Kéleshalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 05. 15

Kéleshalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2023.05.15.

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya Kéleshalom közigazgatási területén lévő, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Kéleshalom belterület, 152/5 hrsz. alatt nyilvántartott – községi köztemetőre, annak üzemeltetésével, a közszolgáltatást igénybe vevőkre, a vállalkozásszerűen munkát végzőkre, valamint a temetőlátogatókra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat a köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről saját maga gondoskodik.

2. A köztemető használatának rendje

3. § (1) A köztemető bejáratánál – a látogatók informálása céljából – elhelyezett tájékoztató táblán az üzemeltető közzéteszi a köztemető tulajdonosának és üzemeltetőjének megnevezését és címét, a köztemető nyitvatartási idejére és használatára vonatkozó rendelkezéseket, valamint a köztemető részletes térképét. Az üzemeltető a térképen bekövetkezett változásokat legalább évente átvezeti.

(2) A köztemető látogatási ideje:

a) április 1-től szeptember 30-ig 6 órától 21 óráig,

b) október 1-től október 27-ig, november 6-tól március 31-ig 8 órától 18 óráig,

c) október 28-tól november 5-ig 6 órától 24 óráig.

(3) 12 éven aluli gyermek a köztemetőben csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhat.

4. § (1) Vasárnap és ünnepnapon, pihenőnapon, továbbá november 2-án a köztemetőben a sírhelyek kézi erejű gondozásán, gyomtalanításán kívül más munka nem végezhető.

(2) A köztemető területén csak a sírok, sírboltok és urnafülkék díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el, egyéb tárgyak huzamosabb időre szóló elhelyezéséhez a temető üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges. Az így elhelyezett tárgyak tekintetében az őrzési, illetve kártérítési felelősség nem terheli az üzemeltetőt.

(3) A sírhely fölé épített síremlék, sírbolt, sírjel, szegélykő, valamint a temetési helyre ültetett növényzet nem terjedhet túl a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.

(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén az üzemeltető megfelelő határidő tűzésével köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot helyreállítására írásban felszólítani, ennek eredménytelensége esetén – a temetési hellyel rendelkezni jogosult költségére – a túllógó növényzetet visszanyesni, eltávolítani.

(5) A temetési helyen, annak közvetlen környezetében, valamint a köztemető területén csak az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetőek 1 méternél magasabbra növő növények.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén az üzemeltető a növényeket – eredménytelen írásos felszólítást követően – a temetési hellyel rendelkezni jogosult költségére eltávolíttatja.

(7) A temetési hellyel rendelkezni jogosult folyamatosan köteles gondoskodni a temetési hely rendben tartásáról, különösen a temetési hely gondozásáról, gyomtalanításáról, a síremlék állagának megóvásáról. Ennek elmaradása esetén a köztemető üzemeltetője a tulajdonos költségére jogosult azt elvégeztetni.

5. § (1) A köztemetőben

a) az erre a célra kijelölt hely kivételével temetkezési szolgáltatásra utaló reklám- és hirdetőtáblát az üzemeltető engedélye nélkül elhelyezni,

b) a kegyeleti gyertya és mécses gyújtás kivételével égetési tevékenységet végezni, tüzet rakni,

c) padokat, ülőhelyeket az üzemeltető előzetes engedélye nélkül elhelyezni,

d) a sírhelyek köré járdát építeni,

e) a sírhely környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni,

f) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani,

g) a sírhely használati ideje alatt a síremlékről a halott nevét törölni

nem szabad.

(2) A köztemető területére gépjárművel nem szabad behajtani, kivéve

a) a mozgásában súlyosan korlátozott személyt szállító gépjárművet,

b) a temetkezési, üzemeltetési tevékenységben részt vevő gépjárművet,

c) a munkavégzés céljából behajtó, az üzemeltető által kiadott behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművet.

(3) A köztemetőbe állatot – a segítő kutya, a közfeladatot ellátó őrző-védő kutya és a mentőkutya kivételével – bevinni tilos.

(4) A köztemető területét magába foglaló ingatlan köztemetőn kívüli részein kizárólag kegyeleti célokat szolgáló termék árusítható.

(5) A rendelet 6. § (2) bekezdés alá tartozó sírbolton kívül más temetkezési hely magánforgalmú elidegenítése tilos.

(6) A 16. §-ban meghatározott konténerekben földet, törmeléket, háztartási szemetet, valamint nem a köztemetőből származó hulladékot elhelyezni tilos.

