Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

Hatályos: 2022. 11. 23

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

2022.11.23.

Kéleshalom Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § Kéleshalom Községi Önkormányzatának a szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő támogatásból vásárolt tűzifa szociális rászorultsági alapon történő jogosultság feltételeinek, igénylésének és odaítélésének szabályainak megállapítása.

Természetbeni támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok

2. § (1) A képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig, a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, legfeljebb 2 m3 szociális tűzifa támogatásban részesíti.

(2) A kérelemben feltüntetett adatok valódiságának és a jogosultság feltételeinek ellenőrzése céljából környezettanulmány készíthető a kérelmező életkörülményeiről, háztartásáról.

3. § (1) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon felül tűzifa támogatást igényelhet az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

(3) Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától.

(4) A támogatás megállapítása iránti eljárás 1. melléklet szerinti kérelemre indul.

(5) Az átvevő a tűzifa átvételéről a 2. melléklet szerinti átvételi elismervényt köteles aláírni.

(6) Nem állapítható meg támogatás annak a kérelmezőnek, aki(nek)

a) lakatlan az ingatlana,
b) fával nem fűthető az ingatlana,
c) erődgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

4. § Az önkormányzat a tűzifáért, és annak házhozszállításáért a támogatottól térítést nem igényel.

5. § (1) A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2022. december 9-ig lehet benyújtani.

(2) A határidő jogvesztő.

(3) A szociális célú tűzifa 2023. február 15-ig vehető át.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

A kérelem benyújtható: 2022. december 9-ig.

KÉRELEM

Név: ……………………………………Születési név:………………………………………
Szül. hely és idő: ………………………………………………………………………..
An:……………………………………………TAJ:………………………………………...
6444 Kéleshalom, ……………………………………..szám alatti lakos kérem, hogy részemre
Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról szóló 10/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
Havi jövedelem:________________________________________
TAJ szám: - -
Kérelmezővel azonos lak lakcímen élők adatai:
Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától!
(1) A képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig, a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, legfeljebb 2 m 3 szociális tűzifa támogatásban részesíti.
(2) A kérelemben feltüntetett adatok valódiságának és a jogosultság feltételeinek ellenőrzése céljából környezettanulmány készíthető a kérelmező életkörülményeiről, háztartásáról.

Név
TAJ szám

Rokoni
kapcsolat

Szül. hely + idő
(év,hó,nap)

Munkahely,
iskola, óvoda

Havi nettó jövedelem

Bejelentett lakóhely

Tartózkodási hely

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert: (aláhúzandó)

a) aktív korúak ellátásában részesülök: (határozatszám: …………………………..) igen/nem

b) időskorúak járadékában részesülök: (határozatszám: …………………………..) igen/nem

c) települési támogatásban részesülök: (határozatszám: …………………………..) igen/nem

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek:

(határozatszám: ………………………......) igen/nem

f) családomban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

Kijelentem, hogy (aláhúzandó)

a) lakott az ingatlanom, igen/ nem

b) fával is fűthető az ingatlanom, igen/nem

c) erődgazdálkodó, erdőtulajdonos vagyok

és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végeztem: igen/nem

1. Bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),

b) településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúzni, ha lakóhelyeként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület megjelölése) szerepel; ebben az esetben az „I. Személyi adatok” pont 1. alpontjában a „Tartózkodási hely” rovatban azt a címet kell feltüntetni, ahol bejelentés nélkül, életvitelszerűen tartózkodik],

c) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti.

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4. Kijelentem, hogy kérelmemnek helyt adó határozat esetén döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv-ben előírtaknak, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.
Nyilatkozom, hogy a 2004. évi CXL. törvény 29. §. (9) bekezdése szerinti értesítést nem kérem.
Kéleshalom, 2022………………………..

………………………………………………….

kérelmező aláírása

Kérelemhez mellékelni kell:
a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyairól szóló igazolások az alábbiak szerint:
a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjösszesítő, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, ellátást folyósító szerv által kiállított igazolás, tartásdíj esetén bírósági ítélet, vagy gyámhivatali határozat
jövedelemmel nem rendelkező személy esetében szükséges az állami foglalkoztatási szerv (továbbiakban: munkaügyi kirendeltség) által az együttműködés tényéről, vagy annak hiányáról kiállított hatósági bizonyítvány
alkalmi vagy idénymunkából származó jövedelem esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett munkából származó jövedelem igazolása

2. melléklet a 10/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Név:……………………………………………………………………………………………
6444 Kéleshalom, …..……..………………………………………. szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Rém Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról szóló 10/2022.(XI.22.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ………….. m3 mennyiségű keménylombos tűzifát átvettem.
Átvétel ideje: …………………………………
……………………………………….. …………………………………………
átadó átvevő