Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (X.31..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

Hatályos: 2017. 11. 01- 2018. 04. 29

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete


a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról


Kéleshalom Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja

 1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzatának a szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő támogatásból vásárolt tűzifa szociális rászorultsági alapon történő jogosultság feltételeinek, igénylésének és odaítélésének szabályainak megállapítása.


Természetbeni támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok

2. §


(1) A képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig, a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, legfeljebb 2 m3 szociális tűzifa támogatásban részesíti.

(2) A kérelemben feltüntetett adatok valódiságának és a jogosultság feltételeinek ellenőrzése céljából környezettanulmány készíthető a kérelmező életkörülményeiről, háztartásáról.


3. §


(1) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

jogosult.

(2)  Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától.

(3) A támogatás megállapítása iránti eljárás 1. melléklet szerinti kérelemre indul.

(4) Az átvevő a tűzifa átvételéről a 2. melléklet szerinti átvételi elismervényt köteles aláírni.

(5) Nem állapítható meg támogatás annak a kérelmezőnek, aki(nek)

a) lakatlan az ingatlana,

b) fával nem fűthető az ingatlana,

c) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

4. §


A önkormányzat a tűzifáért, és annak házhozszállításáért a támogatottól térítést nem igényel. 


5. §


(1) A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2017. november 29-ig lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

(2) A szociális célú tűzifa 2018. január 15-ig vehető át.

(3) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló famennyiség e célú felhasználásáig van lehetőség.


Záró rendelkezések 

 6. §


 Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László

polgármester


jegyző

Záradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve: 2017. X. 31.


Pápay Lászlójegyző

Mellékletek