Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.26..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületélnek 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 26- 2020. 12. 30

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületélnek

1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete


a helyi szociális ellátásokról

szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1), 132. § (4) g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-a az alábbiak szerint módosul:


„(10) A lakhatáshoz kapcsolódó költségek enyhítésére a képviselő-testület február hónapban természetbeni tűzifatámogatást biztosít annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem 80.000 Ft - 100.000 Ft között van.

(11) A (10) bekezdésben foglalt támogatási kérelem beadási határideje február 17., melynek elmulasztása jogvesztő.”


2. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László

polgármester


jegyző


p.h.


A rendelet kihirdetve: 2017. I. 26.


Pápay Lászlójegyző

Mellékletek