000

Egyéb működési célú kiadások

515 383

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Beruházások

13 805 000

Működési bevételek

400 000

Felújítások

0

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

28 681 545

0

0

Költségvetési kiadások összesen

52 326 491

0

0

Finanszírozási bevételek

24 700 451

Finanszírozási kiadások

1 055 505

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53 381 996

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 381 996

0

0

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

26 387 617

593 928

26 981 545

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

3 588 000

466 440

4 054 440

0

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

3 969 200

515 996

11 243 204

515 383

16 243 783

400 000

400 000

4

Közművelődés

3 850 800

500 604

3 510 000

7 861 404

0

5

Egyéb szociális támogatás

1 200 000

1 200 000

0

6

Közfoglalkoztatás

0

0

7

Intézményen kívüli étkeztetés

0

0

8

Falugondnoki szolgálat

5 105 632

696 232

3 360 000

13 805 000

22 966 864

0

9

Tartalék

0

0

10

Vállalkozási tevékenység

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

1 300 000

1 300 000

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

,

24 700 451

24 700 451

13

1 055 505

1 055 505

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

16 513 632

2 179 272

18 113 204

1 715 383

13 805 000

1 055 505

53 381 996

26 387 617

400 000

1 300 000

593 928

24 700 451

53 381 996

16

17

18

19

Állami feladat

20

0

0

0

21

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Önként vállalt feladatok

23

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

24

0

0

25

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Mindösszesen:

16 513 632

2 179 272

18 113 204

1 715 383

13 805 000

1 055 505

53 381 996

26 387 617

400 000

1 300 000

593 928

24 700 451

53 381 996

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

26 387 617

3 166 514

2 111 009

2 111 009

2 111 009

2 111 009

2 111 009

2 111 009

2 111 009

2 111 009

2 111 009

2 111 009

2 111 013

26 387 617

Műk.tám. államháztartáson belülről

593 928

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

49 494

593 928

Vagyoni típusú adók

500 000

250 000

250 000

500 000

Termékek és szolgáltatások adói

800 000

400 000

400 000

800 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

400 000

400 000

400 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

0

Finanszírozási bevételek

24 700 451

14 854 621

649 622

399 622

1 049 622

1 049 622

1 049 622

1 049 622

1 049 622

399 622

1 049 622

1 049 622

1 049 610

24 700 451

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53 381 996

18 070 629

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 117

53 381 996

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

16 513 632

1 376 136

1 376 136

1 376 136

1 376 136

1 376 136

1 376 136

1 376 136

1 376 136

1 376 136

1 376 136

1 376 136

1 376 136

16 513 632

Munkaadót terhelő járulékok

2 179 272

181 606

181 606

181 606

181 606

181 606

181 606

181 606

181 606

181 606

181 606

181 606

181 606

2 179 272

Dologi kiadások

18 113 204

1 509 434

1 509 434

1 509 434

1 509 434

1 509 434

1 509 434

1 509 434

1 509 434

1 509 434

1 509 434

1 509 434

1 509 430

18 113 204

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 200 000

Egyéb működési célú kiadások

515 383

42 949

42 949

42 949

42 949

42 949

42 949

42 949

42 949

42 949

42 949

42 949

42 945

515 384

Beruházások

0

Felújítások

13 805 000

13 805 000

13 805 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

0

Finanszírozási kiadások

1 055 505

1 055 505

1 055 505

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 381 996

18 070 629

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 125

3 210 117

53 381 996

10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Lapáncsa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ssz.

Megnevezés

Tárgyév

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Összesen

1

Helyi adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

16 600 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

400 000

400 000

400 000

400 000

450 000

450 000

500 000

500 000

3 500 000

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 450 000

2 650 000

2 700 000

2 700 000

20 100 000

9

Saját bevételek 50 %-a

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 225 000

1 325 000

1 350 000

1 350 000

10 050 000

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 225 000

1 325 000

1 350 000

1 350 000

10 050 000

11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

-

3

4

5

ÁH-n belüli támogatások

515 383

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

515 383

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

515 383

8

9

Társulások működési célú támogatása

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

12

13

Működési célú támogatás összesen:

515 383

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

0

0

0

12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0