Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (II.27..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületélnek 4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 01- 2019. 12. 30

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületélnek

4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete


a helyi szociális ellátásokról


szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1), 25. § (3) b), 32. § (3), 45. § (1), 132. § (4) g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületélnek a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) Rendkívüli települési támogatás azon rászorulók részére állapítható meg, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 100.000 Ft-ot.


2. §


A Rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(4) A rendkívüli települési támogatás egyszeri legkisebb összege 1.000 Ft, maximum összege 50.000 Ft.”


3. §


A Rendelet 7. § (3), (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

(4) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem kevesebb, mint 50.000 Ft : 10.000 Ft,

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 50.000 Ft-ot, de a nem haladja meg a 100.000 Ft-ot: 5.000 Ft.
4. §


A rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.
p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László

polgármester


jegyző


p.h.


A rendelet kihirdetve: 2017.II.27.


Pápay Lászlójegyző

Mellékletek