Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016 (XI.29..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

Hatályos: 2016. 12. 01- 2017. 04. 29

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelete


a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja

 1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) a szociális tűzifa támogatás rászorultsági alapon történő jogosultság feltételeinek, igénylésének és odaítélésének szabályainak megállapítása.


Természetbeni támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok

2. §


(1) Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a rendelkezésre álló keret mértékéig, a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, legfeljebb 2 m3 szociális tűzifa támogatásban részesíti.

(2) A kérelemben feltüntetett adatok valódiságának és a jogosultság feltételeinek ellenőrzése céljából környezettanulmány készíthető a kérelmező életkörülményeiről, háztartásáról.


3. §


(1) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

vagyok jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon felül tűzifa támogatást igényelhet az, akinek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 80.000 Ft-ot.

(3)  Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától.

(4) A támogatás megállapítása iránti eljárás 1. melléklet szerinti kérelemre indul.

(5) Az átvevő a tűzifa átvételéről a 2. melléklet szerinti átvételi elismervényt köteles aláírni.

(6) Nem állapítható meg támogatás annak a kérelmezőnek, aki(nek)

a) lakatlan az ingatlana,

b) fával nem fűthető az ingatlana,

c) erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
4. §


Az önkormányzat a tűzifáért, és annak házhozszállításáért a támogatottól térítést nem igényel. 


5. §


(1) A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2016. december 30-ig lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

(2) A képviselő-testület a kérelmeket 2017. január 30-ig bírálja el.

(3) A szociális célú tűzifa 2017. február 15-ig vehető át.

(4) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló famennyiség e célú felhasználásáig van lehetőség.


Záró rendelkezések 

6. §


 Ez a rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba.
p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László

polgármester


jegyző


Záradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve: 2016. XI. 29.


Pápay Lászlójegyző

Mellékletek