Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 04

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

2023.05.04.

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.

(2) Lapáncsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi bevételi főösszegét 75.641.647 Ft összegben állapítja meg, melyből

a) a költségvetési bevétel 65.771.325 Ft,

b) a finanszírozási bevétel 9.870.322 Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi kiadási főösszegét 50.941.196 Ft,

a) ebből a költségvetési kiadását 49.990.361 Ft összegben állapítja meg, melyből

aa) személyi jellegű kiadásokat 24.962.517 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 2.684.841 Ft

ac) dologi jellegű kiadásokat 15.234.560 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 1.118.146 Ft

ae) egyéb működési célú kiadásokat 754.453 Ft

af) beruházások kiadását 4.221.844 Ft

ag) felújítások kiadását 1.214.000 Ft

ah) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft

b) finanszírozási kiadás összegét 950.835 Ft - ban állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

3. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 89.071.075 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Lapáncsa Község Önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 116.717.069 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

4. Záró pénzkészlet és maradvány

5. § A Képviselő-testület Lapáncsa Község Önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 8.023.478 forintban, maradványát 8.814.817 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Lapáncsa Községi Önkormányzat címrendje

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Lapáncsa Községi Önkormányzat

Lapáncsa, Fő u.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 202 022

14 202 022

14 202 022

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 893 300

9 412 341

9 412 341

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 721 578

3 027 514

3 027 514

Elszámolásból származó bevételek

243 282

243 282

Önkormányzatok működési támogatásai

27 086 900

29 155 159

29 155 159

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 123 592

14 031 324

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 086 900

43 278 751

43 186 483

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

14 769 996

14 769 996

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

14 769 996

14 769 996

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

500 000

500 000

503 980

Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

2 000 000

813 358

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

2 000 000

2 500 000

1 317 338

Egyéb közhatalmi bevételek

2 012

Közhatalmi bevételek

2 000 000

2 500 000

1 319 350

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

400 000

437 150

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

17 455

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

40 891

Működési bevételek

400 000

400 000

495 496

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6 000 000

6 000 000

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

6 000 000

6 000 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

29 486 900

66 948 747

65 771 325

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 867 222

8 814 817

8 814 817

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 055 505

Finanszírozási bevételek összesen

8 867 222

8 814 817

9 870 322

3. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 396 032

21 435 814

20 832 781

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

200 000

200 000

200 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

12 000

112 000

28 861

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 608 032

21 747 814

21 061 642

Választott tisztségviselők juttatásai

3 588 000

3 928 000

3 700 875

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

3 588 000

3 928 000

3 700 875

Személyi juttatások összesen

14 196 032

25 675 814

24 762 517

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 846 254

3 099 172

2 684 841

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 500 000

7 251 195

6 734 789

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

5 600 000

7 351 195

6 734 789

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

450 000

450 000

407 422

Kommunikációs szolgáltatások

450 000

450 000

407 422

Közüzemi díjak

715 000

1 265 000

1 022 530

Vásárolt élelmezés

200 000

447 510

245 479

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

350 000

350 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

6 606 300

4 932 205

4 121 956

Szolgáltatási kiadások

7 871 300

6 994 715

5 389 965

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 484 080

3 484 080

2 669 910

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

100 000

100 000

32 474

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 584 080

3 584 080

2 702 384

Dologi kiadások összesen

17 505 380

18 379 990

15 234 560

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

3 497 000

3 497 000

1 118 146

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 497 000

3 497 000

1 118 146

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

358 621

1 258 621

629 453

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

170 000

125 000

Tartalékok

5 188 631

Egyéb működési célú kiadások

358 621

6 617 252

754 453

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

13 961 996

3 324 286

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 312 000

897 558

Beruházások

0

15 273 996

4 221 844

Ingatlanok felújítása

1 214 000

