Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 05. 31

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.24.

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Kéleshalom Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület).

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési címrendjét a 2023. évre a következők szerint határozza meg:

a) cím száma: 1.

b) feladatellátás gazdasági, szociális feladatok, közművelődés, étkeztetés, közfoglalkoztatás

c) neve: Önkormányzat

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is - 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 109.423.420 forintban

b) kiadási főösszegét: 109.423.420 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés részletezése:

a) működési célú bevételek: 63.293.174 Ft

b) működési célú kiadások: 87.595.761 Ft

c) működési hiány: 24.302.587 Ft

d) felhalmozási célú bevételek: 0 Ft

e) Felhalmozási célú kiadások: 20.000.000 Ft

f) Felhalmozási hiány: 20.000.000 Ft

g) Költségvetési hiány összesen: 44.302.587 Ft

h) Költségvetési hiány összesen: 44.302.587 Ft

(3) A működési és felhalmozási hiány finanszírozásáról az önkormányzat az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával gondoskodik, melynek összegét

a) működési célra: 24.302.587 Ft

b) felhalmozási célra: 20.000.000 Ft

összegben állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetési mérlegét, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet 1., 14. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, és feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervenként az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület:

a) Működési kiadások összesen: 76.003.426 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen: 20.000.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások összesen: 1.827.659 Ft

d) Pénzforgalom nélküli kiadások: 11.592.335 Ft

e) Költségvetési KIADÁSOK összesen: 109.423.420 Ft

f) Működési bevételek összesen: 63.293.174 Ft

g) Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft

h) Előző évek költségvetési maradvány: 46.130.246 Ft

i) Költségvetési BEVÉTELEK összesen: 109.423.420 Ft

(2) Az (1) bekezdés részletezését e Rendelet 3. melléklet és az 5. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, valamint feladattípusok szerinti bontásban e Rendelet 3., 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatot megillető 2023. évi működési és feladatalapú állami támogatások előirányzatait jogcímenként e Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit jogcímenként e Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit jogcímenként e Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2023. évben a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatással, ezen belül az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételével nem rendelkezik.

6. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint feladattípusok szerinti bontásban a Képviselő-testület e Rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi egyéb működési célú kiadásait jogcímenként e Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait jogcímenként e Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait e Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak összege e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadásokat feladatonként, címenként e Rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési fejlesztései céljainak megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

8. § Az Önkormányzat 2023. évi általános tartalékát – mely az év közben váratlanul felmerülő kiadások fedezetéül szolgál - e Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

9. § (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladata a VP6-7.2.1.4-17 Tanya pályázat, TOP –Plusz Művelődési Ház, Magyar Falu Program- Kommunális eszközök beszerzése 2022.

(2) Az Önkormányzat 2023. évben hitel- kötvénytörlesztéssel, készfizető kezességvállalással nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat 2023. évben részvényekkel, kötvényekkel, értékpapírokkal, tartós- és rövidtávú megtakarításokkal nem rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát jelen Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege szerinti részletezettséggel e Rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) e Rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.

12. § (1) A jóváhagyott kiadások és a megállapított bevételek különbözeteként az Önkormányzat 2023. évi belső forrásból finanszírozott forráshiányát e Rendelet 1. melléklete szerint fogadja el.

(2) A forráshiány belső finanszírozására a 2022. évi költségvetési maradvány nyújt fedezetet a 3. § (3) bekezdésben részletezettek szerint.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdésben foglalt forráshiány csökkentésére tegye meg az alábbi szükséges intézkedéseket:

a) a feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni,

b) biztosítani kell az önkormányzati követelések haladéktalan beszedését,

c) szem előtt kell tartani az önkormányzat zavartalan működésének megteremtését, az ellátandó kötelező feladatok elsődlegességét.

13. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi engedélyezett összesített létszámkeretét e Rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(2) Prémium jogcímen teljesítményösztönző jutalom, valamint a személyi ösztönzés céljából történő jutalom kifizetését a Képviselő-testület engedélyezi.

(3) Az Önkormányzatnál munkaviszonyban állók 2023. évi béren kívüli (cafeteria) juttatásainak mértékét Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 61. § (4) bekezdését figyelembe véve e Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

14. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzatnak a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási – számviteli szabályok maradéktalan betartására, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.

(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(5) A 2022. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – csak előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely nem veszélyezteti majd a rendeltetésszerű működtetést, az Önkormányzat kötelező feladatellátását.

(6) Az Önkormányzati önerőt igénylő pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület határozatban meghozott előzetes engedélye szükséges.

(7) A polgármester az állampolgárok élet – és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg a következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(8) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(9) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(10) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv követeléseiről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(11) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatott egyesületek, non-profit szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és célnak megfelelően történő felhasználás ellenőrzésének megszervezéséről a polgármester köteles gondoskodni.

(12) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri a költségvetés éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 10 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a polgármester köteles haladéktalanul a Képviselő-testületet tájékoztatni és az önkormányzati biztos kirendelését indítványozni.

15. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a (2)–(3) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

(3) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(5) A költségvetési szervek a költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(6) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatok közötti, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosítási igényüket kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testület részére 30 napon belül tájékoztatást nyújt.

(7) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással nem teljesíthető az intézményi feladatellátás.

(8) Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzat módosítási igényüket legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek beterjeszteni.

16. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.