Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (VI.30..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. ( VI. 30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 30- 2016. 12. 30

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016. ( VI. 30.) önkormányzati rendelete


a 2016. évi költségvetési előirányzatokról


szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kéleshalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe az alábbiak szerint módosul:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 128 729 169 Ft

b) Kiadás: 128 729 169 Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

a) tárgyévi költségvetési kiadások

121 242 807

7 486 362

128 729 169

b) tárgyévi költségvetési bevételek

101 330 308

1 690 861

103 021 169

c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege

19 912 499

5 795 501

25 708 000

d) finanszírozási műveletek bevétele (költségvetési maradvány)

19 912 499

5 795 501

25 708 000

e) finanszírozási műveletek kiadásai

1 387 225

0

1 387 225

f) 2016. évi bevételi főösszeg

121 242 807

7 486 362

128 729 169

g) 2016. évi kiadási főösszeg

121 242 807

7 486 362

128 729 169(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban e rendelet 1.; 1/a; melléklete tartalmazza.


2. §


A Rendelet 5. § (1) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként a rendelet 2/c. melléklete tartalmazza.3. §


A Rendelet 6. § (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület a 3/a. mellékleteként hagyja jóvá.

 (2) A működési kiadások előirányzat: 119 855 582 Ft.

 1.       személyi jellegű juttatások:                                                                                  47 040 741 Ft
 2. munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:                                9 043 570 Ft
 3. dologi kiadások:                                                                                                   32 006 589 Ft
 4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                 4 801 000 Ft
 5. egyéb működési kiadások:                                                                                   26 963 682 Ft

            ea) működési célú támogatások államháztartáson belülre:                                    4 015 516 Ft

eb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre:                                      956 000 Ft

ec) működési célú tartalék:                                                                                  21 247 616 Ft

ed) elvonások, befizetések                                                                                        744 550 Ft   

(3) Felhalmozási kiadások előirányzat:  7 486 362 Ft.

 1. beruházási kiadások:                                                                                              6 135 636 Ft
 2. felújitási kiadás:                                                                                                     1 350 726 Ft
 1. Finanszírozási kiadások:                                                                                        1 387 225 Ft
 1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                    1 387 225 Ft

(5) Az Önkormányzat 2016. évi támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadásait a rendelet 3/b. melléklete szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait e rendelet 3/c. melléklete tartalmazza.”


4. §


A Rendelet 7. § (1), (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul::


„(1) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak összege: 7 486 362 Ft.

 1. A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, címenként e rendelet 4/a. melléklete szerint állapítja meg.
 2. A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e rendelet 4/b. melléklete szerint hagyja jóvá.”


5. §


A Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) Az Önkormányzat 2016. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

 1. általános tartalék:  10 000 000 Ft
 2. céltartalék:            11 247 616 Ft

 (2) A tartalékok részletes kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.”


6. §


A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:


„Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.”


7. §


A Rendelet 12. §-a az alábbiak szerint módosul:


„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. melléklet szerint fogadja el.”


8. §


A Rendelet 14. §-a (1) és (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:


(1) Az Önkormányzat a 2016. költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét a 2016. év tervadataival, a 2015. év várható tényadataival, és a 2014. év tényadataival a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


Záró rendelkezések

9. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László

polgármester


jegyző

Záradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve: 2016. június 30.


Pápay Lászlójegyző

Mellékletek