Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről

Hatályos: 2023. 05. 15

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről

2023.05.15.

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Kéleshalom község közigazgatási területére.

(2) Kéleshalom község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. A közterületek elnevezésének általános szabályai

2. § (1) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(2) Közterületet olyan – nem élő - természetes személyről lehet elnevezni,

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend;

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, mely miatt emléke megőrzésre méltó;

c) akinek Kéleshalom község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve öregbítéséhez.

3. § (1) Közterület elnevezése előtagként a közterület névből, utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásokból áll.

(2) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(3) A község közigazgatási területén belül több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(4) Közterületnévként szám, betű önállóan nem használható.

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

3. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

4. § (1) A közterület elnevezésének megállapítását és megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) érintett közterületen lévő ingatlanok tulajdonosai,

e) az, akinek jogos érdeke fűződik a közterület elnevezéséhez.

(2) A közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani.

(3) Az elnevezésre vonatkozó, kezdeményezésről szóló tájékoztatót - a kezdeményezés Képviselő-testület elé való benyújtása előtt - 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni, annak érdekében, hogy a lakosság minél szélesebb köre javaslatokkal élhessen az elnevezésre vonatkozóan.

(4) Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell:

a) illetékes kormányhivatal járási hivatalát,

b) a helyi rendőrkapitányságot,

c) a postai szolgáltató helyi kirendeltségét,

d) a katasztrófavédelem helyi kirendeltségét,

e) a helyi egészségügyi szolgáltatókat,

f) a község közigazgatási területén szolgáltatást végző közszolgáltatókat.

(6) A közterület elnevezésének megváltoztatására az elnevezésére irányadó szabályok megfelelően alkalmazandók.

4. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

5. § (1) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva növekedjenek. Az átmenő utcák számozása nyugat-keleti, illetve észak-déli irányú. Más támpont hiányában az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell kezdeni.

(2) A számozás irányába tekintve az utca jobb oldala páratlan, bal oldala páros számozást kap. A csak egyik oldalon beépíthető közterületek ingatlanainak házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(3) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(4) Terek esetén az óramutató járásával megegyező irányban 1-gyel kezdődően folyamatos számozást kell alkalmazni az É-i vagy azt legjobban megközelítő utca torkolattól kiindulva.

(5) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozását az a közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos megközelítése biztosított.

(6) Telekmegosztás után a megosztott ingatlan eredeti házszáma megszűnik, s a megosztással létrejött telkek (ingatlanok) a számsor növekedésének irányában az eredeti házszám latin ábécé nagybetűivel alátört számát kapják.

(7) Telekegyesítés után keletkezett ingatlan az egyesített ingatlanok legkisebb sorszámát tartja meg.

6. § (1) A házszámok megállapítására a Képviselő-testület a jegyzőt hatalmazza fel.

(2) A jegyző a címmegállapításra vonatkozó hatásköréhez kapcsolódóan, az (1) bekezdésben átruházott hatáskörében eljárva:

a) dönt a házszámok megállapításáról,

b) dönt az ingatlanok átszámozásáról,

c) kötelezi az ingatlantulajdonosokat a megállapított házszám feltüntetésére,

d) dönt a jogosulatlan házszám használat megszüntetéséről.

(3) A házszám megállapítására vagy megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megállapításához vagy megváltozásához jogos érdeke fűződik.

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az illetékes földhivatallal, valamint az ingatlannal közvetlenül határos ingatlanok tulajdonosaival is.

5. A névtáblák és házszámtáblák elhelyezésének szabályai

7. § (1) A közterületek nevét magyar nyelven, jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

(5) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő két évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

8. § (1) Az ingatlant a címnyilvántartással megegyező házszámtáblával kell ellátni.

(2) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(3) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (2) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.

9. § Ez a rendelet 2023. május 15-én lép hatályba.

10. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 10/2013.(XI.10.) önkormányzati rendelet.