Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.31..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete a Kéleshalom Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a Kéleshalom Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Kéleshalom Községi Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat), a felügyelete alá tartozó szakfeladataira terjed ki.


A költségvetés címrendje

2. §

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Kéleshalom Községi Önkormányzat - ezen költségvetési szerven belül végrehajtott szakfeladati gazdálkodás.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

3. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés főösszeg bevételi oldalának, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalának teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Bevétel: 125 541 144Ft

b) Kiadás: 96 029 417Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:


Működési célú

Ft

Felhalmozási célú

Ft

Összesen

Ft

a)      tárgyévi költségvetési kiadások

83 800 785

10841407

94 642 192

b)      tárgyévi költségvetési bevételek

87 363 304

11150897

98 514 201

c)      tárgyévi finanszírozási bevételek

27 026 943


27 026 943

 ca) előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 708 000


25 708 000

       cb) rövidlejáratú hitelfelvétel0

       cc) államháztartáson belüli megelőlegezés

1 318 943


1 318 943

d)     tárgyévi finanszírozási kiadások

1 387 225


1 387 225

       da) rövidlejáratú hitel törlesztése0

e)      2015. évi bevételi főösszeg

87 363 304

11 150 897

98 514 201

f)       2015. évi kiadási főösszeg

83 800 785

10 841 407

94 642 192


(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1.és 1/a melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei

4. §


(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi közhatalmi bevételének összege: 7 458 324 Ft, melynek részletezését 2/a. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatot megillető feladatfinanszírozás jogcímen kapott állami támogatások, kötött felhasználású támogatások előirányzatait jogcímenként a 2/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként a 2/b. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2016. évben a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatással, ezen belül az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételével nem rendelkezik.


Az Önkormányzat működési kiadásai

5. §


(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Működési kiadások teljesítése összesen:  83 800 785 Ft.


 1. személyi jellegű juttatások:                                                           

43 850 518 Ft

 1. munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:   

  8 024 181 Ft

 1. dologi kiadások:  

  21 644 166 Ft

 1. ellátottak pénzbeli juttatásai: 

    4 980 997 Ft

 1. egyéb működési kiadások

  5 300 000 Ft

ea) működési célú támogatások államháztartáson belülre

    3 549 837 Ft

eb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre

   1 006 536 Ft

ec) elvonások, befizetések

      744 550 Ft

   ed) működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre

                 0 Ft

(3) Felhalmozási kiadások teljesítése összesen

10 841 407 Ft

a) beruházások

    7 482 783 Ft

b) felújítások

    3 358 624 Ft

(3) Az Önkormányzat 2016. évi támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadásait a 3 számú melléklete szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 1. melléklete tartalmazza.


Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

6. §


(1) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásainak összege: 10 841 407,- Ft.

 1. A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, címenként a 4 melléklet szerint állapítja meg.
 2. A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat címenként a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)

 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési fejlesztései céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.Az Önkormányzat közgazdasági mérlege

7. §


Az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen, feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.


Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mértéke

8. §


 1. Az Önkormányzat 2016. évben hosszúlejáratú hitel- kötvénytörlesztéssel nem rendelkezik.
 2. Az Önkormányzat 2016. évben az alábbi tartós részesedésekkel rendelkezik, melynek részletes kimutatását a 9. melléklet tartalmazza. :
 1. Halasvíz Kft törzstőke: 100 000 Ft
 2. Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Kft törzstőke: 100 000 Ft


Közvetett támogatások

9. §


A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §


A 2017. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni a 6. melléklet szerint.


11. §


Az Önkormányzat a 2016. évi vagyonkimutatását a 7, 7a. melléklet szerint állapítja meg.


12.§


Az Önkormányzat a 2016. évi mérlegét a 8. melléklet szerint állapítja meg.


13.§


Az Önkormányzat a 2016. évi eredménykimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések

14. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László

polgármester


jegyző


Záradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve: 2017.V.31.


Pápay Lászlójegyző

Mellékletek