Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2025. 12. 30

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.27.

Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását 545.947.513 Ft bevétellel és 360.761.528 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonként és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú kiemelt előirányzatonként, közgazdasági tagolásban történő teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesített működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat, és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerve bevételeinek és kiadásinak feladatonkénti megosztását a 4. mellékletben, a létszám alakulását az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását a 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz-változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület megállapítja, hogy Géderlak Község Önkormányzata hitelállománnyal és többéves kihatással járó feladattal nem rendelkezik.

(9) A Képviselő-testület a közvetett illetve a lakosságnak juttatott támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletnek megfelelően állapítja meg, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 13. melléklet szerint fogadja el.

(14) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló programjait, projektjeit a 14. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

2021. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti ei.

Mód. 2021.12.31

Telj. 2021.12.31

KIADÁSOK

Eredeti ei.

Mód. 2021.12.31

Telj. 2021.12.31

B1

Működési célú
támogatások
államháztartáson belülről

97 873 036

108 894 592

108 988 640

K1

Személyi juttatások

69 169 000

97 179 899

74 190 399

B3

Közhatalmi bevételek

16 751 000

14 084 543

9 530 151

K2

Munkaadókat
terhelő járulékok

8 669 000

15 468 000

9 832 380

B4

Működési bevételek

12 631 000

12 631 000

13 649 218

K3

Dologi kiadások

61 806 000

83 134 896

67 480 067

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

78 521 000

88 957 930

77 629 616

K4

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

12 033 000

12 033 000

5 135 725

B8

Finanszírozási
bevételek (működési)

29 648 888

54 503 235

33 208 067

K5

Egyéb működési
célú kiadások

10 416 000

13 849 147

9 232 655

B7

Működési pe
átvétel ÁH-n kivülről

4 725 000

8 225 518

249 000

K9

Finanszírozási
kiadások
(működési)

78 056 924

78 056 924

77 383 466

Működési bevételek
összesen:

240 149 924

287 296 818

243 254 692

Működési kiadások
összesen:

240 149 924

299 721 866

243 254 692

BEVÉTELEK

Eredeti ei.

Mód. 2021.12.31

Telj. 2021.12.31

KIADÁSOK

Eredeti ei.

Mód. 2021.12.31

Telj. 2021.12.31

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

197 470 224

K6

Beruházások

10 821 600

17 925 579

15 557 354

B5

Felhalmozási bevételek

0

71 445 213

0

K7

Felújítások

63 480 254

216 109 937

68 699 482

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30 275 000

130 078 497

3 959 438

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 830 222

920 222

0

B8

Finanszírozási
bevételek
(felhalmozási)

79 107 076

79 107 076

101 263 159

K9

Finanszírozási
kiadások
(felhalmozási)

33 250 000

33 250 000

33 250 000

Felhalmozási
bevételek összesen:

109 382 076

280 630 786

302 692 821

Felhalmozási
kiadások összesen:

109 382 076

268 205 738

117 506 836

Bevételek összesen

349 532 000

567 927 604

545 947 513

Kiadások összesen

349 532 000

567 927 604

360 761 528

2. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat 2021 évi költségvetése Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított

Teljesített

Működési bevételek

2021.01.01

2021.12.31

2021.12.31

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

78694036

78964152

78964152

B113

Szociális feladatok egyéb támogatása

16909000

19396384

19490434

B114

Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás

2270000

2270000

2270000

B115

Működési kiegészítő támogatások

0

7466516

7466514

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

797540

797540

B11

Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás

97873036

108894592

108988640

B16/2

Támogatás fejezettől (MVH)

1500000

1299930

5985218

B16/3

Támogatás TB alaptól

40600000

55517000

42282400

B16/4/1

Támogatás elkülönített alaptól (MÜK)

18556000

18556000

15753950

B16/4/2

Támogatás elkülönített alaptól (RHK)

2200000

2200000

2200000

B16/5/1

KÖHI működési hozzájárulás

5165000

5165000

5188048

B16/5/3

TEIT támogatás

10500000

0

0

B16/7

MFP Falunap támogatása

0

1000000

1000000

B16/6

TOÜP működési része

0

5220000

5220000

B16

Működési támogatás államháztartáson belülről összesen

78521000

88957930

77629616

B3/1

Gépjárműadó 40%-a

0

0

0

B3/2

Termőföld bérbe adásából SZJA

0

0

0

B3/4

Kommunális adó

1300000

1300000

1350945

B3/4

Iparűzési adó

15000000

12333543

7960664

b3/5

Talajterhelési díj

451000

451000

218542

B3

Átengedett bevételek összesen

16751000

14084543

9530151

B36/1

Igazgatási szolgáltatási díjak

0

0

0

B36/2

Bírság

0

0

0

B36

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen

0

0

0

B4/1

Szolgáltatások ellenértéke

1835000

1835000

4118178

B4/2

Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT)