3. A sírhelyek, a sírboltok, az urnák elhelyezésére szolgáló temetési helyek, valamint a sírjelek és síremlékek kialakításának rendje

6. § (1) A köztemetőben koporsós temetésre egyes, kettős sírhely alakítható ki, ezek belső méretei:

a) egyes sírhely:2,10 m hosszú, 0,90 m széles, 2,00 m mély,

b) kettős sírhely:2,10 m hosszú, 1,90 m széles, 2,00 m mély,

(2) A sírbolt (kripta) belső méretei:

a) a ravatalozó alsó boltozatában kialakítva 2,50 m hosszú, 2,50 m széles, 1,90 m belső magasságú négy férőhelyes

b) a (2) bekezdés a) pontján kívüli területen kialakítva:

ba) kétszemélyes sírbolt 3,0 m hosszú, 1,9 m széles,

bb) négyszemélyes sírbolt 3,0 m hosszú, 2,7 m széles,

bc) nyolcszemélyes sírbolt 3,6 m hosszú, 2,8 m széles,

és mélységük egységesen 1,9 m.

(3) Az urnafülkék belső méretei:

a) egyes urnafülke 0,30 m széles, 0,30 m magas 0,32 m mély,

b) kettős urnafülke 0,65 m széles, 0,30 m magas 0,32 m mély.

(4) A sírhelyek egymástól mért távolsága 0,60 m. A sírsorok távolsága 1,00 m.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerint kialakított sírboltok egymástól mért távolsága 1,00 m, a sírbolt sorok közötti távolság 2,00 m.

7. § (1) A sírbolt alját és oldalfalát vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni. A sírboltnak légmentesen kell záródnia.

(2) A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül.

(3) A 6. § (2) bekezdés szerinti sírbolt magánforgalmú elidegenítése esetén a temető üzemeltetője a tulajdonos-változást

a) az adásvételi szerződés egy példányának átadása után,

b) a 11. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt rendelkezési jog megváltásával veszi tudomásul, s jegyzi át a sírbolt könyvben.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában szereplő adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell a sírboltban lévő maradványokra vonatkozó rendelkezéseket.

8. § Urnafülke csak az Önkormányzat – mint üzemeltető – által létesített urnafalban alakítható ki.

9. § (1) A temető üzemeltetője a temetési hely felett rendelkezési jog jogosultját a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel, sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást a temető hirdetőtábláján 90 napra ki kell függeszteni, továbbá erről a tényről a rendelkezési jog jogosultjának ismert lakcímére is meg kell küldeni a felhívást. Az üzemeltető joga, hogy a rendelkezési jog jogosultjának eredménytelen felhívását követően a szükséges munkálatokat a rendelkezési jog jogosultjának költségére elvégeztesse. A környezetet veszélyeztető sírjelek esetén azok eltávolításáról az üzemeltető a jogszabályi előírások figyelembevételével gondoskodik.

(2) A köztemetőben végzendő minden munkát - kivéve a temetkezési szolgáltatási tevékenységet - a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni a munka megkezdése előtt 3 munkanappal.

(3) A bejelenéshez csatolni kell a temetési hely feletti rendelkezési jogosultságot igazoló irat másolatát. A temető üzemeltetője a bejelentőlap átvételét, annak másolati példányának megjelölésével igazolja. A munkálatokat végző személy bejelentőlap másolati példányát a munkavégzés során mindvégig köteles magánál tartani és a temető-üzemeltető képviselőjének felszólításra azt bemutatni. A munkálatok során keletkező hulladék elszállításáról a munkálatokat végző személy köteles gondoskodni a munka befejezését követő 3 munkanapon belül.

(4) A (3) bekezdésben, a keletkezett hulladék elszállítására meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően – a rendelkezési jog jogosultjának írásbeli figyelmeztetése és az (1) bekezdés szerinti felhívás kifüggesztése mellett – a sírkőmaradványok, a törmelék elszállításáról a rendelkezési jog jogosultjának költségére és kárveszélyére az üzemeltető gondoskodik.

(5) A rátemetéskor ideiglenesen lebontott síremlék – hacsak jogszabály vagy az építésügyi hatóság határozata eltérően nem rendelkezik – egy éven belül visszaállítandó. A lebontott síremléknek a köztemető területén történő tárolása az üzemeltetőnek nem kötelezettsége, azért nem terheli felelősség.

(6) A lejárt és újra nem váltott vagy újra nem váltható síron lévő síremlékről az üzemeltető az újraváltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját – vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét – írásban figyelmeztetni a síremlék bontására és elszállításával kapcsolatos kötelezettségeire. Ha a kötelezett az üzemeltető fenti írásbeli figyelmeztetése ellenére a temetési hely lejártát követő 6 hónapon belül sem tesz eleget kötelezettségének, a síremlék lebontható és értékesíthető.

(7) A síremlék bontásáról, tárolásáról értékesítéséről és annak eredménytelensége esetén megsemmisítéséről – a (6) bekezdésben meghatározott esetekben – az üzemeltető köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt évig megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek a bontása és a tárolási díj összegén felüli részét ezen időtartamon belül az írásban figyelmeztetett kötelezett részére vissza kell fizetni.

