Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (IX.28..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 28- 2017. 12. 30

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete


a 2017. évi költségvetési előirányzatokról


szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kéleshalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetési előirányzatokról szóló 1/2017. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bevétel: 162.373.996,- Ft

b) Kiadás:  162.373.996,- Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:Működési célú

Felhalmozási   célú

Összesen

a) tárgyévi költségvetési kiadások

111.095.948

49.959.105

161.055.053

b) tárgyévi költségvetési bevételek

  86.774.271

75.599725

132.862.269

c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege  28.192.784

d) finanszírozási műveletek bevétele (költségvetési maradvány)


29.511.727

  29.511.727

e) finanszírozási műveletek kiadásai

    1.318.943


    1.318.943

f) 2017. évi bevételi főösszeg

86.774.271

75.599.725

162.373.996

g) 2017. évi kiadási főösszeg

112.414.891

49.959.105

162.373.996(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban e rendelet 1.; 1/a; melléklete tartalmazza.


2. §


A Rendelet 5. § (1), és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként a rendelet 2/c. melléklete tartalmazza.


3. §


A Rendelet 6. § (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület a 3/a. mellékleteként hagyja jóvá.

 (2) A működési kiadások előirányzat: 112 472 630 Ft.

 1.       személyi jellegű juttatások:                                                                            50 745 959 Ft
 2. munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:                                9 730 108 Ft
 3. dologi kiadások:                                                                                                   33 198 911 Ft
 4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                 4 000 000 Ft
 5. egyéb működési kiadások:                                                                                   13 420 970 Ft

            ea) működési célú támogatások államháztartáson belülre:                                    6 984 378 Ft

eb) működési célú támogatások államháztartáson kívülre:                                                 1 583 269 Ft

ec) működési célú tartalék:                                                                                                 4 283 903 Ft

ed) elvonások, befizetések                                                                                                   569 420 Ft       

(3) Felhalmozási kiadások előirányzat: 49 959 105 Ft.

 1. beruházási kiadások:                                                                                            49 959 105 Ft
 2. felújitási kiadás:                                                                                                                   0 Ft
 1. Finanszírozási kiadások:                                                                                     1 318 943 Ft
 1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                           1 318 943Ft

(5) Az Önkormányzat 2017. évi támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadásait a rendelet 3/b. melléklete szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2017. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait e rendelet 3/c. melléklete tartalmazza.”


4. §


A Rendelet 7. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásainak összege: 49.959.105 Ft.

 1. A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, címenként e rendelet 4/a. melléklete szerint állapítja meg.
 2. A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e rendelet 4/b. melléklete szerint hagyja jóvá.”

5. §


A Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2017. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

 1. általános tartalék:  4.283.903 Ft
 2. céltartalék:                             0 Ft

 (2) A tartalékok részletes kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.”


6. §


A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.”
7. §


A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. melléklet szerint fogadja el.”


8. §


A Rendelet 14. §-a (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) Az Önkormányzat a 2017. költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 11. melléklet szerint állapítja meg.


Záró rendelkezések

9. §


Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


10. §


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.


p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László

polgármester


jegyző

Záradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve: 2017.IX. 28.


Pápay Lászlójegyző


Mellékletek