1 214 000

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

0

1 214 000

1 214 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

37 403 287

73 757 224

49 990 361

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

950 835

2 006 340

950 835

Finanszírozási kiadások összesen

950 835

2 006 340

950 835

4. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Pince felújítás

1 214 000

1 214 000

Összesen

0

1 214 000

1 214 000

BERUHÁZÁSOK

Falubusz beszezése - előleg

1 535 000

1 535 000

Irodabútor beszerzése

107 969

107 969

Sövénynyíró

130 000

130 000

Játszótér

2 448 875

2 448 875

11 052 152

Összesen

0

15 273 996

4 221 844

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

0

0

0

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

16 487 996

5 435 844

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

MFP-TFB/2022 Falugondnoki buszok beszerzése

14 769 996

14 769 996

Összesen

0

14 769 996

14 769 996

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

14 769 996

14 769 996

5. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

27 086 900

29 155 159

29 155 159

Személyi juttatások

14 196 032

25 675 814

24 762 517

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14 123 592

14 031 324

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 846 254

3 099 172

2 684 841

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14 769 996

14 769 996

Dologi kiadások

17 505 380

18 379 990

15 234 560

Vagyoni típusu adók

500 000

500 000

503 980

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 497 000

3 497 000

1 118 146

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb működési célú kiadások

358 621

6 617 252

754 453

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

2 000 000

815 370

Beruházások

15 273 996

4 221 844

Működési bevételek

400 000

400 000

495 496

Felújítások

1 214 000

1 214 000

Felhalmozási bevételek

6 000 000

6 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

29 486 900

66 948 747

65 771 325

Költségvetési kiadások összesen

37 403 287

73 757 224

49 990 361

Finanszírozási bevételek

8 867 222

8 814 817

9 870 322

Finanszírozási kiadások

950 835

2 006 340

950 835

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 354 122

75 763 564

75 641 647

KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 354 122

75 763 564

50 941 196

6. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásba

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

950 835

950 835

29 155 159

14 769 996

1 055 505

44 980 660

2

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

0

1 319 350

1 319 350

3

Támogatási célú finanszírozási műveletek

754 453

754 453

8 814 817

8 814 817

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

0

0

5

Önkormányzati jogalkotás

3 203 040

415 366

790

3 619 196

1 814

1 814

6

Közvilágítás

459 263

459 263

0

7

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

1 483 195

105 665

9 431 021

2 686 844

13 706 725

6 818 610

6 818 610

8

Közművelődés

6 000 959

887 364

2 305 627

9 193 950

4 119 541

4 119 541

9

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

2 332 146

2 332 146

0

10

Közfoglalkoztatás

8 938 490

741 085

1 132 793

10 812 368

8

9 586 834

9 586 842

11

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

12

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

13

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

14

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

15

0

0

Kötelező feladatok összesen:

19 625 684

2 149 480

13 329 494

3 086 599

2 686 844

950 835

41 828 936

29 155 159

6 820 432

1 319 350

28 476 371

9 870 322

75 641 634

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Állami feladat

16

0

0

0

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

17

Civil szervezetek támogatása

0

18

Falugondnoki szolgálat

5 136 833

535 361

1 905 066

1 535 000

9 112 260

13

13

Önként vállalt feladatok összesen:

5 136 833

535 361

1 905 066

0

1 535 000

0

9 112 260

0

13

0

0

0

13

Mindösszesen:

24 762 517

2 684 841

15 234 560

3 086 599

4 221 844

950 835

50 941 196

29 155 159

6 820 445

1 319 350

28 476 371

9 870 322

75 641 647

7. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

125 000

3

Lapáncsai Tűzoltó Egyesület

120 000

4

NEFELA jégesőelhárítás

5 000

5

6

7

Társulások támogatása

204 024

8

ebből:

9

Siklósi Ügyelet

173 400

10

Mecsek Dráva Önk-i Társulás

30 624

11

Egyéb támogatások

425 429

12

Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

30 000

13

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

3 400

14

Magyarbóly Önkormányzat Támogatás

392 029

15

Háztartások támogatása

-

16

17

18

Támogatás visszafizetése Magyar Államkincstár részére

19

Működési célú támogatás összesen:

754 453

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

8. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

2022. évi kiadás

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0

9. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022. december 31.

ESZKÖZÖK

Forgalom-képtelen törzs-vagyon

Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon

Üzleti vagyon

Összes bruttó érték

Nettó érték

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

bruttó értéke

A/I.

Immateriális javak

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

8 203 712

319 543

69 418 840

30 420 086

108 362 181

76 140 269

2 544 662

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 973 692

18 973 692

11 722 145

4 410 884

A/II/3.

