Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.15..) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete Kéleshalom Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 15- 2018. 12. 30

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete


Kéleshalom Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


Kéleshalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Kéleshalom Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, hatékony és gazdaságos gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok: azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembe vételével -: azok felhasználásának jogosultságát jelentik.


2. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre terjed ki.


A költségvetés címrendje

3. §


(1) Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Kéleshalom Községi Önkormányzat, ezen költségvetési szerven belül végrehajtott kormányfunkciók szerinti gazdálkodás

(2) A címrendet a Rendelet 13. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, költségvetési egyenleg

4. §

 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérleg fő összegének bevételi oldalát, illetve a tárgy évi költségvetési kiadási oldalát – finanszírozási műveletekkel együtt - az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) Bevétel: 65.191.975 Ft

b.) Kiadás:  65.191.975 Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezése:Működési célú

a) tárgyévi költségvetési kiadások

65.191.975

b) tárgyévi költségvetési bevételek

65.191.975

c) tárgyévi költségvetési hiány egyenlege

0

d) finanszírozási műveletek bevétele (költségvetési maradvány)

0

e) finanszírozási műveletek kiadásai

0

f) 2017. évi bevételi fő összeg

65.191.975

g) 2017. évi kiadási fő összeg

65.191.975
(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, valamint kötelező, önként vállalt, és állami feladatok bontásban e rendelet 1.; 1/a; melléklete tartalmazza.


Az Önkormányzat bevételei

5. §


(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi közhatalmi bevételének összege: 11.585.000 Ft, melynek részletezését r rendelet 2/a. melléklete tartalmazza.

 (3) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási bevételeit jogcímenként a rendelet 2/c. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2018. évben a központi költségvetésből származó Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételével nem rendelkezik.


Az Önkormányzat működési kiadásai

6. §


(1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület e rendelet 3/a. mellékleteként hagyja jóvá.

A működési kiadások előirányzat: 65 191 975 Ft.


a)

 személyi jellegű juttatások:   

22.830.964 Ft

b)

munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:

3.995.948 Ft

c)

dologi kiadások:   

12.308.351 Ft

d)

ellátottak pénzbeli juttatásai:   

2.622.180 Ft

e)

egyéb működési kiadások:    

10.579.828 Ft

ea)

működési célú támogatások államháztartáson belülre:

6.880.050 Ft

eb)

működési célú támogatások államháztartáson kívülre:

978.000 Ft

ec)

működési célú tartalék: 

2.721.778 Ft(2) Az Önkormányzat 2018. évi támogatások, támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadásait a rendelet 3/b. melléklete szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatait e rendelet 3/c. melléklete tartalmazza.


Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

7. §


 1. A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, címenként e rendelet 4/a. melléklete szerint állapítja meg.
 2. A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e rendelet 4/b. melléklete szerint hagyja jóvá.
 3. Az Önkormányzat 2018. évben a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatással, ezen belül az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásaival nem rendelkezik, ilyen projektekhez önerőt nem biztosít.
 4. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési fejlesztései céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.Az Önkormányzat tartaléka

8. §


(1) Az Önkormányzat 2018. évi általános és céltartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

 1. általános tartalék: 2.721.778 Ft

 (2) A tartalékok részletes kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.


Az Önkormányzat közgazdasági mérlege

9. §


Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, kötelező és önként vállalt feladatonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás mértéke

10. §


(1) Az Önkormányzat 2018. évben hitel- kötvénytörlesztéssel nem rendelkezik.

(2) Az Önkormányzat 2018. évben kötvényekkel, értékpapírokkal, tartós- és rövidtávú megtakarításokkal nem rendelkezik.

 1. Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza.


Közvetett támogatások

11. §


A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel a Rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.


Előirányzat felhasználási ütemterv

12. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 9. melléklet szerint fogadja el.


Költségvetési létszámkeret

13. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett összesített létszámkeretét a 2018. évben 36 főben határozza meg, melyből közfoglalkoztatotti létszám 29 fő.

(2) Az engedélyezett létszámkeretet e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


14. §


(1) Az Önkormányzat a 2018. költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a 11. melléklet szerint állapítja meg.
Cafeteria juttatások mértéke

15. §


 (1) Az Önkormányzat által közszolgálati jogviszonyban állók 2018. évi cafeteria bruttó keretét az alábbiak szerint állapítja meg:

 1. polgármester:          évi bruttó 200 000 Ft
 2. közalkalmazott:      évi bruttó  200 000 Ft


A 2018. évi költségvetés végrehajtási szabályai

16. §


(1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok között saját hatáskörben, előirányzat módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

A saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról a Képviselő-testületet a tárgyévi költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról a polgármester határozatban rendelkezik

(3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(4) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület szükség szerint legalább négy alkalommal:

 1. a második negyedévben 2018. 06. 30.-ig
 2. a harmadik negyedévben 2018. 09.15.-ig
 3. a negyedik negyedévben a III. negyedéves beszámolóval együtt 2018. 11.30.-ig
 4. legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig - 12. 31.-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.  

(5) Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintően – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását az SZMSZ-ben rögzített rendkívüli testületi ülés összehívási szabálya szerint.

(6) Az Önkormányzat általános és céltartalék feletti rendelkezés, illetve átcsoportosítási joga a Képviselő-testület hatásköre.

(7) Az Önkormányzati önerőt igénylő pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület határozatban meghozott előzetes engedélye szükséges. 

(8) A 2018. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – csak előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely nem veszélyezteti majd a rendeltetésszerű működtetést, az Önkormányzat kötelező feladatellátását.

(9) A polgármester az állampolgárok élet – és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg a következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(10)  Az ÁHT 71. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetés éves eredeti előirányzatának 10%-át elérő, vagy 10 MFt-ot elérő, 30 napon túli tartozásállományról – amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani - a polgármester köteles haladéktalanul a Képviselő-testületet tájékoztatni, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozni. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon köteles közzétenni.

(11) Az Önkormányzat finanszírozási célú műveletei tekintetében bármely működési- vagy felhalmozási hitelügylettel kapcsolatos döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre

(12) Az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak a Képviselő-testület hozzájárulásával az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott módon és esetekben lehet.

(13) Az Önkormányzat tekintetében a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió Ft-ot meghaladja.

(14) Kéleshalom Község Önkormányzatának költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. A 2017. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő szabad maradványt az Önkormányzat 2018. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére kell fordítani.

(15) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

(16) Az Áht. 85. §.-ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) elszámolási kötelezettséggel kiadott előlegek a munkavállaló részére kizárólag az alábbi jogcímeken:

 1. az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés rovatán elszámolandó kiadások

ab) az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások rovatán elszámolandó kiadások

ac) az egységes rovatrend K341 Kiküldetések kiadásai rovatán elszámolandó kiadások

ad) az a) – c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások

b) A meghatározott kiadások számlánként nem érhetik el az 100.000 Ft értéket

c) Eseti hóközi bérkifizetés, abban az esetben, ha a bankszámlára történő utalás bármely okból nem lehetséges.

17. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, a képviselő-testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.


Záró rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.p.h.


Szvétek Lajos Róbert


Pápay László Imre

polgármester


jegyző

Záradék:

p.h.


A rendelet kihirdetve: 2018.II.15.


Pápay László Imrejegyző

Mellékletek