4400000

4400000

2427636

B4/3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2151000

2151000

1041340

B4/4

ÁFA bevételek

1745000

1745000

1540638

B4/5

Készletértékesítés (termény)

2500000

2500000

4521328

B4/6

Kamatjóváírás

0

0

98

B4

Intézményi bevételek összesen

12631000

12631000

13649218

B410/1

Működési célú átvétel vállalkozásoktól

0

0

50000

B410/2

Működési célú átvétel lakosságtól

0

0

199000

B410

Működési célú pénzeszköz átvétel összesen

0

0

249000

B6

Uniós forrásból származó bevétel összesen

4725000

8225518

0

B813

Eredmény

29648888

54503235

33208067

B81

Kiegészítések, visszatérülések összesen

29648888

54503235

33208067

Működési bevételek összesen

240149924

287296818

243254692

Felhalmozási bevételek

B2/1

Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)

0

16655247

123025011

B2/1/2

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

0

0

16655247

B2/2

Támogatás fejezettől

0

31911720

34911720

B2/3

Támogatás TB alaptól

0

0

0

B2/4

Támogatás elkülönített alaptól (RHK)

0

10000000

10000000

B2/5

Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)

0

12878246

12878246

B2

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen

0

71445213

197470224

B73/1

Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)

0

12330126

3959438

B73/2

Felhalmozási célú átvétel lakosságtól

0

0

0

B73/3

Felhalmozási célú átvétel EU

30275000

117748371

0

B73

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

30275000

130078497

3959438

B72

Uniós forrásból származó bevétel összesen

0

0

0

B813

Eredmény

79107076

79107076

101263159

B81

Kiegészítések, visszatérülések összesen

79107076

79107076

101263159

11-14 Össz.

Felhalmozási bevételek összesen

109382076

280630786

302692821

1-14

Költségvetési főösszeg

349532000

567927604

545947513

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Rovatkód

Kiadások

Eredeti ei.

Mód. 2021.12.31

Telj. 2021.12.31

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

49555000

50247548

50247548

K1107

Béren kívüli juttatások

4080000

4188405

4188405

K1105

Jubileumi jutalom

715000

710600

710600

K1109

Közlekedési költségtérítés

450000

546950

545970

K1110

Egyéb költségtérítések

144000

87000

0

K1113

Fogl.egyéb juttatásai (pl: betegszabadság)

0

494321

494321

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

54944000

56274824

56186844

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

K1

Személyi juttatások összesen

54944000

56274824

56186844

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

9040000

8575285

8575285

K2

ebből: szociális hozzájárulási adó

9040000

8575285

8575285

Dologi kiadások

K311

Szakmai anyagok beszerzése

50000

50000

47490

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1200000

1225000

1224360

K31

Készletbeszerzés

1250000

1275000

1271850

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

560000

560000

535743

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100000

127000

126154

K32

Kommunikációs szolgáltatások

660000

687000

661897

K331

Közüzemi díjak

650000

650000

615933

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

480000

470000

430053

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1780000

1492552

1435000

K337

Egyéb szolgáltatások

2000000

2193000

2172041

K33

Szolgáltatási kiadások

4910000

4805552

4653027

K341

Kiküldetések kiadásai

1500000

957185

957185

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1500000

957185

957185

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1250000

1050000

1029000

K355

Egyéb dologi kiadások

80000

80000

54200

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)