(8) Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket a rendelkezési jog jogosultja vagy meghatalmazottja (megrendelő) a bontást követő 1 hónapon belül köteles elszállíttatni, ennek hiányában az üzemeltető a rendelkezési jog jogosultjának költségére gondoskodik a sírkőmaradványok és a törmelékek elszállításáról.

4. A sírhelygazdálkodás szabályai

10. § (1) Az éves sírhelygazdálkodás az üzemeltető (közszolgáltató) feladata, melynek keretében kijelöli a temetésre előkészített és használható temetési helyeket.

(2) Az üzemeltető által elkészített sírhelygazdálkodási terv bemutatja a temetési hely szükségletet, az esetleges temetőbővítés lehetséges irányait, megvalósításának költségeit, ütemezését és tervezett finanszírozását.

(3) Az üzemeltető a sírhelygazdálkodás körében köteles naprakész nyilvántartást vezetni a szabad temetési helyekről.

5. A temetési hely megváltása és újraváltása, azok díjai

11. § (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama első alkalommal

a) sírhely esetén 25 év

b) sírbolt esetén

ba) a 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben örökmegváltású

bb) a 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 60 év

c) urnafülke esetén 25 év.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az első temetés napjával kezdődik. Sírbolt esetében a rendelkezési jog megváltásának napjával kezdődik.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (2) bekezdésben foglalt temetési helyekre újraváltható.

(5) Sírbolt kivételével temetési helyet előre nem lehet megváltani.

(6) A temetési helyre történő újabb betemetés esetén a rendelkezési jog hátralevő időtartama nem csökkenhet koporsós betemetés esetén 25 év, hamvasztásos betemetés esetén 10 év alá. Az így meghosszabbított sírhelyhasználatért idő- és - sírbolt esetén - területarányos megváltási díjat kell fizetni.

12. § (1) Az ismételten meg nem váltott temetési helyeket az üzemeltető a köztemető bejáratánál elhelyezett tájékoztató táblán három alkalommal, 6 hónap eltéréssel hirdetmény formájában köteles meghirdetni.

(2) Amennyiben a temetési hellyel rendelkezni jogosult a temetési helyet a rendelkezési jog lejártát követő 2 éven belül ismételten nem váltja meg, a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik és az üzemeltető a temetési helyet újra értékesítheti.

(3) A temetési helyek megváltási díjtételeit az 1. melléklet tartalmazza.

6. Temetőfenntartási hozzájárulás

13. § A köztemetőben a vállalkozásszerűen munkát végzők temetőfenntartási hozzájárulást nem kötelesek fizetni.

7. Létesítmények igénybevételi díja

14. § Az Önkormányzatot a köztemetőben lévő létesítmények használatáért igénybevételi díjat nem állapít meg.

8. A köztemetőben végzett tevékenységek ellátásának rendje

15. § (1) A temetkezési szolgáltatás a köztemetőben végzett kegyeleti közszolgáltatás körén kívül eső, temetkezéssel kapcsolatos, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek összessége, amely tevékenységek díjazására a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltató és az eltemetésre köteles személy szabad megállapodása az irányadó.

(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

(3) A köztemetőben végzett temetkezési szolgáltatási tevékenységet előzetesen be kell jelenteni. A temetkezési szolgáltatás a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdés d), f), g), j), k) és m) pontjában meghatározott tevékenységei csak a befogadó nyilatkozat birtokában kezdhetők meg.

(4) A temetkezési szolgáltatás a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdés d), f), g), j), k) és m) pontjában meghatározott tevékenységei nem végezhetők korábbi temetkezés szertartást megelőző egy órában, továbbá az azt követő három órában.

(5) Az üzemeltető a Temetkezési adatlapon bejelentett temetési időpontra vonatkozóan módosításokat kezdeményezhet.

(6) A köztemetőben történő betemetés esetén a ravatalozóban lévő halotthűtőhasználatáról a temetkezési szolgáltató köteles tájékoztatni az eltemettetőt.

(7) A köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységekre a jelen rendeletben foglaltak az irányadók.

9. Hulladék gyűjtése, elhelyezése, kezelése

16. § Az üzemeltető a kizárólag sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladék összegyűjtése és tárolása céljából a köztemető területén konténereket helyez el és gondoskodik azok rendszeres ürítéséről.

10. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2023. május 15-én lép hatályba.

18. § Hatályát veszti a 8/2020.(VII.30.) önkormányzati rendelet a temetőről és a temetkezés rendjéről.

1. melléklet az 5/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A temetési helyekre vonatkozó díjak.

1. Egyes sírhely: 10.000 Ft

2. Kettes sírhely: 20.000 Ft

3. Sírbolt (kripta) : 30.000 Ft

4. Urnafülke: 30.000 Ft

5. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.