Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.14.

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 29.295.789- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 29.295.789.- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás: 36.277.599.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 6.277.599.- forint, melyből a személyi juttatások 17.360.432.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 2.392.876.- forint, a dologi kiadások 14.024.291.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.500.000.- forint, az egyéb működési kiadások 0.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 0.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány 8.038.242 .- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 8.038.242.- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 8.038.242- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.056.432.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás keretében összesen nettó 500.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Lapáncsa Községi Önkormányzat

Lapáncsa, Fő u. 66.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 884 072

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 691 717

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Önkormányzatok működési támogatásai

26 845 789

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

450 000

Értékesítési és forgalmi adók

2 000 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

2 450 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

2 450 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

29 295 789

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 038 242

Maradvány igénybevétele összesen

8 038 242

37 334 031

3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

13 260 432

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

500 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

12 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

13 772 432

Választott tisztségviselők juttatásai

3 588 000

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

3 588 000

Személyi juttatások összesen

17 360 432

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 392 876

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 810 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

4 910 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

450 000

Kommunikációs szolgáltatások

450 000

Közüzemi díjak

1 820 000

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

350 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

3 305 000

Szolgáltatási kiadások

5 475 000

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 139 291

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 189 291

Dologi kiadások összesen

14 024 291

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

2 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

0

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

36 277 599

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 056 432

Finanszírozási kiadások összesen

1 056 432

4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

29 295 789

2

Működési költségvetési kiadás

36 277 599

3

Müködési többlet/hiány

8 038 242

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

,

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Általános tartalék

0

8

Finanszírozási kiadás

1 056 432

9

Összesen

29 295 789

37 334 031

0

8 038 242

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

8 038 242

8 038 242

12

Belső forrás összesen:

8 038 242

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés

2024

2025

2026

Összesen

0

0

0

6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024.

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

BERUHÁZÁSOK

Falugondnoki busz beszerzése

13 805 000

Összesen

13 805 000

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 805 000

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2024. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás

Összesen

0

0

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Pénzmaradány felhalmozási célú felhasználása

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

26 845 789

Személyi juttatások

17 360 432

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 392 876

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

14 024 291

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

Termékek és szolgáltatások adói

2 450 000

Egyéb működési célú kiadások

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Beruházások

0

Működési bevételek

0

Felújítások

0

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

29 295 789

0

0

Költségvetési kiadások összesen

36 277 599

0

0

Finanszírozási bevételek

8 038 242

Finanszírozási kiadások

1 056 432

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 334 031

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 334 031

0

0

8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

26 845 789

26 845 789

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

3 588 000

466 440

4 054 440

0

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

3 865 600

502 528

8 283 291

12 651 419

0

4

Közművelődés

4 256 000

579 000

3 506 000

8 341 000

0

5

Egyéb szociális támogatás

2 500 000

2 500 000

0

6

Közfoglalkoztatás

140 000

63 500

203 500

0

7

Intézményen kívüli étkeztetés

0

0

8

Falugondnoki szolgálat

5 510 832

781 408

2 235 000

8 527 240

0

9

Tartalék

0

0

10

Vállalkozási tevékenység

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

2 450 000

2 450 000

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 056 432

1 056 432

,

8 038 242

8 038 242

13

0

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

17 360 432

2 392 876

14 024 291

2 500 000

0

1 056 432

37 334 031

26 845 789

0

2 450 000

0

8 038 242

37 334 031

16

17

18

19

Állami feladat

20

0

0

0

21

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Önként vállalt feladatok

23

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

24

0

0

25

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Mindösszesen:

17 360 432

2 392 876

14 024 291

2 500 000

0

1 056 432

37 334 031

26 845 789

0

2 450 000

0

8 038 242

37 334 031

9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2024. ÉV

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

26 845 789

3 221 495

2 147 663

2 147 663

2 147 663

2 147 663

2 147 663

2 147 663

2 147 663

2 147 663

2 147 663

2 147 663

2 147 664

26 845 789

Műk.tám. államháztartáson belülről

0

Vagyoni típusú adók

450 000

200 000

250 000

450 000

Termékek és szolgáltatások adói

2 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

0

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

0

Finanszírozási bevételek

8 038 242

859 736

957 088

552 272

960 646

732 291

1 021 467

991 859

374 698

373 235

1 214 950

8 038 242

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

37 334 031

4 081 231

3 104 751

3 347 663

2 699 935

3 108 309

2 879 954

3 169 130

3 139 522

3 397 663

2 522 361

2 520 898

3 362 614

37 334 031

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

17 360 432

1 446 702

1 446 703

1 446 701

1 446 703

1 446 703

1 446 702

1 446 703

1 446 703

1 446 703

1 446 703

1 446 703

1 446 703

17 360 432

Munkaadót terhelő járulékok

2 392 876

199 406

199 406

199 406

199 406

199 406

199 406

199 406

199 406

199 408

199 406

199 406

199 408

2 392 876

Dologi kiadások

14 024 291

1 168 691

1 250 642

1 168 691

1 168 691

1 254 200

1 025 846

1 315 021

1 285 413

1 152 452

1 058 425

666 789

1 509 430

14 024 291

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

210 000

208 000

210 000

208 000

208 000

208 000

208 000

208 000

208 000

208 000

208 000

208 000

2 500 000

Egyéb működési célú kiadások

0

Beruházások

0

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

0

Finanszírozási kiadások

1 056 432

1 056 432

1 056 432

KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 334 031

4 081 231

3 104 751

3 024 798

3 022 800

3 108 309

2 879 954

3 169 130

3 139 522

3 006 563

2 912 534

2 520 898

3 363 541

37 334 031

10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Lapáncsa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ssz.

Megnevezés

Tárgyév

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Összesen

1

Helyi adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

16 600 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

400 000

400 000

400 000

400 000

450 000

450 000

500 000

500 000

3 500 000

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 450 000

2 650 000

2 700 000

2 700 000

20 100 000

9

Saját bevételek 50 %-a

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 225 000

1 325 000

1 350 000

1 350 000

10 050 000

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 225 000

1 325 000

1 350 000

1 350 000

10 050 000

11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

-

3

4

5

ÁH-n belüli támogatások

-

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

8

9

Társulások működési célú támogatása

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

12

13

Működési célú támogatás összesen:

-

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

0

0

0

12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0