1330000

1130000

1083200

K3

Dologi kiadások

9650000

8854737

8627159

Működési kiadások összesen

73634000

73704846

73389288

Fejlesztési kiadások

K63

Informatikai eszközök beszerzése

500000

500000

142100

K6

Beruházások

500000

500000

142100

Fejlesztési kiadások összesen

500000

500000

142100

Kiadások összesen

74134000

74204846

73531388

Bevételek

B816

Hivatal működési támogatása

65023707

65023707

65225607

B8131

Előző évi maradvány

59846

70846

59846

B816

Uszód egyedi döntés hozzájárulása

2164980

2164980

2164980

B816

Uszód működési hozzájárulása

0

0

0

D.benedek egyedi döntés hozzájárulása

1426560

1426560

1426560

B816

D.benedek működési hozzájárulása

0

0

0

Géderlak egyedi döntés hozzájárulása

3885457

3945303

3945303

B816

Géderlak működési hozzájárulása

0

0

0

Ordas egyedi döntés hozzájárulása

1573450

1573450

1573450

B816

Ordas működési hozzájárulása

0

0

0

Működési bevételek összesen

74134000

74204846

74395746

B816

Uszód fejlesztési támogatása

0

0

41839

B816

D.benedek fejlesztési támogatása

0

0

36162

B816

Géderlak fejlesztési támogatása

0

0

43761

B816

Ordas fejlesztési támogatása

0

0

20338

Fejlesztési bevételek összesen

0

0

142100

Bevételek összesen

74134000

74204846

74537846

3. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat
Állami támogatások 2021.

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

2021.01.01

2021.12.31

2021.12.31

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

78694036

78964152

78964152

B112

Szociális feladatok egyéb támogatása

16909000

19396384

19490434

B113

Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás

2270000

2270000

2270000

B114

Működési kiegészítő támogatások

0

7466516

7466514

B115

Elszámolásból származó bevételek

0

797540

797540

B11

Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás

97873036

108894592

108988640

5. melléklet

Létszám kimutatás 2021. év

Géderlak Községi Önkormányzat

Költségvetésben

Teljes

Rész-

Záró létszám fő
2021.12.31

engedélyezett létszám fő

munkaidős lészám fő

Önkormányzati jogalkotás

1

1

0

1

Város- és községgazdálkodás

1

1

0

1

Közfoglalkoztatási létszámkeret

17

17

0

17

Háziorvosi szolgálat

2

2

0

2

Védőnői szolgálat

1

1

0

1

Házi segítségnyújtás

1

1

0

1

Családsegítő- és gyermekjóléti szolg.

1

1

0

1

Zöldterület kezelés

1

0

1

0

Ifjúsági programok

0

0

0

0

Sportcsarnok

1

0

1

1

Szociális étkeztetés

1

0

1

1

Közös Hivatal

11

11

0

11

Összesen

38

35

3

37

6. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat 2021. év

Maradványkimutatása Forintban

Alaptevékenység költségvetési bevételei

411 476 287

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

283 378 062

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

128 098 225

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

134 471 226

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

77 383 466

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

57 087 760

Alaptevékenység maradványa

185 185 985

Összes maradvány

185 185 985

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

185 185 985

Alaptevékenység szabad maradványa

0

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2021.év

Maradványkimutatás Ft-ban

Összeg

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

73 531 388

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-73 531 388

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

73 531 388

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

73 531 388

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

0

C) Összes maradvány (=A+B)

0

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

0

Géderlak Községi Önkormányzat 2021.

Eredménykimutatás

Előző időszak

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

14 649 937

8 685 284

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

8 608 061

9 464 466

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

23 257 998

18 149 750

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

137 530 416

108 988 640

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

100 647 147

73 218 966

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

19 413 556

77 247 907

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

41 986 516

7 637 502

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

299 577 635

267 093 015

10 Anyagköltség

13 305 579

15 264 121

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

22 516 443

26 719 122

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 074 650

925 815

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

36 896 672

42 909 058

14 Bérköltség

44 373 221

56 987 135

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

16 364 870

17 354 310

16 Bérjárulékok

8 138 216

10 526 678

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

68 876 307

84 868 123

VI Értékcsökkenési leírás

58 398 915

50 723 901

VII Egyéb ráfordítások

139 528 681

152 519 817

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

19 135 058

-45 778 134

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

88

98

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

88

98

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

88

98

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

19 135 146

-45 778 036

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal

Eredménykimutatás

Előző időszak

Tárgyi időszak

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

69 487 668

73 460 542

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

69 487 668

73 460 542

10 Anyagköltség

1 059 655

1 271 850

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 955 120

6 608 086

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

7 014 775

7 879 936

14 Bérköltség

50 291 417

50 378 974

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 904 899

5 852 176

16 Bérjárulékok

8 707 448

8 582 153

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

61 903 764

64 813 303

VI Értékcsökkenési leírás

35 814

183 787

VII Egyéb ráfordítások

1 049 725

1 113 410

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-516 410

-529 894

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-516 410

-529 894

7. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

133 674 074

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

107 435

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

133 566 639

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

56 247 794

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-360 761 528

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

545 947 513

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-130 610 311

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

600

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

600

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-1 774 952

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-1 774 952

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]

