Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (XI.29..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületélnek 12/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 29- 2020. 12. 30

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületélnek

12/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete


a helyi szociális ellátásokról


szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1), 132. § (4) g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000 Ft-ot.”


2. §


A Rendelet 6. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„ (5) Jövedelemhatárra való tekintet nélkül, legalább 3 éve a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Kéleshalom községben élő lakos 100.000 Ft támogatásban részesül első lakóingatlana megvásárlása esetén. A kérelmet a 2014. január 1. 2015.január1 napja után vásárolt lakóingatlanra és csak egy alkalommal lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a lakóingatlan hivatalos adásvételi szerződésének másolatát.”


3. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László

polgármester


jegyző


p.h.


A rendelet kihirdetve: 2016. XI. 29.


Pápay Lászlójegyző