Tenyészállatok

0

A/II/4.

Beruházások, felújítások

1 208 661

1 208 661

1 208 661

A/II/5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/II.

Tárgyi eszközök

8 203 712

319 543

69 418 840

50 602 439

128 544 534

A/III/1.

Tartós részesedések

0

A/III/2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

A/III/3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

600 000

600 000

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

16 407 424

639 086

139 437 680

101 204 878

130 144 534

89 071 075

7 955 546

B/I.

Készletek

0

B/II.

Értékpapírok

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

92 170

C/III.

Forintszámlák

24 538 515

C/IV.

Devizaszámlák

C/V.

Idegen pénzeszközök

C)

PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

24 630 685

0

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

1 728 896

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

540 724

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

117 531

D)

KÖVETELÉSEK

0

0

0

0

0

2 387 151

0

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

28 158

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

16 407 424

639 086

139 437 680

101 204 878

130 144 534

116 117 069

7 955 546

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

FORRÁSOK

Állományi érték

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

57 658 000

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 486 000

G/IV.

Felhalmozott eredmény

34 485 483

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

13 105 209

G)

SAJÁT TŐKE

108 734 692

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 065 634

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 055 505

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

47 765

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

2 168 904

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 813 473

FORRÁSOK ÖSSZESEN

116 717 069

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

Megnevezés

Állományi érték

01

Befektetett eszközök

0

011

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

012

Bérbe vett befektetett eszközök

0

013

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

014

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

02

Készletek

021

Bérbe vett készletek

0

022

Letétbe, bizmányba átvett készletek

0

023

Intervenciós készletek

0

03

Függő és biztos jövőbeni követelések

0

04

Függő kötelezettségek

0

Részesedések

Ft-ban

1.

Részesedések összesen

0

10. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

2022. évi vagyonmérleg

E S Z K Ö Z Ö K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Egyéb immateriális javak

I. Immateriális javak

1. Ingatlanok

75 843 184

76 140 269

2. Gépek, berendezések és felszerelések

11 869 249

11 722 145

3. Járművek

4. Beruházások

2 128 248

1 208 661

5. Beruházásra adott előlegek

6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

89 840 681

89 071 075

1. Részesedések

2. Értékpapírok

600 000

600 000

3. Tartósan adott kölcsönök

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

600 000

600 000

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

90 440 681

89 671 075

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

3. Állatok

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék,- hízó és egyéb állatok

I. Készletek

0

0

1. Kárpótlási jegyek

2. Kincstárjegyek

3. Kötvények

4. Egyéb értékpapírok

II. Értékpapírok

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1. Hosszú lejáratú betétek

2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek

5 625

92 170

3. Forintszámlák

8 017 853

24 538 515

4. Deviza számlák

PÉNZESZKÖZÖK

8 023 478

24 630 685

1. Költségvetési évben esedékes követelések

1 235 024

1 728 896

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések

728 386

540 724

3. Követelés jellegű sajátos elszámolások

75 000

117 531

KÖVETELÉSEK

2 038 410

2 387 151

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

716 604

28 158

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

101 219 173

116 717 069

F O R R Á S O K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

57 658 000

57 658 000

2. Nemzeti vagyon változásai

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 486 000

3 486 000

4. Felhalmozott eredmény

22 591 227

34 485 483

5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

6. Mérleg szerinti eredmény

11 894 256

13 105 209

SAJÁT TŐKE

95 629 483

108 734 692

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

657 081

1 065 634

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

950 835

1 055 505

3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

265

47 765

KÖTELEZETTSÉGEK

1 608 181

2 168 904

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 981 509

5 813 473

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

101 219 173

116 717 069

11. melléklet a 4/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása, pénzmaradvány kimutatás

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet

8 023 478

Bevételek

75 641 647

Kiadások

50 941 196

Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma

-8 093 244

Záró pénzkészlet

24 630 685

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei

65 771 325

Alaptevékenység kiadásai

49 990 361

Finanszírozási bevételek

9 870 322

Finanszírozási kiadások

950 835

2021. évi pénzmaradvány

24 700 451