-26 000

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

128 232

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

189 921 868

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

189 921 868

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

90 725 000

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzkészlet változás

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

49 846

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

37 045

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

12 801

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-49 846

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-73 531 388

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

73 531 388

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-70 846

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

-21 000

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

-21 000

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

0

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

0

8. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

2020. évi lakosságnak nyújtott támogatások

Adóelengedés

0

Adókedvezmények

0

Összesen

0

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

5 135 725

Közgyógyellátás

0

Köztemetés

89 000

Települési támogatás

5 046 725

Ebből:

Születéshez nyújtott támogatás

300 000

Temetéshez nyújtott támogatás

180 000

Lakhatáshoz nyújtott támogatás

735 000

Géderlak Községi Önkormányzat 2021. év

A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, melyet nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet

Sorszám

Szolgáltatás

Támogatás címzettje

Támogatás

Beszámoltatás módja

0

0

0

összege

formája

0

0

0

10. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

Több éves kihatással járó feladatai

2022 év

2023 év

2024 év

Adósság szolgálat

0

0

0

Működési jellegű kiadások

0

0

0

Fejlesztési jellegű kiadások

151793212

0

0

Összesen

151793212

0

0

12. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

Vagyonmérleg

Előző időszak

Tárgyi időszak

2020

2021

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

3 850 000

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3 850 000

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

702 080 544

760 934 702

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 527 235

10 941 176

A/II/4 Beruházások, felújítások

25 588 733

10 783 768

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

737 196 512

782 659 646

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

700 000

700 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

700 000

700 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

700 000

700 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

616 528 224

618 635 218

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

616 528 224

618 635 218

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

616 528 224

618 635 218

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 358 274 736

1 401 994 864

C/II/1 Forintpénztár

107 435

76 125

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

107 435

76 125

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

106 976 972

99 120 743

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

26 589 667

90 725 000

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

133 566 639

189 845 743

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

133 674 074

189 921 868

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

42 750

0

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 095 333

580 889

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

288 871

22 793

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

636 416

244 846

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

170 046

313 250

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

537 604

314 103

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

295 277

78 897

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

108 001

108 001

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

67 121

67 121

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

67 204

60 083

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1

1

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 675 687

894 992

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

6 961 267

7 001 297

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 961 267

7 001 297

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

6 961 267

7 001 297

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

600

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

600

D/III/4 Forgótőke elszámolása

40 000

40 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

40 000

40 600

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

8 676 954

7 936 889

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

331 775

106 347

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

331 775

106 347

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

8 530 798

0

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

8 530 798

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

8 862 573

106 347

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1509488337

1599959968

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

655 382 505

655 382 505

G/II Nemzeti vagyon változásai

73 997 641

96 514 074

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

43 602 045

43 602 045

G/IV Felhalmozott eredmény

591 451 876

610 587 022

G/VI Mérleg szerinti eredmény

19 135 146

-45 778 036

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 383 569 213

1 360 307 610

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

100 398

252 539

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

67 180

67 180

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

167 578

319 719

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

13 056 717

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 922 924

3 860 915

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 922 924

3 860 915

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

16 979 641

3 860 915

H/III/1 Kapott előlegek

1 999 203

3 774 155

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

26 000

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

128 232

0

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

976 328

976 328

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 103 763

4 776 483

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

20 250 982

8 957 117

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 095 995

5 941 339

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

100 572 147

224 753 902

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

105 668 142

230 695 241

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1509488337

1599959968

13. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat

Gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása

Sorszám:

Gazdálkodó szervezet megnevezése:

Részesedések állománya:

Kötelezettségek állománya:

2020. év záró

2021. év záró

2020. év záró

2021. év záró

1.

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

700 000 Ft

700 000 Ft

1 192 701 Ft

1 192 701 Ft

Összesen:

700 000 Ft

700 000 Ft

0 Ft

0 Ft

14. melléklet

Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek Géderlak Községi önkormányzat 2021. év

Pályázati
kód

Pályázat címe

Támogatás megnevezése

Támogatás
összege

Saját forrás

Teljesítés
költsége

Megvalósítás üteme

Véghatáridő

TOP

TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00056

Géderlak csapadékvíz
elvezés I. ütem

95000000

0

95000000

2021-2022

2022.12.31

TOP

TOP-3.1.1-16-BK1-2020-00024

Géderlak csapadékvíz
elvezés II. ütem

35000000

0

35000000

2020-2022

2022.12.31

Európai Uniós támogatásból megvalósuló
projektekhez támogatás
nyújtása

Pályázati
kód

Pályázat címe

Támogatás megnevezése

Hozzájárulás összege

Teljesítés költsége

Támogatás címzettje

0

0

0