Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 18- 2023. 02. 18

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.02.18.

Lapáncsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A falugondnoki szolgálatról szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Lapáncsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A falugondnoki szolgálatról szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Lapáncsa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a személyes gondoskodás feladatkörében, szociális alapszolgáltatásként, a község intézményhiányának enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése céljából e rendeletben foglaltak szerint falugondnoki szolgáltatást működtet Lapáncsa községben.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Lapáncsa község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt. ) 3. § (1)-(3) bekezdésében és 6. §-ában meghatározott személyekre.”

3. § A falugondnoki szolgálatról szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A falugondnoki szolgálat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) meghatározott szolgáltatási elemek biztosításával a (2)–(6) bekezdésben felsorolt feladatokat látja el.

(2) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül:

a) közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása a háziorvosi rendelésre szállítással, egyéb egészségügyi intézménybe szállítással, gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosításával.

c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, egyéb gyermekszállítás.

(3) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások:

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, azok lebonyolításában való közreműködés (színház, kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés, stb.),

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve egyéb szociális-és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatási feladatok:

a) ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó, a település sajátos igényeihez és szükségleteihez igazodó feladatok:

a) a falugondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a rászorulóknak problémáik - meghallgatásával és megbeszélésével.

b) tevékenységének ellátásába bevonja a településen lévő családokat is.

(6) A falugondnoki szolgáltatás az SzCsM rendelet 39. § (6) bekezdés szerinti

a) szállítás,

b) megkeresés és

c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket biztosít.”

4. § A falugondnoki szolgálatról szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A község lakossága a helyben szokásos módon, hirdetés útján, illetve szóban a falugondnoktól kapott tájékoztatáson keresztül értesül a lehetőségekről. Az igényeket a falugondnoknál, és a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni (ügyfélfogadási időben). A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 1 munkanappal előbb bejelenti és egyezteti a falugondnokkal, településen kívüli szolgáltatási igényét pedig 3-5 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie. A feladatteljesítés egyrészt a bejelentés sorrendjétől és fontosságától függ. Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységtől, a polgármesterrel le kell egyeztetni telefonos megkereséssel, vagy ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatalban. A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele alkalmával az igények teljesítésének mérlegelésénél elsősorban a kötelező, alapellátási feladatok, valamint a gazdaságosság figyelembe vétele a döntési szempont. Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől, a fenntartóval kell egyeztetni.”

5. § Hatályát veszti a falugondnoki szolgálatról szóló 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.