Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.31..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (VI. 31.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2017. 12. 30

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017. (VI. 31.) önkormányzati rendelete


a 2017. évi költségvetési előirányzatokról


szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetési előirányzatokról szóló 1/2017. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 118 929 023,- Ft

b) Kiadás:  118 929 023,- Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen

a) tárgyévi költségvetési kiadások

112 472 630

5 137 450

117 610 080

b) tárgyévi költségvetési bevételek

  89 417 296

0

  89 417 296

c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege

  24 374 277

5 137 450

  29 511 727

d) finanszírozási műveletek bevétele (költségvetési maradvány)

  24 374 277

5 137 450

  29 511 727

e) finanszírozási műveletek kiadásai

    1 318 943

0

    1 318 943

f) 2017. évi bevételi főösszeg

113 791 573

5 137 450

118 929 023

g) 2017. évi kiadási főösszeg

113 791 573

5 137 450

118 929 023(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban e rendelet 1.; 1/a; melléklete tartalmazza.


2. §


A Rendelet 5. § (1), és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként a rendelet 2/c. melléklete tartalmazza.


3. §


A Rendelet 6. § (1) - (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület a 3/a. mellékleteként hagyja jóvá.

(2) A működési kiadások előirányzat: 112 472 630 Ft.

 1.       személyi jellegű juttatások:                                                                                  48 484 907 Ft
 2. munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:                                8 850 645 Ft
 3. dologi kiadások:                                                                                                   26 361 777 Ft
 4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                 2 000 000 Ft
 5. egyéb működési kiadások:                                                                                   26 589 405 Ft

            ea) működési célú támogatások államháztartáson belülre:                                    6 984 378 Ft

eb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre:                                   1 563 269 Ft

ec) működési célú tartalék:                                                                                  17 658 234 Ft

ed) elvonások, befizetések                                                                                        569 420 Ft       

(3) Felhalmozási kiadások előirányzat:  5 137 450 Ft.

 1. beruházási kiadások:                                                                                              5 137 450 Ft
 2. felújitási kiadás:                                                                                                                   0 Ft
 1. Finanszírozási kiadások:                    1 318 943 Ft
 1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                           1 318 943Ft

(5) Az Önkormányzat 2017. évi támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadásait a rendelet 3/b. melléklete szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait e rendelet 3/c. melléklete tartalmazza.”


4. §


A Rendelet 7. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak összege: 5 637 450 Ft.

 1. A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, címenként e rendelet 4/a. melléklete szerint állapítja meg.
 2. A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e rendelet 4/b. melléklete szerint hagyja jóvá. ”

5. §


A Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az Önkormányzat 2017. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

 1. általános tartalék:  17 658 234 Ft
 2. céltartalék:                             0 Ft

 (2) A tartalékok részletes kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.”


6. §


A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.”7. §


A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. melléklet szerint fogadja el.”


8. §


A Rendelet 14. §-a (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) Az Önkormányzat a 2017. költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét a 2017. év tervadataival, a 2016. év várható tényadataival, és a 2015. év tényadataival a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.”Záró rendelkezések

9. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László

polgármester


jegyzőZáradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve: 2017.V.31.


Pápay Lászlójegyző

Mellékletek